نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرک

2 گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه ازاد ایلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

این پژوهش به ارزیابی این موضوع می پردازد که چگونه ارزش از دید مشتری، بازارگرایی و مزایای رقابتی بازده سازمانی را در صنعت خدمات دهی (هتلداری) تحت تاثیر قرار می دهد. جامعه آماری این پژوهش از طریق شیوه سرشماری تمامی هتل های دو تا پنج ستاره شهرهای تهران، همدان، مشهد و هتل های سطح استان مازندران انتخاب گردیده اند که تعداد مجموع آنها 206 هتل می باشد. در این تحقیق به کمک مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل و آزمون یازده فرضیه پژوهش صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد در صورتی که مدیران هتل ارزش ها از دید مشتری خود را به درستی درک نمایند هم سیاست مشتری گرایی و هم رقیب گرایی را با توجه به موقعیت و شرایط خود اتخاذ خواهند کرد. زمانی که مشتریان هتل حساس به قیمت باشند، مدیران هتل تمایل دارند تا رقیب گرایی را توسعه دهند. به علاوه هر چقدر مشتری گرایی و رقیب گرایی یک هتل بیشتر باشد می تواند مزایای رقابتی مبتنی بر تفکیک بازار و نوآوری در بازار را توسعه دهد و در انتها مزایای تفکیک بازار و نوآوری در بازار منجر به بازده بیشتر بازار (رضایت بیشتر مشتری و ایجاد سهم بیشتر بازار ) می شود و این امر خود منجر به بازده مالی (سود) بیشتر هتل ها می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of market orientation on performance efficiency of the hotel industry

نویسندگان [English]

  • Shima Pezeshki 1
  • Bahram Kheiri 2
  • Shirin Khosrozadeh 3
  • Bahram Kheiri 2

چکیده [English]

This research assesses how the value of the customer perspective, market orientation and competitive advantages will affect organizational efficiency in hotel industry. All the two to five stars hotel of Tehran, Hamedan, Mashhad and Mazandaran province were selected as the population of this research via census method, which is a total of 206 hotels. Structural equation modeling was used to test eleven hypotheses. Research findings show that if hoteliers to understand the value of their customer's perspective properly, they will take both customer-oriented and competitor-oriented policies due to their situation. When customers are price sensitive, hotel managers tend to develop competitor- orientation. In addition the higher level of customer orientation and competitor orientation of a hotel can develop competitive advantages based on differentiation and innovation in the market and finally the advantages of market differentiation and innovation in the market, leading to greater market efficiency (Greater customer satisfaction and market share) this would lead to financial returns (profits) of the hotels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market Orientation
  • customer orientation
  • Competitor Orientation