نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

در محیط رقابتی امروز، به دلیل توسعه تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات، حیطه کاری فروشندگان، دچار دگرگونی شده است، همین عوامل باعث شده تا سازمان ها خود را با انقلاب ارتباطات الکترونیکی هماهنگ کنند و شیوه جدید کسب وکار اینترنتی را برای کسب درآمد و رقابت با رقبا انتخاب کنند. با این وجود صنعت کسب وکار اینترنتی در ایران هنوز رونق چندانی ندارد و به مرحله بلوغ نرسیده است و مشتریان بیشتر کانال های خرید سنتی را ترجیح می دهند. از این رو در این مقاله تاثیر عوامل رفتار برنامه ریزی شده بر رفتارخرید اینترنتی مورد بررسی قرار گرفته شده است. با دانستن تاثیر این عوامل می توان گامی در جهت ترغیب بیشتر مشتریان به پذیرش خرید اینترنتی و رونق کسب وکار اینترنتی در ایران برداشت. جامعه آماری تحقیق، دانشجویان 4 دانشگاه دولتی تهران، تربیت مدرس، علامه طباطبایی و شهید بهشتی هستند. داده های لازم از طریق پرسشنامه استاندارد 25 سوالی از 386 نفر از دانشجویان که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند گردآوری شد. آزمون فرضیه ها از طریق مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شد. نتایج تجزیه و تحلیل ها نشان داد که مدل مفهومی تحقیق از برازش خوبی برخوردار است. علاوه براین مشخص شد نگرش مثبت نسبت به خرید اینترنتی و هنجارهای ذهنی بر نیت خرید اینترنتی و نیت خرید اینترنتی و کنترل رفتاری ادراک شده بر رفتار خرید اینترنتی تاثیر معناداری دارد اما اثر معناداری کنترل رفتاری ادراک شده بر نیت خرید اینترنتی مورد تایید قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the effect factors of planning behavior on online shopping behaviour

نویسندگان [English]

  • Maryam Akhavan Kharazian
  • Negar sadat Mesbahi JAhromi

چکیده [English]

In today's competitive environment, the development of e-commerce and information technology, the scope of vendors has changed, this factors led to coordinate organizations with the revolution in electronic communications and they choose the business of Internet new way to earn and compete competitors. However, the business of internet industry not yet reached the stage of maturity and more customers prefer the traditional purchasing channels,. Hence, this paper examines the effect of planning behavior factors on the Internet purchasing behavior . Knowing the impact of these factors can lead to further encourage customers to adopt Internet shopping and to prosper internet business in iran .The population of the study,student 4 State University of Tehran,Tarbiat Modarres University,Allameh Tabatabai University and Shahid Beheshti university.Required data were selected and collected through a standard questionnaire of 25 questions,from 386 students by cluster sampling method.Testing hypotheses have done through structural equation modeling using Lisrel. The results of the analysis showed that the conceptual model have a good fit. Moreover, it was found that had significant effect positive attitude towards online shopping and subjective norms on Internet shopping intentions and Internet shopping intentions on perceived behavioral control but was not confirmed significant influence of perceived behavioral control on the Internet shopping intention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attitude toward of Internet shopping
  • Subjective Norms
  • subjective norms
  • Perceived behavioral control
  • Internet shopping intention
  • internet shopping behavior