نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

استفاده از تلفن همراه به عنوان رسانه‌ای محبوب، در دسترس، با هزینه کم و نرخ واکنش بالا، از روش‌های نوین تبلیغاتی می‌باشد. در کشور ما حضور کم‌رنگ کسب‌وکارهای بزرگ و متوسط در این عرصه، نشان می‌دهد که هنوز پذیرش آن برای کسب‌وکارها آشکار نیست. لذا محقق بر آن شد که پذیرش پیامک‌های تبلیغاتی را در میان کاربران تلفن همراه شهر تهران به عنوان پرجمعیت‌ترین شهر کشور و مجموعه‌ای از فرهنگ‌های مختلف بررسی کند. مدل پذیرش فن‌آوری تعمیم‌یافته مدل مفهومی تحقیق، و ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها معین گردید. به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی از شهروندانی که به دفاتر خدمات امور مشترکین در موقعیت‌های مکانی شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران مراجعه می‌کردند، 384 پرسشنامه قابل آزمون جمع‌آوری شد. سپس داده‌ها با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و تکنیک حداقل مربعات جزیی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بنابر نتایج پذیرش پیامک‌های تبلیغاتی درمیان کاربران تهران وجود ندارد. اما تأیید اثر مستقیم و قوی ادراک از سودمندی و ادراک از سهولت استفاده نشان داد که می‌توان با تقویت آنها به بهبود پذیرش امیدوار بود. همچنین دریافت اجازه قبلی و ایجاد نمایه اطلاعات افرادی که برای آنها پیامک ارسال می‌شود، علاوه بر فردی نمودن و غنای اطلاعاتی و سرگرم کنندگی پیامک‌های تبلیغاتی توصیه می‌شود. استفاده از نسل جدید 3G و ارائه کلیدهای میانبر در این نوع تبلیغات نیز، می‌تواند بر ارتقای پذیرش آنها مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

SMS advertisements' adoption among Tehran mobile users

نویسندگان [English]

  • Mina Saadati
  • Manizheh Haghighinasab
  • Ayda Khalili
  • Manizheh Haghighinasab

چکیده [English]

Mobile marketing and SMS (short message services) advertising in particular, have been recently used. Even though SMS-based advertising is inexpensive, interactive, and able to yield a high response rate, middle or big size companies do not use it in Iran. For as much as its adoption was unclear, this study was organized to find it out. Since the most populated city in our country, Tehran, is a good multicultural instance to study in many fields, this research has aimed at its citizens' intention to use SMS advertisement. The statistical populations included are mobile users, who came to Mobile Customer Service located in north, south, west, east and centre of Tehran. From which 384 were considered as samples. Technology Acceptance Model (TAM) was used for making hypothesizes. Survey's data was collected by questionnaire with cluster and random sampling. Collected data was analyzed regarding to the method: Structural Equation Modeling (SEM) in order to do which, the technique Partial List Squares (PLS) were used. The results revealed that: despite the lack of adoption for the SMS advertising among mobile users in Tehran, there could be chances to improve it by better perceived usefulness as well as its ease of use. Innovativeness of the people and their trust has indirect impact on their intention to use. Moreover, getting prior permission, making a profile, and individualizing the context with richness of information and entertainers are recommended. Using the new generation 3G and shortcuts will be able to improve SMS advertisement's adoption as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adoption
  • Intention to use
  • mobile marketing
  • Mobile Advertising
  • SMS Advertising
  • Extended TAM