شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد مؤثر بر تجربة مشتری در محیط‌های خرده‌فروشی؛ ‏ مطالعة موردی: فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

2 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

خلق تجربة عالی برای مشتری یکی از اهداف اصلی محیط‌های خرده‌فروشی امروزی است و انجام چنین کاری امکان خلق یک مزیت رقابتی پایدار را برای فروشگاه‌ها فراهم می‌کند؛ بنابراین مدیریت تجربة مشتری در تعامل با فروشگاه نقش بسزایی در بهبود رابطة طولانی‌تر و با ارزش‌تر با آن خواهد داشت. تاکنون دربارة مفهوم تجربة مشتریان پژوهش‌های زیادی انجام نشده است؛ بنابراین هدف این پژوهش شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد مؤثر بر تجربة مشتری در محیط‌های خرده‌فروشی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعة آماری پژوهش شامل آن دسته از مشتریان فروشگاه‌های افق کوروش شهر مشهد است که در تیر 1398 از این فروشگاه خرید کرده‌اند. از این جامعه، نمونه‌ای به حجم 400 نفر از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. روایی پرسشنامه به کمک خبرگان و روایی سازه سنجیده شد و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ تأیید شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش و استخراج ابعاد از تحلیل عاملی اکتشافی، برای بررسی و تأیید ابعاد شناسایی‌شده از روش تحلیل عاملی تأییدی و اولویت‌بندی آن از آنتروپی شانون به ترتیب در نرم‌افزارهای آماری SPSS، LISREL و EXCEL استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد ابعاد مؤثر بر تجربة مشتری در محیط‌های خرده‌فروشی شامل هشت بعد است که از نظر پاسخ‌‌دهندگان بعد تجربة صرف زمان ادراک ‌شده در رتبة اول اهمیت قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of Effective Dimensions on the Customer’s Experience in Retail Environments ‎‎(Case Study: Ofogh Koorosh Chain Stores)‎

نویسندگان [English]

 • Navid Shafiei 1
 • Mohammad Ghaffari 2
 • Mahdi Farmani 1
 • Mostafa Zandi Nasab 1
1 MSc, Business Management Department, Faculty of Management & Accounting, Farabi Campus University of Tehran
2 Assistant Professor, Business Management Department, Faculty of Management & Accounting, Farabi Campus ‎University of Tehran‎
چکیده [English]

Creating great customer experience is one of the main goals of today's retail environments and doing so can provide a sustainable competitive advantage for stores. Managing the experience a customer has in dealing with the store can play a significant role in the improvement of a longer and more valuable relationship. So far there has not been much research done on the concept of customers’ experience. Therefore, this research intended to identify and prioritize the effective dimensions on the customer’s experience in retail environments. In terms of purpose, this research was an applied one, and in terms of data collection, it was a descriptive and survey type. The statistical population of the research included a group of Ofogh Koorosh Chain Store customers in Mashahd city who have purchased from this store in June 2019. From this population, a sample of 400 individuals was selected using available sampling method. The validity of the questionnaire was measured by experts as well as construct validity, and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha. Exploratory factor analysis was used to analyze the research data and extract the dimensions. Confirmatory factor analysis was used to confirm and prioritize the identified dimensions, Shannon entropy was used in SPSS, LISREL and EXCEL statistical software respectively. The findings of the research showed that the effective factors on the customer’s experience in retail environments included 8 dimensions; in the view of the respondents, the experience of the time spent perceived was in the first rank in terms of importance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Experience
 • Customer’s Experience
 • Retail
 • Ofogh Koorosh Chain Store‎

- مقدمه

باتوجه‌به گسترش تفکر جهانی شدن و ایجاد رقابت شدید در بین شرکت‌ها، برنامه‌های بازاریابی و راهبردهای شرکت‌ها برای چالش‌های جدید در زمینة بازاریابی، نیاز به تغییر داشتند (خان و رحمان[1]، 2014). با تشدید رقابت، شرکت‌ها پی برده‌اند که ارائة تجربة به‌یادماندنی به مشتریان برای بقا و به‌ دست آوردن مزیت رقابتی بسیار مهم است. مزیت رقابتی یک شرکت ممکن است از نوآوری در محصول، استراتژی قیمت‌گذاری، کانال‌های بازاریابی قوی و ... نشئت بگیرد؛ اما مزیت رقابتی ناشی از ایجاد تجارب به یاد ماندنی به‌راحتی قابل تقلید و جایگزین شدن نیست (سعیدنیا و گودرزی، ۱۳۹۲). نگرش شرکت‌ها به لحاظ گسترش فضای رقابتی ناگزیر بر جلب هرچه‌بیشتر رضایت مشتری برای فروش و کسب سود بیشتر متمرکز شده است. با گذر از اقتصاد سنتی و شدت یافتن رقابت در ابعاد نوین، مشتری، به رکن اصلی و محور تمام فعالیت‌های سازمان درآمده است؛ به نحوی که از دیدگاه رقابتی، بقا و تداوم حیات سازمان‌ها در گرو شناسایی و جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود است (تباوار، 1397). مؤسسات امروزی تجربة مشتریان خود را به عنوان یک برند به مشتریان انتقال می‌دهند. شکل‌دهی تجربة مشتری برای ایجاد وفاداری واقعیتی پذیرفته‌شده و استراتژی کلیدی است که ظرفیت‌های بیشتری ایجاد می‌کند (رحیمی باغملک و همکاران، 1398). تجربه، یک محصول است و مشتریان امروزی نیز به خدماتی که به آنها ارائه می‌شود، اهمیت چندانی نمی‌دهند، بلکه تجربه‌ای که از آن خدمت به دست می‌آورند، برای آنها مهم‌تر است. این تجربه‌ها نقش اساسی در فرایند تصمیم‌گیری خرید مشتریان خواهد داشت (زیتامل و همکاران[2]، 2012). اهمیت تجربة مثبت مشتری به‌‌گونه‌ای است که نقاط منفی در خصوص خدمات را پنهان می‌کند و باعث بازسازی رابطه با مشتریان می‌شود (روزن و کتیدیس[3]، 2019).

طبیعت ذهنی تجربه و نگاشت پیامدهایی از چنین تجربه‌هایی یک کار مهم برای محققان و بازاریابانی است که مشتریان را از طریق ارائة یک تجربة بی‌نظیر و به‌یاد‌ماندنی خشنود می‌سازد (تریانتافیلیدو و سیومکوس[4]، 2014). ایجاد تجربه‌های برتر هدف اصلی شرکت‌ها شده است (روزن و کتیدیس، 2019). بدیهی است که شرکت‌ها باید با ایجاد تجربیات مثبت برای به دست آوردن فکر و ذهن مشتریان تمرکز کنند (میکو و همکاران[5]، 2019)؛ بنابراین ایجاد تجربیات به‌یادماندنی برای حفظ مشتریان قدیمی و جذب مشتریان جدید مهم است (یان و وو[6]، 2008). درواقع تجربة مشتری به مجموعه‌ای از تعاملات بین مشتری و محصول برمی‌گردد که موجب تحریک احساس یا تحریک اقدام یا واکنش مشتری می‌شود (ایمبوگ و همکاران[7]، 2018)؛ از‌این‌رو توجه به تجربة مشتری، نوعی استراتژی برای ایجاد ارزش، رضایت، تمایز و وفاداری مشتریان است (فرناندز و پینتو[8]، 2019). می‌توان گفت تجربة مشتری، یکی از مفاهیم اساسی و بنیادین در مدیریت است و در حال تبدیل شدن به مهم‌ترین جریان تحقیقاتی در مطالعات مشتری‌مداری است. تجربه در حوزة رفتار مصرف‌کننده یک رویداد شخصی است که مبنای آن ارتباط با محرّک‌هاست؛ اما خلق تجربة مشتری چالشی پیچیده است؛ زیرا خلق تجربة مشتری در خرده‌فروشی از چند نقطة دسترسی یا نقطة تماس مستقل در طول فرایند مبادله تشکیل می‌شود (بودلایی و شهیدی، 1397). در سال‌های اخیر صنعت خرده‌فروشی به‌دلیل تلاش‌های رقبا مشکلات و فشار بیشتری را تجربه کرده است (اُبرمیر و آینگر[9]، 2019). محققان بر نقش تجربة مشتری در هدایت پیامدهای مثبت تجاری مانند رضایت و وفاداری مشتری تأکید کرده‌اند (پندی و چاولا[10]، 2018). بنابراین خرده‌فروشی‌ها در کشورهای مختلف به سمت تمرکز بر روی تجربة مشتری حرکت‌ کرده‌اند (روزن و کاتیدیس، 2019). در مدیریت فروشگاه‌های خرده‌فروشی مهم است که عوامل مؤثر در ایجاد یک تجربة مثبت برای مشتری را درک کرد (زهریا و اسچیمتز[11]، 2019). در طول زمان با گسترش رقابت‌پذیری، تجربة مشتری یکی از نقاط حساس در چرخة رشد هر کسب‌وکار محسوب می‌شود. فقدان یک پایة علمی و نظری مناسب برای تجربة مشتری و تعیین عوامل مؤثر بر آن در پژوهش‌ها مشهود است. تاکنون دربارة مفهوم تجربة مشتری پژوهش‌های زیادی انجام نشده است و پژوهش‌های موجود بیشتر بر جنبه نظری تجربة مشتری تمرکز داشته‌اند (گارگ و همکاران[12]، 2014). بنابراین لزوم بررسی و تحقیق در خصوص تجربه از دیدگاه مشتریان وجود دارد (روزن و کتیدیس، 2019). تجربة مشتری و اهمیت آن مسئلة اساسی برای دانشگاهیان و متخصصان بازاریابی در جامعة مدرن شده است (گرونهولدت و همکاران[13]، 2015).

در این زمینه، مراکز خرید و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگی در ایران نیز در حال گسترش هستند و همة آنها خواهان کسب سهم بیشتری از بازار هستند. باتوجه‌به تعداد زیاد مراکز خرید، برای ایجاد تجربة خوشایند در مشتریان می‌توان با رویکردی مناسب و شناخت سلیقه‌های مشتریان، فروش محصولات را افزایش داد و سود بیشتری را به دست آورد. خلق تجربة عالی برای مشتری یکی از اهداف اصلی محیط‌های خرده‌فروشی امروزی است. تجربة مشتری عملاً امکان خلق یک مزیت رقابتی پایدار را برای فروشگاه‌های خرده‌فروشی فراهم می‌کند. این فروشگاه‌ها باید رویدادهایی به‌یادماندنی را برای مشتریان خود سازمان‌دهی کنند و اگر این فروشگاه‌ها به‌خوبی از این تجربه استفاده کنند، می‌توانند ارزش افزوده‌ای را به فرایندهای خود بیفزایند. فروشگاه افق کوروش یکی از اولین فروشگاه‌های جامع در ایران است که امروزه با محیط رقابتی مواجه شده است. فروشگاه مذکور از مزیت پیشتازی در بازار برخوردار است، اما این فروشگاه باید تلاش خود را برای ایجاد و بهبود تجربة منحصربه‌فرد برای مشتریان فراهم کند تا بتواند در دنیای رقابتی، خود را از سایر رقبا متمایز کند. حال باتوجه‌به دنیای رقابتی تجارت و نقش اثرگذار تجربة مشتری در تصمیم تکرار خرید از فروشگاه‌های خرده‌فروشی و درواقع ایجاد وفاداری و برداشت مثبت در ذهن مشتری، هدف از انجام این پژوهش شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد مؤثر بر تجربة مشتری در محیط‌های خرده‌فروشی است که راهکارهای بسیار مفیدی برای فروشگاه‌های خرده‌فروشی ارائه می‌دهد. همچنین، این پژوهش درصدد است ابعاد شناسایی‌شده را اولویت‌بندی کند تا بتوان بودجه‌های مربوط برای بهبود تجربة مشتری را به نحو بهینه‌تری تخصیص داد.

 

2- مبانی نظری

پین و گیلمور[14] در سال 1998، مفهوم تجربه را رویکردی در اقتصاد جدید می‌دانند (پاتوا و همکاران[15]، 2018). بخش گسترده‌ای از مطالعات، تجربه را پدیده‌ای‌ پیچیده و چندلایه معرفی کرده است (بوستامنت و روبیو[16]، 2017). تجربه رویدادی شخصی است که اغلب دارای اهمیت عاطفی بسیاری است و دارای تعامل با محرّک‌هایی از قبیل محصولات و خدمات مصرفی هستند. تجربة مصرف همانند نوعی جریان مداوم از خیالات، احساسات و سرگرمی دانسته می‌شود (هالبروک و هیرچمن[17]، ۱۹۸۲). امروزه خلق تجربیات منحصربه‌فرد به یکی از مهم‌ترین اهداف مدیریتی تبدیل شده است (محمدیان و نائلی، 1398). پراهالد و رام اسوامی[18] (۲۰۰۴) نشان دادند مشتریان در نقش افرادی خلق‌کننده، تجارب خود را خلق می‌کنند. محققان دیگر گفته‌اند مشتریان دربارة پیشنهادهای شرکت، نه براساس ویژگی‌های آن قضاوت می‌کنند، بلکه به میزان تجربیات ارائه‌شدة شرکت‌ها این کار را می‌کنند. این استدلال نشان می‌دهد تجربیات، ارائه‌های متمایز هستند. درمجموع، علاوه بر کالاها، محصولات و خدمات، تجربه یک پیشنهاد اضافی است که به‌ویژه برای نیازهای مصرف‌کنندة پست‌مدرن و ویژگی‌های تجربه به عنوان یک پیشنهاد اقتصادی، مناسب است. تجربة مشتری واکنش درونی و ذهنی مشتریان در تماس مستقیم یا غیرمستقیم با سازمان است. تجربة مستقیم در زمان خرید، استفاده و دریافت خدمات رخ می‌دهد و آغازکنندة این تجربه خود مشتری است. تجربه غیرمستقیم، یک رویارویی بدون برنامه‌ریزی با محصولات، خدمات یا برند سازمان است که از طریق تبلیغات دهان به دهان، آگهی‌ها، اخبار و ... حاصل می‌شود (می‌یر و شواگر[19]، 2007). تجربة مشتری از مجموعه‌ای از تعاملات بین یک مشتری و یک محصول، یک شرکت یا قسمی از سازمان نشئت می‌گیرد و باعث ایجاد واکنش می‌شوند. این تجربه کاملاً شخصی است و به مشارکت مشتری در سطوح مختلف اشاره دارد. ارزیابی آن به مقایسة بین انتظارات مشتری و محرّکی بستگی دارد که از تعامل با شرکت و پیشنهادهایش در مکاتبات لحظات مختلف تماس و ارتباط دارد (جنتایل و همکاران[20]، 2007). بنابراین تجربة مشتری مفهومی چندبعدی است که شامل ابعاد شناختی، پاسخ‌های عاطفی، احساسی، اجتماعی و فیزیکی مشتری به یک شرکت، در سراسر سفر مشتری است (لوا و زیلیانی[21]، 2017).

امروزه مدیریت بازاریابی به مفهوم بازاریابی تجربه رسیده است (سعیدنیا و گودرزی، ۱۳۹۲). بازاریابی، تجربة گرفتن جوهره‌ محصول و تقویت آن در قالب یک رشته از تجارب ملموس فیزیکی و فعل‌وانفعالاتی است که به عرضة محصول نیرو می‌بخشد (محمدیان و نائلی، 1398). عنصر کلیدی مفهوم بازاریابی و بازاریابی اجتماعی، رضایت مشتری است، اما در برخی موارد رضایت مشتری به‌تنهایی کافی نیست و باید در ایجاد نوعی دلبستگی عاطفی در مشتریان تلاش کرد. همچنین گاهی مشتریان، به‌راحتی فناوری پیشرفته و کیفیت عالی محصول را نمی‌پذیرند؛ بنابراین مهم‌ترین نیاز برای چنین کالاهایی، طراحی رویدادی نامشهود است که ایجادکنندة رابطه‌ای شفاف بین محصول محسوس و مشتری باشد. از‌این‌رو بازاریابی تجربی به مشتریان کمک می‌کند از طریق حسی با برند، محصولات و خدمات ارتباط برقرار کنند که این امر می‌تواند به تصمیم‌گیری هوشمندانه و تصمیم به خرید آگاهانه منجر گردد (سعیدنیا و گودرزی، ۱۳۹۲). تجربة ارائه‌شده به یک مشتری ممکن است با تجربه ارائه‌شده به مشتریان دیگر یکسان باشد، اما جذب این تجربه عمیقاً شخصی است. برای مثال ممکن است فردی یک زمان‌سنج لوکس را برای افزایش پذیرش اجتماعی خود بخرد، دیگری به‌منزلة جنبه‌ای از خودشکوفایی و فردی دیگر از روی علاقه‌ای که به علم زمان‌شناسی دارد. بازاریابی تجربه‌ای، تجربیاتی به‌یادماندنی را ایجاد می‌کند. مصرف‌کننده از این تجربیات با علاقة بسیار یاد می‌کند و حتی آن را با دوستان و خانوادة خود به اشتراک می‌گذارد که درنتیجة آن فروش از طریق تبلیغات دهان به دهان و وفاداری مصرف‌کننده افزایش می‌یابد. این تجربه با هر ارتباط مؤثر عمیق‌تر می‌شود. بازاریابی تجربه‌ای، نیازمند مشارکت مشتریان هست و از سطح نیازهای بیان‌شدة آنان فراتر می‌رود و نیازهای اجتماعی و فرهنگی آنها را نیز در نظر می‌گیرد. بنابراین بازاریابی تجربه‌ای تنها نیازها و خواسته‌ها را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه تصویر مشتریان از خودشان، اهداف اجتماعی، احساسات خفته، ارزش‌ها و خواسته‌های عمیق و ریشه‌ای مصرف‌کننده را نیز هدف می‌گیرد (سیریناواسان و سریواستاوا[22]، ۲۰۱۰). بنابراین بازاریابان باید در تمامی مراحل، اعم از طراحی تا بازاریابی، به درک تجربی مشتری توجه کنند؛ زیرا مشتریان مانند گذشته، تنها با کیفیت خوب محصول راضی نمی‌شوند، بلکه به میزان انطباق بین تجربیات به‌دست‌آمده در طول فرایند مصرف، با نیازهای احساسی و ترجیحات دلخواه خود نقش بسزایی ایفا می‌کند؛ در صورتی که عملکرد کالاها و خدمات مختلف یکسان باشد، تجرة مصرف، عامل کلیدی برای تعیین ارزش محصول (لی و همکاران[23]، ۲۰۱۰) و مبنایی برای تصمیم‌گیری مشتری می‌شود (زهریا و اسچیمتز، 2019). درواقع مشتریان می‌خواهند خود را در زمینه‌های تجربی غوطه‌ور کنند، نه اینکه فقط محصولات را بخرند (میکو و همکاران، 2019). مدیریت تجربة مشتری، فرایندی توصیف می‌شود که در آن کل تجربة مشتری از محصول/ خدمات و شرکت به‌صورت راهبردی مدیریت می‌شود. این موضوعی کلیدی است که سازمان‌ها باید روی آن تمرکز کنند. با‌این‌حال محققان و متخصصان کسب‌و‌کار مدیریت تجربة مشتری را به‌صورت پیوسته مطالعه می‌کنند؛ زیرا هنوز درک مبهمی دربارة این موضوع وجود دارد (سندستروم و کاسهایب[24]، 2016).

 

3- پیشینة تجربی پژوهش

پس از بررسی مفاهیم نظری، در این بخش پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه بررسی می‌شود: خدایی گرگری و همکاران (1396) در پژوهشی با عنوان «واکاوی تجربه‌های خرید مشتریان از مراکز خرید شهر تبریز با رویکرد پدیدارشناسی» به بررسی تجربه‌های حاصل از خرید با استفاده از یک روش تحقیق کیفی از سه مرکز خرید لاله پارک، رشدیه و برج بلور در شهر تبریز پرداختند. به این منظور پیمایشی با مشارکت 22 نفر از خریداران مراکز خرید انجام شد. یافته‌های پژوهش آنها نشان می‌دهد مفهوم تجربة خرید مشارکت‌کنندگان، ترکیبی از هشت عامل اصلی عملکرد رفتاری، ساختارهای فیزیکی، محیط، امکانات و تسهیلات، بازاریابی، ارتباطات، آموزش و ایمنی و امنیت تعیین شده است. بودلایی و شهیدی (1397) در پژوهشی با عنوان «مطالعة کیفی تجارب مشتریان در صنایع خرده‌فروشی» به بررسی تجربة مشتریان در صنایع خرده‌فروشی پرداختند. به این منظور پیمایشی با مشارکت 12 نفر از مصرف‌کنندگان اخیر محصولات لبنی پاژن انجام شد. یافته‌های پژوهش آنها نشان می‌دهد مضامین اصلی شناسایی‌شده در این پژوهش به شرح زیر است: شیوة آشنایی با محصول، تبلیغات، شکل ظاهری محصول، طعم و مزه، نوآوری و تغییر، کانال توزیع، مشاوره، ذهن‌آگاهی مشتری، عجین‌شدن مشتری با محصول و تجربة مشتری. هدایت نظری و دهدشتی (1397) در پژوهشی با عنوان «پیش‌زمینه‌ها و پیامدهای تجربة مشتریان در خرده‌فروشی‌های آنلاین ایرانی» به بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تجربة مشتریان در خرده‌فروشی‌های آنلاین کشور پرداختند. در بخش کیفی پژوهش پیمایشی با مشارکت 15 نفر از خبرگان آگاه به حوزة خرده‌فروشی‌های آنلاین و در بخش کمّی پژوهش پیمایشی با مشارکت 384 نفر از مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی انجام شد. یافته‌های پژوهش آنها نشان می‌دهد پنج دسته عوامل اصلی پیش‌زمینه وجود دارد که عبارت‌اند از: عوامل مرتبط با سازمان، عوامل مرتبط با مشتری، عوامل مرتبط با وب‌سایت و همچنین عوامل خرد و کلان. وفاداری و اعتماد نیز پیامدهای تجربة مشتری در خرده‌فروشی آنلاین برشمرده شد. رحیمی باغملک و همکاران (1398) در پژوهشی با عنوان «طراحی و تبیین مدل وفاداری برمبنای تجربه مشتری در صنعت هتلداری با استفاده از استراتژی تئوری داده‌بنیاد»، عوامل تأثیرگذار و راهکارهای عملیاتی برای بهبود فرایند وفاداری مشتری در خدمات‌دهی هتل‌ها را بررسی کرده‌اند. به این منظور پیمایشی با مشارکت 25 نفر از مدیران و مشتریان هتل‌های چهار و پنج ستارة شهر شیراز انجام شد. یافته‌های پژوهش آنها نشان می‌دهد مقوله‌های کیفیت کارکنان هتل، کیفیت محیط و فضای فیزیکی، کیفیت کارکردهای خدماتی، عوامل تأثیرگذار بر درک و انتظارات مشتری از خدمات و ارائه‌دهندة آن است که برای مشتری راهبردهای ارزش‌آفرینی چندگانه ایجاد خواهد کرد و پیامدهای این ارزش‌آفرینی تعیین‌کنندة میزان وفاداری خواهد بود. گروال و همکاران[25] (2009) در پژوهشی با عنوان «مدیریت تجربة مشتری در خرده‌فروشی: یک چارچوب  سازمان‌دهی‌‌شده»، نقش عوامل کلان در محیط خرده‌فروشی و چگونگی شکل‌دهی تجربیات و رفتارهای مشتریان را بررسی کرده‌اند. یافته‌های پژوهش آنها نشان می‌دهد چندین روش (موقعیت، کالا، قیمت، ترفیع، زنجیرة تأمین و عوامل تحت کنترل بنگاه) برای ارائة یک تجربة برتر برای مشتری شناسایی شد، که به رضایت بیشتر مشتریان، بازدیدهای مکرر، خرید و سود بالاتر منجر شد. خان و همکاران[26] (2015) در پژوهشی با عنوان «تجربة خدمات مشتری در صنعت هتلداری: یک تحلیل تجربی» به بررسی تجربة مشتری و تأثیر آن را بر رضایت مشتری، وفاداری برند و عبارات کلامی در صنعت هتلداری پرداختند. به این منظور پیمایشی با مشارکت تعدادی از میهمانان هتل به‌منظور دستیابی به ماهیت واقعی ساختار تجربة مشتری انجام شد. یافته‌های پژوهش آنها نشان می‌دهد ابعاد تجربة مشتری بر رضایت مشتری تأثیر بسیاری دارند. رضایت مشتری هم بر وفاداری برند و هم عبارات کلامی تأثیر می‌گذارد و تأثیر غیرمستقیم رضایت مشتری بر عبارات کلامی از طریق وفاداری برند بسیار قوی است. روزن و کاتیدیس (2019) در پژوهشی با عنوان «اهمیت خدمات و خرید؛ تجربة مشتری در محیط‌‌های خرده‌فروشی»، اهمیت تجربة مشتری در محیط‌های خرده‌فروشی را بررسی کرده‌اند. به این منظور پیمایشی با مشارکت 436 نفر در بین دانشجویان دانشگاهی در بلژیک انجام شد. یافته‌های پژوهش آنها نشان می‌دهد رابطة بین مشتری و کارمند به‌منظور دریافت تجربة مثبت در گروه‌های سنی مختلف متفاوت است و باید خرده‌فروشی‌ها به سن و جنسیت مشتریان خود توجه ویژه کنند. همچنین، نتایج پژوهش آنها نشان داد تجربة مشتری تأثیر بسیار زیادی بر رضایت، وفاداری و قصد توصیه به دیگران دارد.

4- روش‌شناسی

همان‌طور که در بخش‌های قبل نیز بیان شد، هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد مؤثر بر تجربة مشتری در محیط‌های خرده‌فروشی است. این پژوهش از نظر ماهیت و هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش، توصیفی‌-پیمایشی است. جامعة آماری استفاده‌شده در پژوهش شامل مشتریان فروشگاه‌های افق کوروش شهر مشهد است که در تیر 1398 از این فروشگاه خرید کرده‌اند. به‌منظور تعیین حجم نمونه از الگوی کومری و لی[27] (2013) برای انجام تحلیل عاملی استفاده شده است. آنها بیان می‌کنند تعداد نمونه 400 تایی برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی[28] مناسب است (حبیب‌پور گتابی و همکاران، 1391). بنابراین تعداد 400 پرسشنامه به روش نمونه‌گیری در دسترس توزیع شد. برای شناسایی شاخص‌ها و ابعاد مؤثر بر تجربة مشتریان فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش، پیشینة نظری مرتبط با حوزة تجربة مشتری به‌روش مرور نظام‌دار انجام شد. روند انجام مرور نظام‌مند برای استخراج شاخص‌ها و ابعاد، برمبنای راهنمای اوکولی و شابرام[29] (2010) بوده است. این روش از چهار بخش الف) برنامه‌ریزی (اهداف و پرسش‌های پژوهش مشخص می‌شود)؛ ب) انتخاب (ارزیابی، غربال‌گری و انتخاب مقالات واجد شرایط)؛ ج) استخراج اطلاعات لازم؛ د) اجرا (تحلیل یافته‌ها و استفاده از آن‌ها) تشکیل شده است. ابعاد شناسایی‌شده در جدول شمارة 1 ارائه شده است.

 

جدول 1- ابعاد شناسایی‌شده مؤثر بر تجربة مشتری در پژوهش‌های پیشین

ابعاد

منبع

ابعاد

منبع

بازیگوشی

(Liu et al., 2001)

زمان صرف‌شدة خرید

(McLean & Wilson., 2015)، (McLean et al., 2017)

حضور از راه دور

(Faiola et al., 2013)، (Martin et al., 2015)

صرفه‌جویی در زمان

(Bilgihan et al., 2016)، (McLean et al., 2017)

ارزش اطلاعاتی

(Hsu et al., 2017)

سودمندی

(Klaus & Maklan, 2012)

تعامل اجتماعی

(Snieneh, 2010)، (Bilgihan et al., 2016)

ارزش اجتماعی

(Hsu et al., 2017)

یادگیری

(Pettersson, 2015)

مفید بودن

(Snieneh, 2010)، (Bilgihan et al., 2014)

علاقة ‌ذاتی

(Huang, 2003)

تأثیر

(Klaus, 2013)

پشتیبانی

(Pettersson, 2015)

قابلیت دسترسی

(Snieneh, 2010)

تعامل مشتری

(SA, 2017)

ضرورت مقایسه

(Klaus & Maklan, 2012)

لذت‌بردن

(Faiola et al., 2013)، (Bilgihan et al., 2016)

کیفیت محصول

(Wang et al., 2017)

مشارکت

(Lim & Dubinsky, 2004)

قیمت محصول

(Klaus, 2013)، (Wang et al., 2017)

زمان پاسخ

(Bilgihan et al., 2016)

تحریک

(Roto & Rautava, 2008)

جریان

(Martin & Mortimer, 2013)، (McLean, 2015)

کنجکاوی

(Huang, 2003)

تجربة عملگرا

(Wang et al., 2017)

سرگرمی

(Snieneh, 2010)

حالت ذهنی

(Pace, 2004)

احساسات

(Martin & Mortimer, 2013)، (McLean & Wilson, 2015)

زمان صرف‌شدة جستجو

(McLean & Wilson, 2015)، (McLean et al., 2017)

تجدید نظر احساسی

(Huang, 2003)

 


سپس پرسشنامة مدنظر که به روش استاندارد و براساس مرور پیشینة پژوهش درزمینه تجربة مشتری در محیط‌های خرده‌فروشی تدوین شد، شامل 30 سؤال بسته پاسخ پنج ارزشی برای سنجش ابعاد مؤثر بر تجربة مشتری در محیط‌های خرده‌فروشی است. گویة 1 از مطالعات شبیری و همکاران[30] (2018)، گویه‌های 2 و 12 و 17 و 18 و 20 از مطالعات لیو و همکاران[31] (2016)، گویة 3 از مطالعات ژانگ و همکاران[32] (2017)، گویه‌های 4 و 7 از مطالعات مکلین و همکاران[33] (2017)، گویه‌های 5 و 10 از مطالعات مارتین و همکاران[34] (2015)، گویه‌های 6 و 27 از مطالعات هوانگ[35] (2003)، گویه‌های 8 و 22 از مطالعات کومار و آنجلی[36] (2017)، گویه‌های 9 و 13 و 23 و 28 از مطالعات آزودو[37] (2015)، گویه‌های 11 و 30 از مطالعات اسنینه[38] (2010)، گویه 14 از مطالعات بیلگیهان و همکاران[39] (2016)، گویه‌های 15 و 16 از مطالعات مکلین و ویلسن[40] (2015)، گویه‌های 19 و 21 و 26 از مطالعات هسو و همکاران[41] (2017)، گویه 24 از مطالعات مپینگنجیرا[42] (2016)، گویه 25 از مطالعات رز و همکاران[43] (2012) و گویه 29 از مطالعات هاسنزال[44] (2010) استفاده شد. همچنین چهار سؤال برای سنجش ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و اطلاعات در زمینة خرید از فروشگاه‌های افق کوروش (سن، جنسیت، وضعیت تاهل و میزان خرید از فروشگاه‌های افق کوروش) تدوین شد. برای تدوین پرسشنامة مدنظر، تمامی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت ادراک‌شده تجربة مشتری در محیط‌های خرده‌فروشی فهرست شد. به‌منظور بررسی روایی پرسشنامه، نخست پرسشنامه در اختیار چند نفر از استادان بازاریابی قرار گرفت و از ایشان خواسته شد نظرات خود را بیان کنند، پس از اعمال این اصلاحات فرم نهایی پرسشنامه تهیه شد. سپس، روایی سازه بررسی شد که نتایج نشان داد همة گویه‌ها دارای بار عاملی بالاتر از 0.5 بوده‌اند. این نشان‌دهندة بار عاملی مناسب گویه‌های پژوهش است. بار عاملی گویه‌ها در جدول شمارة 2 ارائه شده است. پس از این مرحله، برای بررسی پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه 0.782 بوده است که نشان‌دهندة پایایی مناسبی برای پرسشنامه است. علاوه بر این، ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از ابعاد شناسایی‌شدة مؤثر بر تجربة مشتری در محیط‌های خرده‌فروشی به‌صورت جداگانه نیز محاسبه شده که نتایج آن در جدول شمارة 6 ارائه شده است. برای بررسی داده‌های پژوهش و شناسایی ابعاد مؤثر بر تجربة مشتری در محیط‌های خرده‌فروشی از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. به‌منظور استفاده از روش تحلیل عاملی انجام آزمون بارتلت[45] و شاخص کفایت حجم نمونة کیسر- مایر- اُلکین[46] الزامی است. برای بررسی وضعیت کیفیت تجربة مشتری در محیط‌های خرده‌فروشی، از آزمون تی تک‌نمونه‌ای[47] استفاده شد. به این منظور امتیاز هر یک از ابعاد باتوجه‌به داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق پرسشنامه با استفاده از میانگین‌گیری محاسبه شد. برای رتبه‌بندی ابعاد مؤثر بر تجربة مشتری در محیط‌های خرده‌فروشی از آنتروپی شانون[48] استفاده شد. در پایان برای تأیید ابعاد شناسایی‌شده از روش تحلیل عاملی تأییدی[49] استفاده شد.

 

جدول 2- بار عاملی گویه‌های پژوهش

شمارة گویه

بار عاملی

شمارة گویه

بار عاملی

شمارة گویه

بار عاملی

گویة 1

0.619

گویة 11

0.636

گویة 21

0.561

گویة 2

0.528

گویة 12

0.564

گویة 22

0.543

گویة 3

0.739

گویة 13

0.819

گویة 23

0.716

گویة 4

0.587

گویة 14

0.572

گویة 24

0.745

گویة 5

0.544

گویة 15

0.709

گویة 25

0.680

گویة 6

0.520

گویة 16

0.810

گویة 26

0.613

گویة 7

0.585

گویة 17

0.742

گویة 27

0.696

گویة 8

0.583

گویة 18

0.610

گویة 28

0.680

گویة 9

0.735

گویة 19

0.512

گویة 29

0.753

گویة 10

0.742

گویة 20

0.669

گویة 30

0.697

 


5- یافته‌های پژوهش

در این بخش یافته‌های پژوهش حاضر ارائه شده است. به این منظور نخست یافته‌های توصیفی پژوهش و سپس یافته‌های اصلی پژوهش درزمینة ابعاد مؤثر بر تجربة مشتری در محیط‌های خرده‌فروشی ارائه شده است. خلاصة ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مشارکت‌کنندگان در جدول شمارة 3 ارائه شده است.


جدول 3- ویژگی‌های جمعیت‌شناختی اعضای نمونة آماری

متغیر

گروه

فراوانی مطلق

درصد فراوانی

سن

کمتر از 25 سال

60

15.0

25 تا 35 سال

80

20.0

35 تا 45 سال

62

15.5

45 تا 55 سال

78

19.5

بیشتر از 55 سال

120

30.0

جنسیت

مرد

144

36.0

زن

256

64.0

وضعیت تأهل

مجرد

128

32.0

متأهل

272

68.0

میزان خرید از فروشگاه‌های افق کوروش

بسیار زیاد

80

20.0

زیاد

92

23.0

متوسط

162

40.5

کم

36

9.0

بسیار کم

30

7.5

 


قبل از انجام تحلیل عاملی اکتشافی برای حصول اطمینان از اینکه آیا می‌توان از داده‌های موجود برای تحلیل عاملی اکتشافی استفاده کرد و اینکه آیا تعداد داده‌ها برای تحلیل عاملی اکتشافی مناسب هستند، از آزمون بارتلت و شاخص کفایت حجم نمونة کیسر- مایر- اُلکین استفاده شده است (حبیب‌پور گتابی و همکاران، 1391). همان‌طور که در جدول شمارة 4 مشاهده می‌شود، میزان شاخص کیسر- مایر- اُلکین 0.918 است و این خود نشان می‌دهد داده‌های مدنظر برای تحلیل عاملی اکتشافی کفایت می‌کنند. همچنین مقدار معناداری آزمون بارتلت کوچک‌تر از 0.05 بوده که این نشان می‌دهد تحلیل عاملی اکتشافی برای این منظور مناسب است و فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد می‌شود. بنابراین باتوجه‌به جدول شمارة 4 می‌توان اطمینان داشت ایجاد یک ساختار عاملی از داده‌ها جمع‌آوری‌شده امکان‌پذیر است.


جدول4- نتایج آزمون بارتلت و شاخص کفایت حجم نمونه کیسر- مایر- اُلکین

متغیر

نتایج آزمون کفایت نمونه

تجربة مشتری

 

شاخص کفایت نمونه کیسر- مایر- اُلکین

0.918

آزمون بارتلت

مقدار کای اسکوئر

3128.908

درجه آزادی

435

سطح معناداری

0.000

 


همان‌طور که در جدول شمارة 5 مشاهده می‌شود، همة میزان اشتراک‌ها بیشتر از 50 درصد است و بیان‌کنندة توانایی عامل‌های تعیین‌شده در تبیین واریانس متغیرهای مطالعه‌شده است. با وجود این، در بین مقادیر اشتراک، تفاوت‌هایی نیز مشاهده می‌شود. مقدار اشتراک گویة 13 برابر با 0.794 که بیشترین اشتراک را و میزان اشتراک گویة 7 برابر با 0.596 است که کمترین میزان اشتراک را در میان گویه‌ها دارد؛ اما درکل، اشتراک همة گویه‌ها بیش از 0.5 است.

 

جدول 5- میزان اشتراک اولیة قبل و بعد از استخراج عامل‌ها برای گویه‌ها

شمارة گویه

اشتراک اولیه

اشتراک بعد از استخراج

شمارة گویه

اشتراک اولیه

اشتراک بعد از استخراج

شمارة گویه

اشتراک اولیه

اشتراک بعد از استخراج

گویة 1

1

0.633

گویة 11

1

0.722

گویة 21

1

0.655

گویة 2

1

0.660

گویة 12

1

0.620

گویة 22

1

0.659

گویة 3

1

0.771

گویة 13

1

0.794

گویة 23

1

0.753

گویة 4

1

0.627

گویة 14

1

0.635

گویة 24

1

0.784

گویة 5

1

0.679

گویة 15

1

0.720

گویة 25

1

0.699

گویة 6

1

0.683

گویة 16

1

0.725

گویة 26

1

0.607

گویة 7

1

0.596

گویة 17

1

0.720

گویة 27

1

0.628

گویة 8

1

0.724

گویة 18

1

0.708

گویة 28

1

0.685

گویة 9

1

0.744

گویة 19

1

0.623

گویة 29

1

0.697

گویة 10

1

0.716

گویة 20

1

0.635

گویة 30

1

0.653

 

در مرحلة بعد برای تشخیص اینکه هر یک از متغیرهای مشاهده شده با کدام عامل اکتشافی در ارتباط است و اینکه چه ابعادی را می‌توان تجربة مشتری در محیط‌های خرده‌فروشی شناسایی کرد از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. به این منظور با استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی[50] و انتخاب روش چرخش واریماکس[51]، هشت بعد برای تجربة مشتری در محیط‌های خرده‌فروشی برای نمونه تحت مطالعه کشف و نام‌گذاری گردید. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی در مورد بعد اول نشان می‌دهد که گویه‌های 2، 9، 26، 27، 28، 29 و 30 در یک بعد قرار می‌گیرند. بنابراین این بعد را می‌توان باتوجه‌به گویه‌های آن بعد تجربة لذت‌جویانه ادراک ‌شده نام نهاد. بخش دیگری از تحلیل عاملی اکتشافی در مورد بعد دوم نشان می‌دهد گویه‌های 4، 7، 8 و 10 در یک بعد قرار می‌گیرند. بنابراین این بعد را می‌توان باتوجه‌به گویه‌های آن بعد تجربة تعاملی ادراک ‌شده نام نهاد. نتایج در مورد بعد سوم نشان می‌دهد گویه‌های 1، 5، 6 و 14 در یک بعد قرار می‌گیرند. بنابراین این بعد را می‌توان باتوجه‌به گویه‌های آن بعد تجربة ذهنیت ادراک ‌شده نام نهاد. نتایج در مورد بعد چهارم نشان می‌دهد گویه‌های 11، 12، 15 و 16 در یک بعد قرار می‌گیرند. بنابراین این بعد را می‌توان باتوجه‌به گویه‌های آن بعد تجربة صرف زمان ادراک ‌شده نام نهاد. نتایج در مورد بعد پنجم نشان می‌دهد گویه‌های 17، 18، 20 و 22 در یک بعد قرار می‌گیرند. بنابراین این بعد را می‌توان باتوجه‌به گویه‌های آن بعد تجربة سودمندی ادراک ‌شده نام نهاد. نتایج در مورد بعد ششم نشان می‌دهد گویه‌های 23، 24 و 25 در یک بعد قرار می‌گیرند. بنابراین این بعد را می‌توان باتوجه‌به گویه‌های آن بعد تجربه محصول ادراک‌ شده نام نهاد. نتایج در مورد بعد هفتم نشان می‌دهد گویه‌های 13 و 21 در یک بعد قرار می‌گیرند. بنابراین این بعد را می‌توان باتوجه‌به گویه‌های آن تجربة ادراک ‌شده نام نهاد. نتایج در مورد بعد هشتم نشان می‌دهد گویه‌های 3 و 19 در یک بعد قرار می‌گیرند. بنابراین این بعد را می‌توان باتوجه‌به گویه‌های آن بعد تجربة ارزش ادراک‌ شده نام نهاد.

باتوجه‌به جدول شمارة 6 می‌توان گفت هشت عامل شناسایی‌شده درمجموع 68.504 درصد واریانس تجربة مشتری را تبیین می‌کنند. سایر عوامل نیز درصد ناچیزی از واریانس تجربة مشتری را تبیین می‌کنند که به‌دلیل اینکه مقدار ویژه کمتر از میزان یک قبل از چرخش داشتند، در نظر گرفته نشدند. از طرفی، آلفای کرونباخ برای ابعاد مختلف محاسبه شد و نتیجه نشان داد تمامی ابعاد آلفای بیش از 0.7 دارند که نشان می‌دهد هم‌بستگی درونی ابعاد مناسب است. مقدار ویژه و واریانس متناظر با عامل‌ها در جدول شمارة 6 نشان داده شده است.

 

جدول 6- مقدار ویژه، واریانس تبیین‌شده و درصد واریانس تجمعی عامل‌های استخراج‌شده (چرخش‌یافته)

ردیف

متغیر

مقدار ویژه

واریانس تبیین‌شده

فراوانی تجمعی

درصد واریانس

آلفای کرونباخ

تعداد پرسش

1

تجربة لذت‌جویانة ادراک ‌شده

3.801

12.670

12.670

0.841

7

2

تجربة تعاملی ادراک شده

3.506

11.686

24.356

0.818

4

3

تجربة ذهنیت ادراک ‌شده

3.339

11.129

35.485

0.754

4

4

تجربة صرف زمان ادراک ‌شده

2.695

8.985

44.470

0.775

4

5

تجربة سودمندی ادراک ‌شده

2.520

8.399

52.869

0.747

4

6

تجربة محصول ادراک ‌شده

2.227

7.422

60.291

0.786

3

7

تجربة ادراک ‌شده

1.356

4.520

64.811

0.820

2

8

تجربة ارزش ادراک ‌شده

1.108

3.692

68.504

0.717

2

 

مجموع

 

 

 

0.782

30

 


برای بررسی وضعیت تجربة مشتری، از آزمون تی تک‌نمونه‌ای استفاده شد. به این منظور امتیاز هریک از ابعاد باتوجه‌به داده‌های جمع‌آوری‌شده ازطریق پرسشنامه با استفاده از میانگین‌گیری محاسبه شد. طبق جدول شمارة 7 ضریب معناداری برای ابعاد مؤثر بر تجربة مشتری برابر با صفر و کمتر از سطح خطای 5درصد به دست آمد، حد بالا و پایین ابعاد در محدودة مثبت بوده و میانگین آنها بیش از عدد سه است؛ بنابراین بررسی این ابعاد در جامعة پژوهش نشان داد که همة ابعاد در وضعیت مناسبی قرار دارند.


جدول 7- نتایج آزمون تی برای بررسی وضعیت تجربة مشتری در محیط‌های خرده‌فروشی

متغیر/ بعد

مقدار مفروض تی

میانگین

مقدار تی

درجة آزادی

سطح معناداری

تفاوت میانگین

سطح اطمینان 95%

حد پایین

حد بالا

تجربة لذت‌جویانة ادراک ‌شده

3.753

15.109

399

0.000

0.753

0.655

0.851

تجربة تعاملی ادراک ‌شده

3.452

8.877

399

0.000

0.452

0.352

0.553

تجربة ذهنیت ادراک ‌شده

3.626

11.152

399

0.000

0.626

0.515

0.737

تجربة صرف زمان ادراک ‌شده

3.856

18.127

399

0.000

0.856

0.763

0.949

تجربة سودمندی ادراک ‌شده

3.903

17.717

399

0.000

0.903

0.802

1.003

تجربة محصول ادراک ‌شده

3.610

10.918

399

0.000

0.610

0.499

0.720

تجربة ادراک ‌شده

3.923

18.742

399

0.000

0.923

0.826

1.020

تجربة ارزش ادراک ‌شده

3.913

18.443

399

0.000

0.913

0.815

1.011

 


برای رتبه‌بندی ابعاد مؤثر بر تجربة مشتری از آنتروپی شانون استفاده شده است. باتوجه‌به جدول شمارة 8 تجربة صرف زمان ادراک ‌شده رتبه اول، بعد تجربة محصول ادراک ‌شده رتبة دوم، بعد تجربة تعاملی ادراک ‌شده رتبة سوم، بعد تجربة ادراک ‌شده، بعد تجربة ذهنیت ادراک ‌شده، بعد تجربة ارزش ادراک ‌شده، بعد تجربة سودمندی ادراک ‌شده و بعد تجربة لذت‌جویانه ادراک ‌شده رتبه‌های چهارم تا هشتم را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین، از نظر پاسخ‌دهندگان بعد تجربة صرف زمان ادراک ‌شده در رتبة اول اهمیت قرار دارد. برمبنای تجزیه و تحلیل داده‌ها شاخص‌هایی که برای بعد تجربة لذت‌جویانه ادراک ‌شده شناسایی شدند به ترتیب اهمیت عبارت‌اند از: (1) لذت بردن، (2) سرگرمی، (3) حضور از راه دور، (4) احساسات، (5) کنجکاوی، (6) تحریک و (7) تجدیدنظر احساسی. برمبنای تجزیه و تحلیل داده‌ها شاخص‌های شناسایی‌شده برای بعد تجربه تعاملی ادراک‌ شده به ترتیب اهمیت عبارت‌اند از: 1) تعامل اجتماعی، 2) تعامل مشتری، 3) مشارکت و 4) پشتیبانی. برمبنای تجزیه و تحلیل داده‌ها شاخص‌هایی که برای بعد تجربة ذهنیت ادارک‌شده شناسایی شدند، به‌ترتیب اهمیت عبارت‌اند از: 1) یادگیری، 2) علاقة ذاتی، 3) حالت ذهنی و 4) بازیگوشی. برمبنای تجزیه و تحلیل داده‌ها شاخص‌هایی که برای بعد تجربة صرف زمان ادراک‌ شده شناسایی شدند، به‌ترتیب اهمیت عبارت‌اند از: 1) جریان، 2) زمان صرف‌شدة خرید، 3) زمان پاسخ و 4) زمان صرف‌شدة جستجو. برمبنای تجزیه و تحلیل داده‌ها شاخص‌هایی که برای بعد تجربة سودمندی ادراک ‌شده شناسایی شدند، به ترتیب اهمیت عبارت‌اند از: 1) مفید بودن، 2) سودمندی، 3) صرفه‌جویی در زمان و 4) قابلیت دسترسی. برمبنای تجزیه و تحلیل داده‌ها شاخص‌هایی که برای بعد تجربة محصول ادراک ‌شده شناسایی شدند، به ترتیب اهمیت عبارت‌اند از: 1) کیفیت محصول، 2) ضرورت مقایسه و 3) قیمت محصول. برمبنای تجزیه و تحلیل داده‌ها شاخص‌های شناسایی‌شده برای بعد تجربة ادراک ‌شده به ترتیب اهمیت عبارت‌اند از: 1) تجربة عملگرا و 2) تأثیر. برمبنای تجزیه و تحلیل داده‌ها شاخص‌های شناسایی‌شده برای بعد تجربة ارزش ادراک ‌شده به ترتیب اهمیت عبارت‌اند از: 1) ارزش اجتماعی و 2) ارزش اطلاعاتی.


جدول 8- رتبه‌بندی و تعیین اهمیت ابعاد مؤثر بر تجربة مشتری در محیط‌های خرده‌فروشی

متغیر/ بعد

وزن نرمال‌شده

رتبه‌

گویه

شاخص

وزن نرمال‌شده

رتبه

تجربة لذت‌جویانه ادراک ‌شده

0.0777

8

2

حضور از راه دور

0.1415

3

9

لذت بردن

0.1859

1

26

تحریک

0.1286

6

27

کنجکاوی

0.1336

5

28

سرگرمی

0.1546

2

29

احساسات

0.1391

4

30

تجدیدنظر احساسی

0.1166

7

تجربة تعاملی ادراک ‌شده

0.1293

3

4

تعامل اجتماعی

0.2850

1

7

پشتیبانی

0.2057

4

8

تعامل مشتری

0.2676

2

10

مشارکت

0.2416

3

تجربة ذهنیت ادراک ‌شده

0.1087

5

1

بازیگوشی

0.1713

4

5

یادگیری

0.2987

1

6

علاقة ذاتی

0.2894

2

14

حالت ذهنی

0.2405

3

تجربة صرف زمان ادراک ‌شده

0.2287

1

11

زمان پاسخ

0.2210

3

12

جریان

0.3053

1

15

زمان صرف‌شدة جستجو

0.2000

4

16

زمان صرف‌شده خرید

0.2737

2

تجربه سودمندی ادراک‌ شده

0.0899

7

17

صرفه‌جویی در زمان

0.2340

3

18

سودمندی

0.2567

2

20

مفید بودن

0.2839

1

22

قابلیت دسترسی

0.2255

4

تجربة محصول ادراک‌ شده

0.1313

2

23

ضرورت مقایسه

0.3497

2

24

کیفیت محصول

0.3799

1

25

قیمت محصول

0.2705

3

تجربة ادراک ‌شده

0.1278

4

13

تجربة عملگرا

0.5441

1

21

تأثیر

0.4559

2

تجربة ارزش ادراک ‌شده

0.1065

6

3

ارزش اطلاعاتی

0.2774

2

19

ارزش اجتماعی

0.7226

1

 


برای بررسی و تأیید ابعاد شناسایی‌شدة مؤثر بر تجربة مشتری در محیط‌های خرده‌فروشی، از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. در این زمینه، مدل و ساختار عاملی اولیه‌ای که از تحلیل عاملی اکتشافی به دست آمد، با استفاده از نرم‌افزار ‌LISREL آزمون شد. شاخص‌های برازش در حالت تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد و آنها در وضعیت مناسبی قرار داشتند، که نتایج آن در جدول شمارة 9 آمده است. همچنین تحلیل عاملی تأییدی در حالت ضرایب استاندارد در شکل شمارة 1 آمده و تمامی ضرایب بیشتر از 5/0 است.


جدول 9- شاخص‌های برازش

شاخص یا نشانگر

مقدار شاخص

دامنة پذیرش شاخص

شاخص ریشة میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA)

069/0

مقادیر زیر 08/0

نسبت کای اسکوئر به درجة ‌آزادی (X2/df)

89/2

بین 1 تا 3

شاخص‌ نیکویی برازش (GFI)

89/0

مقادیر بالای 9/0

شاخص برازش هنجاریافته (NFI)

93/0

مقادیر بالای 9/0

شاخص برازش تطبیقی (CFI)

94/0

مقادیر بالای 9/0

شاخص برازش تطبیقی (IFI)

94/0

مقادیر بالای 9/0

شاخص ریشة میانگین مربعات استانداردشده (SRMR)

060/0

مقادیر زیر 08/0

 

شکل 1- تحلیل عاملی تأییدی در حالت ضرایب استاندارد

 


6- نتیجه‌گیری و پیشنهادها

در این پژوهش به شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد مؤثر بر تجربة مشتری در محیط‌های خرده‌فروشی پرداخته شد. جامعة آماری پژوهش شامل آن‌دسته از مشتریان فروشگاه‌های افق کوروش شهر مشهد است که در تیر 1398 از این فروشگاه خرید کرده‌اند. از این جامعه، نمونه‌ای به حجم 400 نفر انتخاب شد و نمونه‌گیری به روش در دسترس انجام شد. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش و استخراج ابعاد از تحلیل عاملی اکتشافی، برای بررسی و تأیید ابعاد شناسایی شده از روش تحلیل عاملی تأییدی و اولویت‌بندی آن از آنتروپی شانون به ترتیب در نرم‌افزارهای آماریSPSS ، LISREL و EXCEL استفاده شده است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد ابعاد مؤثر بر تجربة مشتری شامل هشت بعد است که به ترتیب اهمیت عبارت‌اند از: 1) تجربة صرف زمان ادراک‌ شده که با مطالعات بیلگیهان و همکاران (2016) و مکلین و همکاران (2017)، 2) بعد تجربة محصول ادراک ‌شده که با مطالعات وانگ و همکاران[52] (2017)، 3) بعد تجربة تعاملی ادراک ‌شده که با مطالعات بیلگیهان و همکاران (2016) و سا[53] (2017)، 4) بعد تجربة ادراک ‌شده که با مطالعات کلوس[54] (2013) و وانگ و همکاران (2017)، 5) بعد تجربة ذهنیت ادراک ‌شده که با مطالعات پس[55] (2004) و پترسون[56] (2015)، 6) بعد تجربة ارزش ادراک ‌شده که با مطالعات هسو و همکاران (2017)، 7) بعد تجربة سودمندی ادراک‌ شده با مطالعات اسنینه (2010) و کلوس و مکلن[57] (2012) و (8) بعد تجربة لذت‌جویانة ادراک ‌شده با مطالعات فاولا و همکاران[58] (2013) مشابهت دارد. باتوجه‌به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می‌شود مدیران فروشگاه افق کوروش سعی کنند با روش‌های مختلف ازجمله رسانه‌های اجتماعی با مشتریان ارتباط برقرار کنند. مشتریان زمانی که روی جنبة تعامل تأکید دارند، آنها به کارمندان فروشگاه و مشتریان در حال بازدید از فروشگاه‌های افق کوروش توجه کنند. تجربیات لزوماً در محیط خرده‌فروشی شروع نمی‌شوند؛ آنها در طول زمان گسترش می‌یابند؛ برای مثال لحظات گوناگونی هست، زمانی که یک محیط خرده‌فروشی با یک مشتری بالقوه ارتباط داشته باشد و تمام این لحظات باید با یکدیگر هماهنگ شوند. زمانی که مشتریان تجارب خود را برای دیگران بازگو می‌کنند، آنها احساس خواهند کرد که در آینده به فروشگاه باز می‌گردند. بازدید مجدد این فروشگاه به چند دلیل، ازجمله استدلال‌های منطقی (ارزیابی خوب از سطح قیمت محصولات)، استدلال‌های عاطفی (دوست داشتن فروشگاه افق کوروش) است. برای مشتری احساسات یک امر ناگزیر و غیرقابل درک است. فکر کردن دربارة فروشگاهی بدون احساس یا حس غیرممکن است. برای مشتری، فروشگاه خوب فروشگاهی است که احساسات را تحریک می‌کند. مدیران فروشگاه افق کوروش باید مراقب باشند که یک فروشگاه دارند که مردم از لحاظ عاطفی آن را حفظ می‌کنند. مشتریانی که به این فروشگاه می‌آیند، قیمت را می‌دانند و حتی می‌دانند انتظار چه چیزی را دارند. این باعث می‌شود که آنها به‌راحتی از این فروشگاه‌ها بازدید کنند. مشتریان در این فروشگاه باید همان حسی را داشته باشند که در خانة خود دارند و هر کاری که در خانه انجام می‌دهند، در این فروشگاه انجام دهند. امروزه، خرید سرگرم‌کننده مهمی به حساب می‌آید. مشتریان می‌خواهند سرگرم شوند و بعد بتوانند در محیط‌های زیبای طراحی‌شده خرید کنند. مشتریان حافظة بازدید از فروشگاه را منطقی‌تر مدنظر قرار می‌دهند؛ زمانی که این فروشگاه‌ها به‌یادماندنی باشند، مشتریان می‌توانند محصولات را با هزینه‌ای آگاهانه خریداری کنند، بحث‌های عاطفی و احساسی (محیط خوشایندی بود، احساس راحتی کردم، احساس کردم از کنجکاوی جذب فروشگاه شدم) یا زمانی که آنها تحت تأثیر برخی از عناصر فروشگاه قرار گرفتند. باتوجه‌به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می‌شود با رعایت عناصر زیبایی‌شناختی، هیجان‌آمیز بودن و سرگرم‌کننده بودن فروشگاه، خرید را به مشتریان ارائه کنند. برای افزایش لذت از خرید مشتریان خود، هرچه بیشتر بر پخش موسیقی و جلوه‌های بصری فروشگاه خود برنامه‌ریزی کنید. باید برای پاسخگویی به خواسته‌های مشتریان در راستای درک بهتر آنان می‌توانند با ایجاد امکانات برقراری ارتباط با مشتریان و تعامل با آنها تدبیر مناسبی انجام دهند. یک انجمن دوستانه تشکیل دهند، در این صورت مشتریان به فروشگاه متعهد می‌شوند و دوستان خود را نیز به این فروشگاه دعوت می‌کنند تا بتوانند از نظرات یکدیگر استفاده کنند و محصولات را به یکدیگر پیشنهاد دهند. باید با بهینه‌سازی و کوتاه کردن زمان انجام معاملات، سرعت در تعاملات و امکان برقراری ارتباط بین فروشگاه و مشتری، به مشتریان در صرفه‌جویی زمان کمک کنند. باید محصولاتی باکیفیت و قیمت مناسب ارائه کنند؛ به‌گونه‌ای که مشتریان احساس کنند کیفیتی متناسب با قیمت پرداختی دریافت کرده‌اند و خریدشان رضایت‌بخش است. فروشگاه افق کوروش باید به دنبال محصولات و خدماتی باشند که می‌توانند با رقبا رقابت کنند؛ همچنین این امر را در نظر بگیرند که بدون داشتن قیمت رقابتی در بازار، کسب‌وکار سخت خواهد شد. توصیه می‌شود با پژوهشی روان‌شناختی و با در نظر گرفتن نظرات مشتریان، تغییراتی در هر دورة مشخص به فروشگاه بدهند تا در عین حفظ ظاهر، بتوانند مشتریان را جذب کنند. در عین حال، در حین مراجعة مشتری به فروشگاه احساس آرامش کند و نیز از طرفی دیگر هیجان مشتری برای خرید را برانگیزد و این همان چیزی است که با ترکیب رنگ‌ها، تصاویر و نمایه‌ها می‌توان انجام داد. ازجمله مهم‌ترین محدودیت‌های پژوهش حاضر استفاده از پرسشنامة بسته برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش حاضر است. بنابراین پیشنهاد می‌شود در مطالعات آینده از مصاحبه یا پرسشنامة باز نیز در کنار پرسشنامة بسته استفاده شود تا در صورت امکان بتوان ابعاد احتمالی دیگر را شناسایی کرد. همچنین، شاخص‌ها در مورد محصولات مختلف متفاوت است و استفاده از متغیرهای وضعیتی که در این پژوهش از این دو مورد چشم‌پوشی شد، جزو محدودیت‌های پژوهش بوده است. در این پژوهش ابعاد مؤثر بر تجربة مشتری در محیط‌های خرده‌فروشی از دیدگاه مشتریان فروشگاه‌های افق کوروش بررسی شد، پیشنهاد می‌شود پژوهش دیگری این ابعاد را از دیدگاه متخصصان و مدیران بازاریابی سنجش شود و سپس با ترکیب نتایج به‌دست‌آمده با پژوهش حاضر رتبه‌بندی جدیدی انجام گیرد.[1] Khan & Rahman

[2] Zeithaml et al.

[3] Roozen & Katidis

[4] Triantafillidou & Siomkos

[5] Micu

[6] Yuan & Wu

[7] Imbug et al.

[8] Fernandes & Pinto

[9] Obermeier & Auinger

[10] Pandey & Chawla

[11] Zaharia & Schmitz

[12] Garg et al.

[13] Gronholdt et al.

[14] Pine & Gilmore

[15] Patwa et al.

[16] Bustamante & Rubio

[17] Holbrook & Hirschman

[18] Prahalad & Ramaswamy

[19] Meyer & Schwager

[20] Gentile et al.

[21] Ieva & Ziliani

[22] Srinavasan & Srivastava

[23] Lee et al.

[24] Sundstrom & kashyap

[25] Grewal et al.

[26] Khan et al.

[27] Comrey & Lee

[28] Explaratory Factor Analysis

[29] Okoli & Schabram

[30] Shobeiri et al.

[31] Liu et al.

[32] Zhang et al.

[33] McLean et al.

[34] Martin et al.

[35] Huang

[36] Kumar & Anjaly

[37] Azevedo

[38] Snieneh

[39] Bilgihan et al.

[40] McLean & Wilson

[41] Hsu et al.

[42] Mpinganjira

[43] Rose et al.

[44] Hassenzahl

[45] Bartlett’s Test

[46] Kaiser-Meyer-Olkin

[47] One Sample T Test

[48] Shannon Entropy

[49] Confirmatory Factor Analysis

[50] Principle components

[51] Varimax

[52] Wang et al.

[53] SA

[54] Klaus

[55] Pace

[56] Pettersson

[57] Klaus & Maklan

[58] Faiola et al.

 1. بودلایی، حسن و شهیدی، عالمه. (1397). مطالعة کیفی تجارب مشتریان در صنایع خرده‌فروشی، تحقیقات بازاریابی نوین، 8(2)، 1-22.
 2. تباوار، علی اصغر. (1397). تأثیر ابعاد ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر بهبود تجربة مشتریان در صنعت گردشگری ساحلی، پژوهش‌های مدیریت عمومی، 11(42)، 83-102.
 3. حبیب‌پور گتابی، کرم و صفری شالی، رضا. (1391). کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده‌های کمّی). تهران: انتشارات غزال.
 4. خدایی گرگری، محمدتقی؛ امیری، مجتبی و عباسی اسفنجانی، حسین. (1396). واکاوی تجربه‌های خرید مشتریان از مراکز خرید شهر تبریز با رویکرد پدیدارشناسی، تحقیقات بازاریابی نوین، 7(2)، 63-78.
 5. رحیمی باغملک، جهانبخش؛ حقیقی، محمد و میرا، سید ابوالقاسم. (1398). طراحی و تبیین مدل وفاداری برمبنای تجربة مشتری در صنعت هتلداری با استفاده از استراتژی تئوری داده‌بنیاد، مدیریت بازرگانی، 11(1)، 125-140.
 6. سعیدنیا، حمیدرضا و گودرزی، آزاده. (1392)، بررسی بازاریابی تجربی بر رفتار پس از خرید مصرف‌کنندگان محصولات غذایی، فصلنامة مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، 10(31)، 90-79.
 7. محمدیان، محمود و نائلی، مریم. (1398). تحلیل تجربة مشتری و جایگاه آن در ادبیات بازاریابی، بررسی‌های بازرگانی، 17(1)، 85-103.
 8. هدایت نظری، فائزه و دهدشتی شاهرخ، زهره. (1397). پیش‌زمینه‌ها و پیامدهای تجربة مشتریان در خرده‌فروشی‌های آنلاین ایرانی، پژوهش‌های مدیریت عمومی، 11(41)، 313-336.
  1. Azevedo, A. N. D. A. M. (2015). Measuring Online Customer Experience Quality.‌ Rereived from https://www.semanticscholar.org/paper/Measuring-Online-Customer-Experience-Quality-Azevedo
  2. Bilgihan, A., Kandampully, J., & Zhang, T. (2016). Towards a unified customer experience in online shopping environments: Antecedents and outcomes. International Journal of Quality and Service Sciences, 8(1), 102-119. ‌
  3. Bilgihan, A., Okumus, F., Nusair, K., & Bujisic, M. (2014). Online experiences: Flow theory, measuring online customer experience in e-commerce and managerial implications for the lodging industry. Information Technology & Tourism, 14(1), 49-71. ‌
  4. Bustamante, J. C., & Rubio, N. (2017). Measuring customer experience in physical retail environments. Journal of Service Management, 28(5), 884-913. ‌
  5. Comrey, A. L., & Lee, H. B. (2013). A first course in factor analysis. Psychology Press. ‌
  6. Faiola, A., Newlon, C., Pfaff, M., & Smyslova, O. (2013). Correlating the effects of flow and telepresence in virtual worlds: Enhancing our understanding of user behavior in game-based learning. Computers in Human Behavior, 29(3), 1113-1121. ‌
  7. Fernandes, T., & Pinto, T. (2019). Relationship quality determinants and outcomes in retail banking services: The role of customer experience. Journal of Retailing and Consumer Services, 50, 30-41. ‌
  8. Garg, R., Rahman, Z., & Qureshi, M. N. (2014). Measuring customer experience in banks: scale development and validation. Journal of Modelling in Management, 9(1), 87-117.
  9. Gentile, C., Spiller, N., & Noci, G. (2007). How to sustain the customer experience: An overview of experience components that co-create value with the customer? European Management Journal, 25(5), 395-410. ‌
  10. Grewal, D., Levy, M., & Kumar, V. (2009). Customer experience management in retailing: An organizing framework. Journal of Retailing, 85(1), 1-14. ‌
  11. Grønholdt, L., Martensen, A., Jørgensen, S., & Jensen, P. (2015). Customer experience management and business performance. International Journal of Quality and Service Sciences, 7(1), 90-106. ‌
  12. Hassenzahl, M. (2010). Experience design: Technology for all the right reasons. Synthesis lectures on human-centered informatics, 3(1), 1-95. ‌
  13. Holbrook, M. B., & Hirschman, E. C. (1982). The experiential aspects of consumption: Consumer fantasies, feelings, and fun. Journal of Consumer Research, 9(2), 132-140. ‌
  14. Hsu, C. L., Chen, Y. C., Yang, T. N., & Lin, W. K. (2017). Do website feature matter in an online gamification context? Focusing on the mediating roles of user experience and attitude. Telematics and Informatics, 34(4), 196-205. ‌
  15. Huang, M. H. (2003). Designing website attributes to induce experiential encounters. Computers in Human Behavior, 19(4), 425-442. ‌
  16. Ieva, M., & Ziliani, C. (2017, December). The interplay between customer experience and customer loyalty: Which touchpoints matter? In Toulon-Verona Conference" Excellence in Services”. ‌
  17. Imbug, N., Ambad, S. N. A., & Bujang, I. (2018). The Influence of Customer Experience on Customer Loyalty in Telecommunication Industry. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(3), 103-116. ‌
  18. Khan, I., & Rahman, Z. (2014). Influence of Experiential Marketing on Customer Purchase Intention: A Study of Passenger Car Market. Management and Labour Studies, 39(3), 319-328. ‌
  19. Khan, I., Garg, R. J., & Rahman, Z. (2015). Customer service experience in hotel operations: An empirical analysis. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 189, 266-274. ‌
  20. Klaus, P. (2013). The case of Amazon.com: towards a conceptual framework of online customer service experience (OCSE) using the emerging consensus technique (ECT). Journal of Services Marketing, 27(6), 443-457.
  21. Klaus, P., & Maklan, S. (2012). EXQ: a multiple-item scale for assessing service experience. Journal of Service Management, 23(1), 5-33. ‌
  22. Kumar, A., & Anjaly, B. (2017). How to measure post-purchase customer experience in online retailing? A scale development study. International Journal of Retail & Distribution Management, 45(12), 1277-1297. ‌
  23. Lee, S. Y., Hwang, M. Y., Kim, D. H., & Yang, I. S. (2010). Implementing customer experience management on Korean restaurant globalization: A Focus on American, Chinese, and Japanese customers. Korean Journal of Tourism Sciences, 34(7), 133-157. ‌
  24. Lim, H., & Dubinsky, A. J. (2004). Consumers' perceptions of e-shopping characteristics: An expectancy-value approach. Journal of Services Marketing, 18(7), 500-513. ‌
  25. Liu, C., Arnett, K. P., Capella, L. M., & Taylor, R. D. (2001). Key dimensions of web design quality as related to consumer response. Journal of Computer Information Systems, 42(1), 70-82. ‌
  26. Liu, Y., Pu, B., Guan, Z., & Yang, Q. (2016). Online customer experience and its relationship to repurchase intention: An empirical case of online travel agencies in China. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 21(10), 1085-1099. ‌
  27. Martin, J., & Mortimer, G. (2013). Online Customer Experience: What is the Experience and how is it Difference for Frequent and Infrequent Purchasers, Age Cohorts and Gender Groups? Queensland University of Technology, Business School, Australia.
  28. Martin, J., Mortimer, G., & Andrews, L. (2015). Re-examining online customer experience to include purchase frequency and perceived risk. Journal of Retailing and Consumer Services, 25, 81-95. ‌
  29. McLean, G. (2015). Examining the online customer experience during a utilitarian search for online business advisory information and services (Doctoral dissertation, University of Strathclyde). ‌
  30. McLean, G., & Wilson, A. (2015, June). An investigation on the online customer experience–the role of social interaction. In The 14th International Research Symposium on Service Excellence in Management.
  31. McLean, G., Osei-Frimpong, K., & Al-Nabhani, K. (2017, June). It’s time to chat… examining the customer experience during an online live chat service encounter. In 15th International Research Symposium on Service Excellence in Management.
  32. Meyer, C., & Schwager, A. (2007). Understanding customer experience. Harvard Business Review, 85(2), 116. ‌
  33. Micu, A. E., Bouzaabia, O., Bouzaabia, R., Micu, A., & Capatina, A. (2019). Online customer experience in e-retailing: Implications for web entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal, 15(2), 651-675. ‌
  34. Mpinganjira, M. (2016). An investigation of customer attitude towards online stores. African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, 8(5-6), 447-456. ‌
  35. Obermeier, G., & Auinger, A. (2019, July). Human-Computer Interaction in Physical Retail Environments and the Impact on Customer Experience: Systematic Literature Review and Research Agenda. In International Conference on Human-Computer Interaction (pp. 51-66). Springer, Cham. ‌
  36. Okoli, C., & Schabram, K. (2010). A guide to conducting a systematic literature review of information systems research. SSRN Electronic Journal, doi:10.2139/ssrn.195482. ‌
  37. Pace, S. (2004). A grounded theory of the flow experiences of Web users. International Journal of Human-Computer Studies, 60(3), 327-363. ‌
  38. Pandey, S., & Chawla, D. (2018). Online customer experience (OCE) in clothing e-retail: Exploring OCE dimensions and their impact on satisfaction and loyalty–does gender matter? International Journal of Retail & Distribution Management, 46(3), 323-346. ‌
  39. Patwa, N., Seetharaman, A., Nair, V., & Cruz, A. D. (2018). Changing Dimensions of Customer Experience. Research Journal of Economics, 2(1),1-7.
  40. Pettersson, J. (2015). Unifying the offline and online customer experience: An exploratory study of omni channel customer experience in furniture retail industry in Sweden. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-171040
  41. Prahalad, C. K., & Ramaswamy, V. (2004). Co-creation experiences: The next practice in value creation. Journal of Interactive Marketing, 18(3), 5-14. ‌
  42. Roozen, I., & Katidis, P. I. (2019). The Importance of the Service and Shopping Customer Experience in a Retail Environment. Journal of Relationship Marketing, 18(4), 247-279. ‌
  43. Rose, S., Clark, M., Samouel, P., & Hair, N. (2012). Online customer experience in e-retailing: An empirical model of antecedents and outcomes. Journal of Retailing, 88(2), 308-322.
  44. Roto, V., & Rautava, M. (2008). User experience elements and brand promise. In International Engagability & Design Conference, in conjunction with NordiCHI (Vol. 8).
  45. Shobeiri, S., Mazaheri, E., & Laroche, M. (2018). Creating the right customer experience online: The influence of culture. Journal of Marketing Communications, 24(3), 270-290. ‌
  46. Snieneh, A. (2010). An integrated model for the measurement of online customer experience. An empirical international study (Doctoral dissertation, University of Bradford).
  47. Srinivasan, S. R., & Srivastava, R. K. (2010). Creating the futuristic retail experience through experiential marketing: Is it possible? An exploratory study. Journal of Retail & Leisure Property, 9(3), 193-199. ‌
  48. Sundstrom, G., & Kashyap, G. (2016). CEMenting Growth: Customer Experience Management as a driver of Growth.‌ Retrieved from Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-171040
  49. Triantafillidou, A., & Siomkos, G. (2014). Consumption experience outcomes: Satisfaction, nostalgia intensity, word-of-mouth communication and behavioural intentions. Journal of Consumer Marketing, 31(6/7), 526-540. ‌
  50. Wang, L., Tang, H., Liu, D., & Xing, C. (2017). Study on Customer Experience Dimension Based on Online Shopping reviews of MI’s Products. In MATEC Web of Conferences (Vol. 100, p. 05024). EDP Sciences. ‌
  51. Yuan, Y. H. E., & Wu, C. K. (2008). Relationships among experiential marketing, experiential value, and customer satisfaction. Journal of Hospitality & Tourism Research, 32(3), 387-410. ‌
  52. Zaharia, S., & Schmitz, M. (2019, July). Customer Experience in Online-Retailing: An Analysis of the Main Segments in German Online-Retailing. In International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (pp. 177-188). Springer, Cham. ‌
  53. Zeithaml, V. A., Bitner, M. J., & Gremler, D. D. Wilson, A., (2012). Services marketing: Integrating customer focus across the firm. McGraw Hill.

63. Zhang, M., Hu, M., Guo, L., & Liu, W. (2017). Understanding relationships among customer experience, engagement, and word-of-mouth intention on online brand of service ecosystem. Internet Research, 27(4), 839-857.