نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در محیط رقابتی کنونی شناخت جایگاه برند برای هر شرکتی امری ضروری است. با توجه به تمایل بالای مدیران هتل­ها به افزایش سودآوری از طریق جذب مشتریان صنعتی-تجاری خود، لازم است هتل­ها برای تقویت جایگاه خود نزد این دسته از مشتریان خود، عوامل مربوطه را مدنظر قرار دهند. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین جایگاه رقابتی هتل­های پنج ستاره شهر مشهد نسبت به یکدیگر با توجه به نگرش و ادراکات مدیران آژانس­های مسافرتی، به عنوان مشتریان صنعتی-تجاری آنها است. مدیران آژانس­های مسافرتی تهران که به طور مستقیم خدمات سفر به شهر مشهد با اقامت در هتل­های پنج ستاره» را ارائه می­دهند، جامعه آماری پژوهش را تشکیل می­دهند. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد حجم نمونه 228 نفر تخمین زده شد. در پژوهش حاضر از «نمونه­گیری خوشه­ای (گروهی)» استفاده شده است. برای گردآوری داده­ها، از پرسشنامه استفاده شد. داده­ها با استفاده از نرم­افزارهای SPSS و Lisrel، و آزمون تحلیل عاملی تأییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نقشه­های رادار مربوطه نیز با استفاده از نرم­افزار Microsoft Excel ترسیم شد. با توجه به نقشه­های رادار حاصل شده و نتایج آزمون­های انجام شده، متغیرهای «هسته اصلی محصول»، «خدمات تسهیل­کننده» و «خدمات فزاینده» به عنوان عوامل تعیین­کننده جایگاه برند هتل­ها شناسایی شدند. بر اساس این متغیرها، پنج هتل مورد مطالعه به شدت با یکدیگر در حال رقابتند. به طور کلی، دو هتل را می­توان در یک دسته قرار داد. سه هتل دیگر نیز رقبای مستقیم هم می­باشند. در پایان، به منظور بهبود جایگاه برند هتل­های مورد مطالعه، پیشنهاداتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Brand Positioning of Five-Star Hotels for Travel Agents

نویسندگان [English]

 • Nasim Mohammadian Mahmoudjigh
 • Mehdi Ebrahimi
 • Amin Soltani Horand

Allameh Tabataba’i University

چکیده [English]

In the current competitive business environment, companies need to understand their brand position. As hoteliers have high tendency to increase their profitability through attracting their commercial/industrial customers, it is necessary to know which factors must be considered to strengthen a hotel’s position in the minds of them. This paper is intended to analyze Mashhad’s Five-star hotels’ competitive brand position from the viewpoint of Tehran travel agencies’ managers. The managers of travel agencies in Tehran city which directly provide travel services to Mashhad including accommodation, were the survey’s population. The sample size was estimated as 228 people, using Cochran formula and cluster sampling was applied. Data were collected through questionnaires, and were analyzed by SPSS and Lisrel. Structural equation models were used for analyzing the data. Also, related radar maps were drawn by Microsoft Excel. According to the results of employed statistical tests and radar maps, “the core product”, “facilitating services” & “enhancing services” were recognized as the determinant factors of hotels’ brand position. Based on the research’s variables, there is a fierce & direct competition among the hotels under study. In general, two hotels are positioned in a group and the other three hotels are direct competitors. Finally, some suggestions have been proposed, in order to improve the hotels' brands positions. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marketing
 • Positioning
 • Brand positioning
 • Tourism &
 • amp
 • hospitality industry
 • Mashhad’s five star hotels
 • Travel agents