نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

امروزه حمایت گری ورزشی در جهان به صنعتی بزرگ تبدیل‌شده به‌طوری‌که میلیاردها دلار در سال در این حوزه توسط شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود. ازاین‌رو پژوهش‌ها در این زمینه به‌سرعت در حال افزایش است. پژوهش‌های انجام‌شده درزمینه حمایت گری ورزشی بیشتر به چرایی این پدیده پرداخته است و درزمینه نحوه کارکرد حمایت گری ورزشی در میان طرفداران خلأهای پژوهشی خصوصاً در ایران دیده می‌شود. رابطه مناسب هواداران و حامی یکی از مهم‌ترین بخش‌های حمایت گری ورزشی است که سبب اثربخشی حمایت گری می‌گردد؛ بنابراین پژوهش حاضر به دنبال تدوین مدلی است که رفتار هوادار ورزشی را در حمایت گری ورزشی توصیف کند. تحقیق حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده که به شکل میدانی انجام‌شده است. همچنین ازنظر هدف کاربردی محسوب می‌گردد. جامعه آماری پژوهش هواداران حاضر در رویداد ورزشی تیم هندبال موسسه مالی ثامن‌الحجج (ع) بوده‌اند که با روش نمونه آماری در دسترس انتخاب گردیدند (N=234). ابزار پژوهش، پرسشنامه آلکساندریس و تستسو (2012) بود که روایی آن توسط اساتید متخصص تأیید گردید و پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ (91/0) تأیید شد؛ و همچنین جهت برازش مدل مفهومی پژوهش از مدل معادلات ساختاری و به کمک نرم‌افزار آموس 22 استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل مفهومی موردمطالعه در جامعه آماری پژوهش با توجه به شاخص‌های برازش دارای تناسب مطلوبی می‌باشد. همچنین تعلق تیمی رابطه معنادار و مستقیمی با تصویر حامی داشت و از طرفی تصویر حامی به‌عنوان متغیر واسط رابطه معنادار و مستقیمی بر نیت خرید مشتری را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The fan behavior model in sport sponsorship

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Karimi
  • Mahdi Talebpoor
  • Alireza Hadadiyan

Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

sport sponsorship in the world today is so large industrial ripped billions of dollars invested by companies in the area .Therefore, research in this area is growing rapidly. sport sponsorship researches more to explanation why this phenomenon is discussed and how the research gaps , particularly in sport sponsorship and fans can be seen. The proper relationship between fans and sponsor is important factor in sponsorship effectiveness, so the study will seek to formulate a model that describes sports fan behavior in sponsorship. this study was Application and Descriptive - analytic.The population of fans at sporting events team handball Samenolhojaj financial institution (s ) that have been selected by accessible Sampling (N = 234).The research instrument used Alexandris, Tsaousi Questionnaire( 2012), whose validity was confirmed by experts and its reliability using Cronbach's alpha ( 91/0 ) was confirmed , as well as a conceptual model for the study of structural equation modeling and software Amos was 22 .The results showed that the conceptual model approach in the sample with respect to the fit indices of fit is good. The team Attachment a direct and significant relationship with the sponsor 's image , and also the image of the patron as an intermediate variable showed a significant relationship and direct the customer to purchase intentions .

کلیدواژه‌ها [English]

  • sport sponsorship
  • fans
  • Structural Equation Modeling