نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

مسئولیت اجتماعی شرکت، یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر عملکرد اجتماعی آن است و نقشی کلیدی در واکنش‌های مصرف­کننده نسبت به شرکت ایفا می‌کند. هرچه شرکت نسبت به ابعاد مسئولیت اجتماعی خود توجه بیشتری داشته باشد، مشتریان و جامعه، واکنش بهتری نسبت به آن خواهند داشت و در نتیجه عملکرد اجتماعی شرکت بهبود می­یابد. هدف اصلی پژوهش حاضر، تدوین مدل تأثیرگذاری مسئولیت­های اجتماعی بر عملکرد اجتماعی و واکنش­های مصرف­کننده است. این پژوهش از نظر هدف،کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی - پیمایشی و از نوع میدانی است. مبانی نظری پژوهش، به روش مطالعه کتابخانه­ای و داده­های آن، به وسیله نمونه­گیری تصادفی و با پرسشنامه محقق ساخته، تدوین شده است و پایایی کلی 978 درصد  بدست آمده است. جامعه آماری هدف این پژوهش، در بردارنده مدیران و مشتریان اصلی شرکت های منتخب صنایع غذایی استان خوزستان است .نمونه پژوهش شامل540 نفراز مدیران و مشتریان است که به طور تصادفی انتخاب شده‌اند. برای پاسخ به سؤال پژوهش، بررسی فرضیه‌ها و تجزیه و تحلیل یافته­های جمع­آوری شده، از آمار توصیفی و آمار استنباطی با نرم­افزارهای SPSS وAmos استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، تمامی فرضیه­های پژوهش در سطح اطمینان ۹۵ درصد تأیید شد. به علاوه، نتایج پژوهش نشان داد که مدل پژوهش با داده­های جمع­آوری شده از جامع­ آماری مورد نظر برازش دارد. بدین ترتیب مسئولیت اجتماعی هم بطور مستقیم و هم با میانجی­گری عملکرد اجتماعی و واکنش­های مصرف­کننده، بر عملکرد مالی تأثیر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Corporate Social Responsibility on Social Performance and Customer Reactions in the Foods Industry

نویسندگان [English]

  • fereydoun omidi
  • Hossein Rezaie Dolatabadi
  • majid Mohammad shafiee

چکیده [English]

Corporate social responsibility is one of the most important factors that impacts on its social performance and plays a key role in consumer reactions towards the corporation. The more attention the corporation has to its social responsibility dimensions, the corporation facing better reaction from consumers and society and consequently its social performance increases. The main objective of this research is to develop a model of corporate social responsibility impacts on social performance and consumer reactions. This research is an applied research in terms of aim and descriptive-survey (field study) in terms of its nature. Theoretical foundations of the research were collected using historical researches and its data was obtained using random sampling method and also a researcher-made questionnaire, which its total reliability was equal to %978. Statistical population of the research includes major customers as well as managers of the selected food firms in Khuzestan province. The research sample consists of 540 managers and customers, who have been selected randomly. For responding the research questions, testing its hypotheses and analyzing the collected data, descriptive statistics and inferential statistics via SPSS and AMOS softwares were employed. According to the obtained results all of the research hypotheses have been confirmed at %95 level of confidence. Furthermore, the research findings revealed that the research model fits the collected data from the target statistical population. Thus, corporate social responsibility impacts on consumer reactions directly and ‎indirectly with the mediating effect of social performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer Reactions
  • Corporate Social Responsibility
  • Social Performance. Food Industry