نویسندگان

دانشگاه خلیج فارس

چکیده

افزایش روز افزون پیچیدگی محیط کسب و کار سازمان‌ها موجب پدید آمدن بازاری گردیده، که در آن تقاضا برای استفاده از محصولات فناورانه و به خصوص محصولات نرم افزاری، به عنوان راه‌حلی کارا در جهت پاسخ به آن پیچیدگی‌ها، دائما در حال افزایش است. طبیعتا با افزایش تقاضا برای چنین محصولاتی آن‌چه اهمیت می‌یابد طراحی فعالیت‌های بازاریابی به گونه‌ای متناسب با ماهیت این محصولات است تا بتواند به نحو مطلوب به نیاز بازار هدف پاسخ گوید. با توجه به این امر، هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی محصولات فناورانه بر رضایت و نیات رفتاری مشتریان سازمانی در استان بوشهر است. به منظور انجام این مطالعه نمونه‌ای مشتمل بر 37 سازمان دولتی استان بوشهر که از استفاده‌کنندگان محصولات نرم‌افزاری اداری بودند، انتخاب گردیده و مورد مطالعه قرار گرفتند. تحلیل ساختاری روابط علی مدل موجود در مدل ارائه شده بیانگر این است که ویژگی‌های محصول نرم افزاری بر رضایت مشتریان تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد. همچنین، پیشبرد محصولات و رضایت مشتریان نیز تاثیر مثبت و معنی‌داری بر نیات رفتاری آن‌ها دارند. به علاوه مشخص گردید، عوامل رابطه‌ای نه تنها بر افزایش رضایت مشتریان موثر است. بلکه بر میزان تاثیرگذاری رضایت بر نیات رفتاری آن‌ها نیز موثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of the effect of software products’ marketing mix on satisfaction and behavioral intention of costumers

نویسندگان [English]

  • Abdolmajid Mosleh
  • Ahmad Allahyari

Persian Gulf university

چکیده [English]

Increasing complexity of the business environment of organizations has created a market where the demand for technological products, and especially softwares, as an efficient solution to respond to the complexities, constantly is increasing. Naturally, with increasing demands for such product, what is in importance is designing the marketing activity in a way that commensurate with the nature of these products and also respond effectively to the needs of the target market. Considering this issue, this study aims to investigate the effect of marketing mix of technological products on satisfaction and behavioral intentions of costumers in public organization of Bushehr.
Based on this, a sample consist of 32 public organization of Bushehr were selected and surveyed. Structural analyses of causal relations in model show that, software attributes had positive and significant effect on costumers’ satisfaction. Also, promotion and satisfaction of costumers positively affects their behavioral intentions. Furthermore, relational factors not also affect costumers’ satisfaction, but also moderate the effect of costumers’ satisfaction on their behavioral intention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological products
  • Software products’ quality
  • costumers’ satisfaction
  • costumers’ behavioral intention