نویسندگان

1 دانشگاه شهیدبهشتی

2 دانشگاه علامه

چکیده

صادرات نقش موثری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. کسب اطلاعات در مورد نیازها، سلائق و ترجیحات مصرف کنندگان در بازارهای خارجی یکی از مهم ترین اصول ماندگاری در بازارهای جهانی و ارتقای سطح عملکرد صادراتی می باشد. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر بالقوه ی بازارگرایی صادرکنندگان بر روابط بازرگانی بین الملل با تأکید ویژه بر وابستگی، همکاری و فاصله ی ارتباطی و تأثیر این ابعاد روی عملکرد صادرات است. این تحقیق یک تحقیق کاربردی، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. به منظور سنجش متغیرهای تحقیق پرسشنامه ای در میان نمونه ی 118 نفری از صادرکنندگان فعال صنایع دستی استان تهران مورد آزمون قرار گرفت. روایی با استفاده از روش نمادی(محتوایی) و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. جهت آزمون فرضیات تحقیق از روش رگرسیون خطی چندگانه و الگویابی معادلات ساختاری استفاده شد. 7 فرضیه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت، 3فرضیه تائید شد و 4 فرضیه رد شد. نتایج نشان داد، بازارگرایی صادرکنندگان، همکاری بین صادرکنندگان و خریداران خارجی را ارتقا می دهد؛ در حالی که وابستگی و فاصله ارتباطی را کاهش می دهد. و هیچ رابطه معناداری بین همکاری، وابستگی، ارتباطات خارجی و بازارگرایی عملکرد صادرات یافت نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of market orientation and international business relationship on export performance(Case study of the handicraft industry in Tehran)

نویسندگان [English]

  • maasume akbarinejad
  • manije gharache 1
  • m.reza karimi alavije 2

1 shahid beheshti university

2 alame university

چکیده [English]

Exports play an effective role in the economic development of countries. Information about the needs, tastes and preferences of consumers in foreign markets is one of the most important principles of sustainability in global markets and enhancing export performance. The aim of this study was to evaluate the potential impact of market orientation exporters in international business relations, with special emphasis on interdependence, cooperation and communication distance, and the impact of on export performance. In order to measure the variables of this research, a questionnaire has been examined Among the 118 active exporters of handy crafts people in Tehran. Validity of using the symbolic (content) method and reliability of the questionnaire was confirmed by using Cronbach's alpha method . this research is application and desciptive and one kind of correlation structure. To test hypotheses method multiple linear regression and structural equation modeling was used. 7 hypotheses were examined in this study, three hypotheses were confirmed, three hypotheses were confirmed and four hypotheses were rejected. The results showed that the orientation of cooperation between exporters and foreign buyers are promoted while the communication distance and reduce dependency and the meaningful relation among cooperation, dependency, foreign relations and export performance orientation was not founded.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market Orientation
  • perceived export performance
  • international business relationships
  • handicraft