نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه ابعاد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه (ویژگی های اهداف، ویژگی های کارکنان، فرایندهای کاری و اقدامات مدیریت) و یادگیری سازمانی در شرکت گاز اصفهان بود. جامعه آماری این پژوهش، ۳۱۷ نفر از کارکنان شرکت گاز اصفهان بودند که داده ها از ۱۵۱ نفر از مدیران و کارشناسان این شرکت جمع آوری شد. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای و برای گردآوری داده های لازم جهت تایید یا رد فرضیه های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. برای تعیین روایی پرسشنامه ها، تعدادی پرسشنامه در اختیار صاحب نظران و اساتید دانشگاه قرار گرفت و پس از جمع آوری نظرات آن ها پرسشنامه ها اصلاح و روایی آن تایید شد. ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه ها برای پرسشنامه یادگیری سازمانی ۰.۸۴ و برای پرسشنامه ابعاد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه ۰.۹ به دست آمد. در این پژوهش برای بررسی رابطه ابعاد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و یادگیری سازمانی از روش معادلات ساختاری استفاده شد و پس از تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS فرضیه های پژوهش تایید شد. به بیان بهتر، میان ابعاد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و یادگیری سازمانی در شرکت گاز اصفهان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the Relationship Between Entrepreneurial Marketing Mix and Organizational Learning in Isfahan Gas Company

نویسندگان [English]

  • hadi teimouri
  • ali shaemi
  • shiva hamidipour
  • azarnoosh ansari

University of Isfahan

چکیده [English]

The aim of this paper was to study the relationship between entrepreneurial marketing mix (purpose, practices, process and people) and organizational learning in Isfahan Gas Company. In this study population is 317 personal of Isfahan Gas Company. Data for this descriptive study was collected from 151 managers and employees of this company. This research is a combination of library and field methods and is a kind of applied research. The main tool of gathering information in this research is questionnaire. For organizational learning used research made questionnaire. For validity of questionnaire, distributed five questionnaire among advisor, consultant and other experts and after reviews comments of each of them, questionnaire was finally corrected after performing their final comments and thereby the validity of the questionnaire was approved. Cronbach’s alpha was used to determine the reliability of questionnaire that value obtained 0.84 for the organizational learning questionnaire and 0.9 for the entrepreneurial marketing mix questionnaire, Structural equation modeling is used for analysis of the relations among the factors and after the data analysis with SPSS and AMOS software, main research hypothesis were approved. This mean the entrepreneurial marketing mix have significant and positive relationship with organizational learning in Isfahan Gas Company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial marketing mix
  • Entrepreneurial Marketing
  • Organizational Learning