نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 گروه پژوهشی برنامه ریزی راهبردی گردشگری فردیس

چکیده

وفاداری به برند امروزه به عنوان هدف غایی صاحبان کسب و کار مورد توجه است امروزه با ظهور لحظه ای محصولات، مشتریان نیز تحت تاثیر قرار گرفته و تحت تاثیر نگرش های روانی مختلف رفتارهای خرید متفاوتی از خود بروز می دهند بنابراین مطالعه مولفه های روانشناختی بر نگرش مصرف کنندگان حائز اهمیت است این پژوهش به بررسی تاثیر تنوع طلبی و درگیری در قصد خرید بر نگرش مشتریان در کافی شاپ های شهر اصفهان پرداخته شده است . این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی-پیمایشی است. بدین منظور مشتریان کافی شاپ های شهر اصفهان به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد و حجم نمونه برابر 380 نفر برآورد گشت. روش های مورد استفاه در جمع آوری را اطلاعات داده های کتابخانه ای و پرسشنامه تشکیل می دادند. روایی پرسشنامه به صورت صوری و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (876/0) مورد تأیید قرار گرفت. و با استفاده از آزمون‌های آماری معادلات ساختاری و آزمون Z و با استفاده از نرم‌افزارهای spss و lisrel به مطالعه فرضیات ارائه شده پرداخته شد. نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر معنادار رضایت مصرف‌کننده بر وفاداری مصرف‌کننده و تمایل مشتری به تغییر برند در کافی شاپ های شهر اصفهان است. تنوع طلبی مشتری در ارتباط بین وفاداری مصرف‌کننده و تمایل مشتری به تغییر برند همچنین سطح درگیری مشتری در تصمیم به خرید در ارتباط بین رضایت و وفاداری مصرف‌کننده در کافی شاپ ها تأثیر معناداری دارد. نتایج نشان داد که تنوع طلبی مشتری در ارتباط بین رضایت و وفاداری مصرف‌کننده و ارتباط بین رضایت و تمایل مشتری به تغییر برند تأثیر معناداری ندارد. همچنین سطح درگیری مشتری در تصمیم به خرید در ارتباط بین وفاداری مصرف‌کننده و تمایل مشتری به تغییر برند و ارتباط بین رضایت و تمایل مشتری به تغییر برند در کافی شاپ های اصفهان تأثیر معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the studyof the effect of varaiety seking and involvement in purchase intention on customers attitude ( customers satisfaction ,loyalty,intent toward,chenging the brand)

نویسندگان [English]

 • Azarnosh Ansari 1
 • Azarnosh Ansari 1
 • Nasir Ketabi 2
 • Hadi Teimoori 1
 • Zeynab Saber 2

2 The Research Group of Tourism Strategic Planning of Fardis

چکیده [English]

This study aimed to investigate the relationship between customer’s satisfaction, loyalty and intention to switch family restaurant’s brand by considering the modifying impact of customer’s variety seeking and purchase decision involvement. With this regard, statistical population consisted of family restaurants customers in Isfahan, municipality 3, from which 380 people were considered using simple random sampling. This was an applicable research in terms of its purpose, and a descriptive-survey research in terms of its methodology. Data were collected through questionnaires as well as library resources. Validity and reliability of the questionnaire were confirmed through content validity and Cronbach alpha coefficient (0.876), respectively. Having used some statistical tests like structural equation and Z-test through SPSS and Lisrel software, hypotheses were examined. The result indicated a significant effect of customer’s satisfaction on his/her loyalty and intention to switch family restaurant’s brand. Furthermore, customer’s variety seeking orientation had a significant effect on the relationship between his/her loyalty and intention to switch brand. Besides this, customer’s involvement in purchase intention had a significant effect on the relationship between his/her satisfaction and loyalty in family restaurants. On the other hand, the results indicated that customer’s variety seeking did not have any significant effect not only on the relationship between his/her satisfaction and loyalty, but also on the relationship between his/her satisfaction and intention to switch family restaurant’s brand. Ultimately, customer’s involvement in purchase intention did not have any significant effect not only on the relationship between his/her loyalty and intention to switch family restaurant’s brand, but also on the relationship between his/her satisfaction and intention to switch family restaurant’s brand.

کلیدواژه‌ها [English]

 • customer’s satisfaction
 • Variety-seeking orientation
 • customer’s loyalty
 • Customer’s intention to switch brand
 • Variety
 • seeking orientation
 • Purchase decision involvement