نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

سازمان‌های امروزی به منظور کسب جایگاهی مناسب و حفظ آن نیازمند بهره گیری از الگوی مناسب مدیریت زنجیره تأمین در راستای تحقق مزیت رقابتی و انتظارات مشتریان هستند. به دلیل چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی که در دهه‌ی اخیر سازمان‌ها را تهدید می‌نمود، رویکرد مشتری گرایی و تمرکز بر خواسته‌های آن و طراحی راهبرد سازمان بر‌این اساس، برای ایجاد مزیت رقابتی در سازمان‌ها کم-رنگ‌تر شده است. در این راستا، مدیریت زنجیره تامین سبز، جدیدترین رویکرد جهت رسیدن به این اهداف است. مدیریت زنجیره ی تأمین سبز، یکپارچه کننده ی مدیریت زنجیره ی تأمین با الزامات زیست محیطی در تمام مراحل طراحی محصول، انتخاب و تأمین مواد اولیه، تولید و ساخت، فرآیندهای توزیع و انتقال، تحویل به مشتری و بالاخره پس از مصرف، مدیریت بازیافت و مصرف مجدد به منظور بیشینه کردن میزان بهره وری مصرف انرژی و منابع همراه با بهبود عملکرد کل زنجیره ی تأمین است. لذا تحقیق حاضر در پی آن است که به بررسی موانع اجرای شیوه‏های مدیریت زنجیره تأمین سبز در شرکت پارس خودرو با استفاده از روش دیمتل بپردازد. بدین منظور بخش لجستیک شرکت پارس خودرو مورد مطالعه قرار گرفت. و در گام اول به بررسی موانع اجرای این شیوه‏ها پرداخته شد و نهایتاً موانع نهایی با نظر خبرگان امر در این زمینه انتخاب شد. پس از نهایی شدن این موانع، در گام دوم از روش دیمتل به منظور تجزیه و تحلیل و رتبه بندی موانع علی و معلولی استفاده شد. در نهایت با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل علی و معلولی دیمتل، موانع عدم وجود رویکرد فعالانه و داوطلبانه سازمان و تأمین کنندگان در خصوص رعایت استانداردهای زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی و عدم توانمندی تأمین کنندگان (از نظر دانش و تکنولوژی فنی) جهت اخذ استاندارد ایزو 14000، مهمترین تاثیر را در عدم اجرای شیوه‏های مدیریت زنجیره تامین سبز دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ranking Barriers to Green Supply Chain Management Using DIMATEL

نویسندگان [English]

  • Nasser Yazdani
  • Ahmad Sardari
  • Reza Omidvar

Shahed University

چکیده [English]

Today's organizations in order to achieve and maintain proper position requires the use of a model of supply chain management in order to fulfill the competitive advantage and expectations of customers. Due to the challenging economic, social and environmental organizations in recent decades has threatened, Customer-oriented approach and focus on the demands of the organization's strategy and design basis for competitive advantage in organizations is less. In this regard, green supply chain management, new approach to achieve these goals. Green supply chain management, supply chain management is the integration of environmental requirements in all stages of product design, selection and procurement of raw materials, manufacturing, distribution and transport processes, and finally delivered to the customer after consumption, waste management and consumption of energy and resources in order to maximize productivity and improve the overall performance of the supply chain. Therefore, the present study sought to investigate the barriers to green supply chain management practices in the company's vehicle using DIMATEL. The logistics company for the car was studied. After the conclusion of these obstacles, the second step of the analysis and ranking DIMATEL barriers were causal. ISO 14000, the most important influence on the lack of green supply chain management practices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green supply chain management
  • Logistics
  • Company car
  • DIMATEL method