نویسندگان

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

امروزه مشارکت سیاسی افراد در امر انتخابات یکی از دغدغه های مهم نظام های دموکرات در عرصه سیاسی است، به همین دلیل فعّالان این عرصه به دنبال عواملی مرتبط با این پدیده هستند تا بتوانند کم و کیف تاثیرات این عوامل را بر این مهم بیابند. در این راستا هدف از تحقیق حاضر تعیین تاثیر عواملی همچون تبلیغات، اقدامات حزبی، حامیان مشهور و رخدادهای سیاسی بر شخصیت برند سیاسی به عنوان عامل میانجی در تاثیرگذاری بر مشارکت سیاسی رای دهندگان است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده که به صورت پیمایشی انجام شده است .جامعه آماری این تحقیق شامل شهروندان منطقه 5 شهر تهران است که در نهایت با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 386 نمونه جهت تحلیل مورد استفاده قرارگرفته است. در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل 8.54 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تبلیغات، اقدامات حزبی، حامیان مشهور و رخدادهای سیاسی بر شخصیت برند سیاسی اثر مثبت و معنی داری دارد، همچنین شخصیت برند سیاسی بر مشارکت سیاسی رای دهندگان اثر مثبت و معنی داری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the impact of political brand personality on political participation

نویسندگان [English]

  • hossein amini kesbi
  • abbas nargesian

school of management, university of tehran

چکیده [English]

an important concern of democratic regimes in the political realm, as a consequence researchers explore related factors to this phenomenon to find how they influence the phenomenon. So the purpose of this study is to investigate the effects of factors like advertisements, political party activities, famous endorsers, and political events on political brand personality as a mediator variable which has an impact on public contribution. Statistical sample of this research consists of 386 citizens of Tehran-district 5- which has been selected via simple random sampling for analysis. This article employs Structural Equation Modeling and LISREL V.8.54 for the sake of information analysis. The results show that advertisements, political party activities, famous endorsers, and political events have a positive and meaningful influence on political brand personality, also political brand personality has a similar impact on citizen’s political contribution

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Personality
  • Political Participation
  • Advertising
  • political events
  • famous endorsers
  • party activity