نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

انصاف قیمتی یکی از مهمترین مسائل در حوزه قیمت گذاری می باشد و تأثیر زیادی روی رفتار خرید مشتریان دارد. با این حال محققان کمی در دنیاو ایران به این موضوع پرداخته اند. این مطالعه با هدف سنجش عوامل مؤثر بر انصاف قیمتی ادراک شده و نتایج حاصل از آن انجام پذیرفته است. برای این منظوراز مدل مفهومی بر پایه دیدگاه إسنادی استفاده شده است. جامعه آماری شامل دانشجویانساکن در کوی دانشگاه تهران که به طور مکرر از حمل و نقل بین شهری استفاده می کنند، می باشد، داده های تحقیق از طریق پرسشنامه از طریق نمومه گیری تصادفی جمع آوری شده و به وسیله مدل معادلات ساختاری (SEM) تجزیه و تحلیل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و Lisrel استفاده شده است. فرضیه های تحقیق بر اساس تحقیقات گذشته ارائه شده که همگی تأیید شدند و به این نتیجه رسیده شد که مفهوم إسناد شناختی و واکنش احساسی تأثیر مستقیم و مقایسه قیمتی تأثیر معکوس روی ادراک انصاف قیمتی دارد و همچنین به این نتیجه رسیده شد که انصاف قیمتی همانطوری که تأثیر مستقیم روی رفتارهای مثبت مشتریان (مفاهیم وفاداری و تمایل به پرداخت ( دارد به طور همزمان تأثیر معکوس روی رفتارهای منفی مشتریان(مفاهیم رفتارهای تلافی جویانه و شکایت آمیز) دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation antecedents and consequences of price fairness based on attritional theory.

نویسندگان [English]

  • Mohsen Nazari
  • Mahdi Ashkani

Tehran University

چکیده [English]

price fairnessone of themost important issues inthe field ofpricingand it has great influenceoncustomerbuyingbehavior. However, in Iran and Wordfewresearchershave addressed to this topic. Thisstudy was undertaken aimedto assessment antecedents and consequences of price fairness. Forthispurpose have used conceptual model based on attritional theory. Survey's data was collected by questionnaire with random sampling. Collected data was analyzed regarding to the method: Structural Equation Modeling (SEM) in order to do which Lisrel and Spss software was used. Research hypothesis proposed based on past investigations and all of the hypothesiswas confirmed. The result of the data analysis revealed that:emotional response and cognitive attribution influenced directly price fairness but price comparison influenced inversely price farness and It was also revealed that while price fairness directly influenced favorable behavioral intentions (behavioral loyalty and willingness to pay), it also influenced unfavorable behavioral intentions (e.g. revenge and complaining behavior).

کلیدواژه‌ها [English]

  • price fairness
  • attritional theory
  • emotional response
  • price compression
  • Loyalty
  • Willingness to Pay