نویسندگان

1 دانشگاه غیرانتفاعی راهبرد شمال، گیلان

2 دانشگاه پیام نور، تهران

3 دانشگاه شیراز

چکیده

شرکت‌ها در عصر هم‌گرایی کیفی محصولات، ناگزیر از متمایزسازی هستند. بسته‌بندی در مقام ابزاری متمایز کننده می‌تواند در این زمینه راه گشا باشد. یکی از شیوه‌های ایجاد تمایز توسط بسته‌بندی، وجود ویژگی‌های زیباشناختانه در بسته‌بندی است. با توجه به این امر در پژوهش پیمایشی حاضر اثر جنبه زیباشناختی بسته‌بندی بر قصد خرید کالا از طریق ترجیح بسته‌بندی بررسی شده ات. بدین منظور نمونه‌ای متشکل از 384 نفر از میان مشتریان فروشگاه‌های مواد غذایی شهر شیراز انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای محقق ساخته است که روایی آن از روش محتوایی/ظاهری و روش تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (4/88 درصد) تایید گردید. یافته‌ها نشان می‌دهد که ترجیح بسته‌بندی توانسته است رابطه میان جنبه زیباشناختی بسته‌بندی و قصد خرید کالا را بطور کامل میانجی‌گری نماید. دیگر یافته‌ها حاکی از آن است که جنبه اطلاعاتی بسته‌بندی رابطه میان جنبه زیباشناختی بسته‌بندی و ترجیح بسته‌بندی را تعدیل نموده است. از طرفی دیگر متغیرهای قیمت، کیفیت و برند محصولات غذایی رابطه میان ترجیح بسته‌بندی و قصد خرید کالا را تعدیل‌گری نموده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of aesthetic aspect of packaging and its dimensions on purchase intention through packaging preference

نویسندگان [English]

  • Mehdi Najafi Seyahroodi 1
  • Sayed Moslem Alavi 2
  • Abolghasem Ebrahimi 3

1 Lecturer of College of Rahbord Shomal, Gilan

2 Lecturer of Payam Noor University, Tehran

3 Shiraz University

چکیده [English]

Companies in the era of quality convergence of products are bound to differentiation. As a differentiating tool, Packaging can be a troubleshooter in this field. One of the ways of differentiation is to consider aesthetic aspect of packaging. According to this fact, current survey has studied the impact of aesthetic aspect of packaging on purchase intention of goods through packaging preference. A sample consisted of 384 customers of the big food stores in Shiraz is selected. To test the validity of researcher made questionnaire, two approaches including face and confirmatory factor analysis and to examine the reliability of questionnaire, alpha cronbach (88/4 percent) approach were used. Findings showed that packaging preference had mediated completely the relationship between the aesthetic aspect of packaging and purchase intention. Other findings indicated that informational aspect of packaging has moderated the relationship between the aesthetic aspect of packaging and purchase intention. On the other hand, some variables such as price, quality and brand of food products have moderated the relationship between packaging preference and purchase intention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • packaging
  • aesthetic aspect of packaging
  • packaging preference
  • Purchase Intention