نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 پژوهشگاه شاخص پژوه

چکیده

پیشرفت فناوری ارتباطات و اطلاعات در سایه تحول علم کامپیوتر سبب تغییرات شگرفی در دنیای کسب و کار شده است. سازمان ها برای طراحی و اجرای مناسب نیاز به آگاهی از موانع بکارگیری تجارت الکترونیکی دارند.
با توجه به اینکه شرکت ملی گاز ایران همواره کوشیده است در راه ارائه خدمات، بهترین مسیر را بپیماید، استفاده از تجارت الکترونیک یکی از راهکارهای مد نظر این شرکت بوده است از این رو تبیین و بررسی وضعیت وب سایتهای تجارت الکترونیک هدف اصلی تحقیق حاضر بوده است.
روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی و جامعه آماری کارشناسان و خبرگان شرکت ملی گاز ایران بوده اند، که تعداد آنها 18100 نفر است. تعدا نمونه با استفاده از جدول مورگان 400 نفرند که به این تعداد پرسشنامه توزیع شد و 365 پرسشنامه جمع آوری گردید. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات خبرگان در چهار مرحله تأیید شد. عدد شاخص GFI = 0.98 نیز بعنوان یکی از معیارهای سنجش روایی بیشتر از 0.90 بدست آمده است. و پایایی با ضریب آلفا کرونباخ 0.79مورد تأیید قرار گرفت. با استفاده از نرم افزار EXCEL و SPSS داده های جمع آوری شده جهت آزمون فرضیات مورد بررسی قرار گرفت.
نتیجه آزمون معادلات ساختاری(تحلیل عاملی تأییدی) نشان داده است وب سایتهای تجارت الکترونیک شرکت ملی گاز ایران با استفاده از متغیرهایی چون: 1- نمای سایت ، 2- پیمایش سایت ، 3- قابلیت اعتماد و 4- محتوی سایت تبیین شده است.
بنابراین باید زیرساختارهای لازم محیطی و خارجی که مربوط به مسایلی ازقبیل زیرساختار حقوقی و قانونی، آمادگی و قابلیت لازم شرکاء و فضای رقابتی مناسب وجود داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation and evaluation of the status of e-commerce websites in National Iranian Gas Company using structural equation modeling

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Yahyazadeh far 1
  • Ghasemali Mayeli 2
  • Hassanali Aghajani 1

1 niversity of Mazandaran

2 Shakhes Pajouh Engineering Research Institute of Natural Hazards

چکیده [English]

Advance in information and communication technologies, in the light of the evolution of computer science has led to dramatic changes in the business world. Organizations to appropriate design and implement need to be aware of the barriers to the adoption of e-commerce. Given that, the National Iranian Gas Company has always tried to follow the best path to provide these services, the use of e-commerce is one of the strategies considered by this company, therefore, explanation and evaluation the status of e-commerce websites has been the main objective of this study. Research method is descriptive survey, and the statistical population is experts of the National Iranian Gas Company which is 18,100 people. Number of samples using Morgan table was determined 400 persons which for them questionnaires were distributed, and 365 questionnaires were collected. The validity of the questionnaire was confirmed by experts' comments in four stages. Index number GFI = 0.98, as a measure of validity more than 0.90 was achieved. The reliability by Cronbach's alpha coefficient 0.79 was confirmed. Using Software EXCEL and SPSS, the data collected were analyzed to test the hypothesis. A structural equation test result (confirmatory factor analysis) has shown that e-commerce websites of the National Iranian Gas Company is explained using variables such as: 1- Site layout 2-Site survey, 3-the reliability and 4-web content. So, necessary environmental and foreign infrastructures related to issues such as legal infrastructure, infrastructure of readiness and ability of partners and an appropriate competitive environment must exist.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-commerce
  • websites
  • e
  • commerce
  • Iran