نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی ماهیت انواع قراردادهای روان‌شناختی در تعامل بین مشتریان و بانک‌های دولتی است. در این راستا با اتخاذ رویکرد پدیدارشناسی، داده‌ها از طریق مصاحبه‌های باز، انفرادی و عمیق با تعدادی از مشتریان یکی از بانک‌های دولتی استان یزد به روش نمونه‌گیری هدفمند جمع‌آوری شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل کدگذاری "کلایزی" استفاده به عمل آمد. یافته‌ها دال بر وجود سه نوع قرارداد روان‌شناختی شامل تبادلی، رابطه‌ای و اشتراکی در تعهدات متقابل مشتریان و بانک بودند. از منظر مشتریان باسابقه بانک دولتی منتخب، حاکمیت قراردادهای روان‌شناختی بانک‌های دولتی در ایران، عمدتاً از نوع رابطه‌ای و پس‌ازآن تبادلی و اشتراکی است. همچنین با افزایش سابقه رابطه مشتری، حاکمیت قراردادهای روان‌شناختی رابطه‌ای افزایش و از نوع تبادلی کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Understanding the content of the psychological contract types in the context of relationship marketing and determining their dominance

نویسندگان [English]

  • mohammad lagzian
  • azar KafashPoor
  • Alireza rajabipoor meybodi
  • Saeid Mortazavi

ferdowsi uni of mashad

چکیده [English]

This study sought to identify the nature of the types of psychological contracts between customers and public banks. In this regard, by using the phenomenological approach, data from structured interviews, in-depth individual and with the number of customers, one of the public banks in Yazd province, the purposeful sampling, were collected. For data analysis, coding model, "Colaizzi" was used. The findings suggest that there are three kinds of psychological contract involve the transactional, relational and communal in the mutual commitment customers and the bank. From the perspective of customers in selected state banks, dominance of Psychological contracts in the Iran's public banks, mostly in the form of relational and then the transactional and communal. Dominance of relational Psychological contracts increased and dominance of transactional Psychological contracts Reduced by increasing of experiences in customer relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological contract
  • transactional
  • relational
  • communal
  • Phenomenology
  • relationship marketing