نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

  محصولات خارجی دربسیاری موارد درارتباط با جلب مصرف کنندگان ،گوی سبقت را از محصولات داخلی ربوده ومصرف کنندگان در انتخاب دوکالای مشابه داخلی وخارجی،اولویت خرید را به خرید محصولات خارجی می دهند. و پژوهش دراین زمینه امری ضروری می باشد.دراین پژوهش به بررسی ورتبه بندی مهمترین علل تمایل مصرف کنندگان داخلی در انتخاب محصول جایگزین خارجی (صنعت شکلات سازی برندمیلاد)پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از منظر روش در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی طبقه بندی می شود. جامعه آماری درتحقیق مصرف کنندگان شکلات میلادکه به فروشگاههای رفاه وقنادیهای (شهرکرد ،بروجن ،لردگان ) همچنین سوپر مارکتهای واقع در شهرکرد ودرسطح استان چهار محال وبختیاری برای خرید مراجعه می کردند.حجم نمونه برابر با 711نفر میباشد.روش های مورد استفاده در جمع آوری اطلاعات این پژوهش کتابخانه ای وپرسشنامه می باشد.پرسشنامه ازروایی بالاوپایایی که با استفاده ازآلفای کرونباخ برابر با 825/.شده است . برای تجزیه وتحلیل ورتبه بندی در این پژوهش از نرم افزاراس،پی،اس،اس [1] استفاده شدوهمچنین برای تحلیل عاملی والگو­سازی معادلات ساختاری نرم­افزارایموس [2] مورد استفاده قرار گرفته است . آنچه مدل سازی معادله ساختاری را قدرتمند ساخته است که به لحاظ روش شناختی از دقت بالایی برخوردار است واز لحاظ کاربردی با شرایط واقعی زندگی اجتماعی بسیار نزدیک است .نتایج به دست آمده ،عوامل شخصی،محرکهای بازاریابی(به استثناء قیمت که رابطه ای معکوس.معناداری برقرار کرده است)،عوامل درونی وعوامل بیرونی، کلیه ی متغیرها رابطه ای معناداری ومثبتی با تمایل مصرف کنندگان داخلی درانتخاب شکلات جایگزین خارجی دارند .وهمچنین ازنظررتبه بندی،به ترتیب درآمد،تحصیلات(متغیرهای عوامل شخصی) ،عوامل درونی ،عوامل بیرونی ,آمیخته ای بازاریابی ،سبک زندگی ،قیمت رتبه ای اول تاهفتم را به خود اختصاص داده اند.   [1] SPSS   [2] Amos

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Keywords personalfactors,InternalFactors,Externalfactors,stimulus marketing(Mixed Marketing),berand, quality

نویسندگان [English]

 • Azarnoosh ansiri-Tadi 1
 • mohammad hossin moshref javadi 1
 • mohammad hossin moshref javadi 1
 • Homeyra Jamshidi 2

1 Esfahan university-Iran

2 Azada university of Najafabad –Iran

چکیده [English]

      In many cases, foreign product absorb consumer and more succeed than inner product. They select foreign product and study at this field is very essential. The aim of this study is to examine and ranking the importance reason tendency of inner consumer for selecting and replacing foreign product. (Industry of making chocolate /Milad brand).This study is application according to aim and description – survey to method. The participants of this research are consumers that use the brand Milad chocolate in Charmal va Bakhtiari and supermarkets in Shahrekord. They are 711 males and females. The instrument is some questionnaire. It has high reliability and validity and by using Alfa Kornebakh is %825. In this study use software’s SPPSS and Aimouse for analyzing and modeling. The ranking is very powerful because it has high accuracy and modeling is near to life style of people. The result show that there is meaningful relationship between tendency of inner consumer and personal factors , stimulus marketing (excepting price that have a negative relation), internal Factors, external factors and all of the variable of selecting and replacing foreign product such as chocolate. According to ranking: income, internal Factors , external factors . personal factors , stimulus marketing, and lifestyle have first to seventh rank respectively.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords
 • personalfactors
 • InternalFactors
 • Externalfactors
 • stimulus marketing(Mixed Marketing)
 • berand
 • quality