متغیرهای میانجی، تعدیل گر و مداخله گر در پژوهشهای بازاریابی: مفهوم، تفاوتها، آزمونها و رویه های آماری

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

طی سالهای اخیر نظریه های بازاریابی به شدت توسعه یافته است. توسعه نظریه های بازاریابی موجب لزوم توجه به متغیرهای میانجی و تعدیل گر به عنوان تکمیل کننده الگوهای پژوهشی بازاریابی شده است. پژوهشگران بازاریابی نیازمند اطلاع از معنای درست سه متغیر میانجی، تعدیل گر و مداخله گر و رویه ها و آزمونهای درست مربوطه هستند. با شناخت مفهوم متغیرهای میانجی، تعدیل گر و مداخله گر می توان الگوهای بازاریابی علمی متناسب تری با دنیای واقعی ارائه نمود. در این مقاله ابتدا مفهوم سه متغیر: میانجی، تعدیل گر و مداخله گر بررسی و سپس مقایسه شد. در بخش بعدی رویه ها و آزمونهای آماری مناسب برای تشخیص هر متغیر ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mediator, Moderator and Intervening Variables in Marketing Researchs: Conceptualization, Differences and Statistical Procedures and Tests

نویسنده [English]

  • shahriar Azizi
Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Recent years marketing theories has been developed increasingly. This development needs paying attention to variables such as: moderator and mediator for extending marketing research models. Marketing and management researchers need to be informed about the meaning of mediator, moderator and intervening variables and accurate statistical procedures and tests for identification. By understanding the true meaning of mediator, moderator and intervening variables, providing more accurate marketing models that fits real word become easier. In this paper the meanings of those variables were presented and compared. In the next sections of the paper, statistical procedures and tests provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moderator
  • Mediator
  • Intervening
  • Statistical Procedures
  • Statistical Tests