نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت (مدیریت سیستم و بهره‌وری)، دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

امروزه سازمان‌ها باید با تشخیص و بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه ناشی از تغییرات محیطی نه تنها بقا بلکه رشد خود را نیز تضمین کنند. از این رو، باید به منظور حفظ بقای خود از مزایایی رقابتی برخوردار باشند. از جمله این مزایای رقابتی، نوآوری و ارزش مشتری است که با توجه به اینکه مطالعات کمی به بررسی روابط میان کارآفرینی و ارزش مشتری پرداخته است لذا، در مطالعه حاضر با استفاده از روش تحقیق پیمایشی به بررسی اثرات بالقوه کارآفرینی و کسب و کار محوری (یادگیری محوری، بازارگرایی و شیوه‌های منابع انسانی) بر روی نوآوری و ارزش مشتری پرداخته شده است. جامعه آماری این مطالعه متشکل از شرکت‌های فعال در صنایع غذایی شهر مشهد بودند که با استناد بر فرمول کوکران، 83 مدیر ارشد از میان مدیران شرکت‌های مورد مطالعه به عنوان نمونه تصادفی مطالعه در تحقیق مشارکت داشته‌اند. داده‌های به دست آمده به وسیله پرسشنامه‌های توزیع شده از طریق معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی به کمک نرم افزار پی. ال. اس تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از پردازش داده‌ها نشان داد که کارآفرینی و مدیریت منابع انسانی مهمترین محرک‌های معنادار بر نوآوری و ارزش مشتری هستند. همچنین، یافته‌های تحقیق بر این نکته تاکید دارد که بازارگرایی یکپارچه نیز می‌تواند به عنوان پیش‌بینی‌کننده نوآوری و ارزش مشتری در نظر گرفته شود. بنابراین، توفیق در اجرای صحیح این عوامل موجب ارتقای نوآوری و ارائه ارزش برتر به مشتریان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploring effect of entrepreneurship and business orientations on innovation and customer value (Case Study: food industry of Mashhad city)

نویسندگان [English]

 • Mostafa Kazemi 1
 • Samira Pour 2

1 Associate Professor, Faculty of Economics and Business Administration, Ferdowsi University of Mashhad

2 Master of Business Administration, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Today, organizations must recognize and exploit entrepreneurial opportunities arising from environmental changes, not just survive But also to ensure its growth. Hence, the need have to maintain the survival of competitive advantages over its competitors. These competitive advantages as innovation and customer value is that given that few studies have examined the relationship between entrepreneurship and customer value Therefore, in this study adopted a survey research strategy to investigate the potential effects of entrepreneurial and business oriented (learning orientation, market orientation and human resource practices) has been on innovation and customer value. The study population consisted of active companies in the food industry of Mashhad city were based on Cochran's formula, for example, randomized study of 83 patients have been involved in research. The data obtained through questionnaires distributed and the structural equations and partial least squares method to help software PLS were analyzed. The results of data processing showed that entrepreneurship and human resource management are the most important drivers of innovation and customer value. Also the findings suggest that market orientation can be integrated as a predictor of innovation and customer value to be considered. Therefore, the rights to success implementing these factors promote innovation and deliver superior value to customers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneurship
 • Business orientation
 • innovation
 • Customer value

 1. آذر، عادل و مومنی، منصور. (1386). کاربرد آمار در مدیریت 2، انتشارات سمت، تهران.
 2. فارسیجانی، حسن؛ فیضی، کامران و شفیعی نیک آبادی، محسن (1390). تاثیر نیروهای رقابتی بر کاربرد دانش جهت بهبود عملکرد زنجیره تامین در صنعت خودرو، چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 6، پیاپی 39، صص 92-71.
  1. Avlonitis, G. J., & Tzokas, N. (1994). “Assessing the innovativeness of organizations and its antecedents: Project innovstrat”. European Journal of Marketing, 28(11), 5−28.
  2. Baker, W. E., & Sinkula, J. M. (1999). “The synergetic effect of market orientation and learning orientation on organizational performance”. Journal of the Academy of Marketing Science, 27(4), 411−427.
  3. Bhunian, S. N., Menguc, B., & Bell, S. J. (2005). “Just entrepreneurial enough: The moderating effect of entrepreneurship on the relationship between market orientation and performance”. Journal of Business Research, 58, 9−17.
  4. Boulding, W., Staelin, R., Ehret, M., & Johnston, W. J. (2005). “A customer relationship management roadmap: What is known, potential pitfalls, and where to go”. Journal of Marketing, 69(4), 155−166.

 

 1. Chang, J. (1998). “Model of corporate entrepreneurship: Entrepreneurship and exopreneurship”. Borneo Review, 9(2), 187−213.
 2. Chen, Y. -S., Lin, M. -J. J., & Chang, C. -H. (2009). “The positive effects of relationship learning and absorptive capacity on innovation performance and competitive advantage in industrial markets”. Industrial Marketing Management, 38(2), 152−158.
 3. Cooper, J. R. (1998). “A multidimensional approach to the adoption of innovation”. Management Decision, 36(8), 493−502.
 4. Covin, J. G., & Slevin, D. P. (1991). “A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior”. Entrepreneurship Theory and Practice, 7−25.
 5. Cumming, B. S. (1998). “Innovation overview and future challenges”. European Journal of Innovation Management, 1(1), 21−29.
 6. Damanpour, F. (1991). “Organizational innovation: A meta-analysis of effects of determinants and moderators”. Academy of Management Journal, 34(3), 555−590.

 

 1. Echols, A. E., & Neck, C. P. (1998). “The impact of behaviours and structure on corporate entrepreneurial success”. Journal of Managerial Psychology, 13(1/2), 38−46.
 2. Ferris, G. R., Hochwarter,W. A., Buckley, M. R., Harrell-Cook, G., & Frink, D. D. (1999). “Human Resources Management: Some New Directions”. Journal of Services Marketing, 25(3), 385−415.
 3. Han, J. K., Kim, N., & Srivasta, R. K. (1998). “Market orientation and organizational performance: Is innovation a missing link?”. Journal of Marketing, 62(4), 30−45.
 4. Hine, D., & Ryan, N. (1999). “Small service firms — Creating value through innovation”. Managing Service Quality, 9(6), 411−422.
 5. Hornsby, J. S., Naffziger, D. W., Kuratko, D. F., & Montagno, R. V. (1993). “An interactive model of the corporate entrepreneurship Process”. Theory and Practice, 17, 29–37.
 6. Hurley, R., & Hult, G. T. (1998). “Innovation, market orientation, and organizational learning: An integration and empirical examination”. Journal of Marketing, 62, 42−54.
 7. Hulland, J. (1999). “Use of partial least square (PLS) in strategic management research: a review of four recent studies”. Strateg Manage, 20, 195–204.
 8. Johne, A. (1999). “Successful market innovation”. European Journal of Innovation Management, 2(1), 6−11.
 9. Knox, S. (2002). “The broad room agenda: Developing the innovative organization”. Corporate Governance, 2(1), 27−36.
 10. Lam, S. Y., Shankar, V., Erramilli, M. K., & Murthy (2004). “Customer value, satisfaction, loyalty, and switching costs: An illustration from a business-to-business service context”. Journal of the Academy of Marketing Science, 32(3), 293−311.
 11. Lee, J. (1997). “The motivation of women entrepreneurs in Singapore”. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 3(2), 93−110.
 12. Lukas, B. A., & Ferrell, O. C. (2000). “The effect of market orientation on product innovation”. Journal of Academy Of Marketing Science, 28(2), 239−247.
 13. Lumpkin, G. T., & Dess, G. G. (2001). “Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance: The moderating role of environment and industry life cycle”. Journal of Business Venturing, 16, 429−451.
 14. Matsuno, K., Mentzer, J. T., & Ozsomer, A. (2002). “The effect of entrepreneurial proclivity and market orientation on business performance”. Journal of Marketing, 66, 18−32.
 15. Mavondo, F., Chimhanzi, J., & Stewart, J. (2005). “Learning orientation and market orientation: Relationship with innovation, human resource practices and performance”. European Journal of Marketing, 39(11/12), 1235−1263.
 16. McAdam, R., Armstrong, G., & Kelly, B. (1998). “Investigation of the relationship between total quality and innovation: A research study involving small organizations”. European Journal of Innovation Management, 1(3), 139−147.
 17. McGuinness, T., & Morgan, R. E. (2005). “The effect of market and learning orientation on strategy dynamics: The contributing effect of organizational change capability”. European Journal of Marketing, 39(11/12), 1306−1326.
 18. Morgan, R. E., & Strong, C. A. (1998). “Market orientation and dimensions of strategic orientation”. European Journal of Marketing, 32(11/12), 1051−1073.
 19. Narver, J. C., Slater, S. F., & MacLachlan, D. L. (2004). “Responsive and proactive market orientation and new-product success”. Journal of Product Innovation Management, 21, 334−347.
 20. Nasution, H. N., Mavondo, F. T., Matanda, M. J., Ndubisi, N. O. (2011). “Entrepreneurship: Its relationship with market orientation and learning orientation and as antecedents to innovation and customer value”. Industrial Marketing Management, 40, 336–345.
 21. Nasution, H. N., & Mavondo, F. T. (2008). “Organizational capabilities: Antecedents and implications for customer value”. European Journal of Marketing, 42(3/4), 477−501
 22. Petrick, J. F. (2002). “Development of a multi-dimensional scale for measuring the perceived value a service”. Journal of Leisure Research, 34(2), 119−134.
 23. Pitt, L. F., Berthon, P. R., & Morris, M. H. (1997). “Entrepreneurial pricing: The Cinderella of marketing strategy”. Management Decision, 35(5), 344−350.
 24. Rogg, K. L., Schmidt, D. B., Shull, C., & Schmitt, N. (2001). “Human resource practice, organizational climate, and customer satisfaction”. Journal of Management, 27, 431−449.
 25. Sandvik, I. L., & Sandvik, K. (2003). “The impact of market orientation on product innovativeness and business performance”. International Journal of Research in Marketing, 20, 355−376.
 26. Sinkula, J. M., Baker, W. E., & Noordeweir, T. (1997). “A framework for market-based organizational learning: Linking values, knowledge, behavior”. Journal of the Academy of Marketing Science, 25(4), 305−318.
 27. Slater, S. F., & Narver, J. C. (1994). “Does competitive environment moderate the market orientation–performance relationship”. Journal of Marketing, 58(1), 46−55
 28. Stevenson, H.H. & Jarillo, J.C. (1990). “A paradigm of entrepreneurship: Entrepreneurial management”. Strategic Management Journal, 11, 17-27.
 29. Walter, A., Ritter, T., & Gumenden, H. G. (2001). “Value creation in buyer–seller relationships”. Industrial Marketing Management, 30, 365−377.
 30. Wang, C. L., & Ahmed, P. K. (2002). “Learning through quality and innovation”. Managerial Auditing Journal, 17(7), 417−423.
 31. Whitener, E. M. (2001). “Do “high commitment” human resource practices affect employee commitment? A cross-level analysis using hierarchical linear modeling”. Journal of Management, 27, 515−535.
 32. Yeoh, P. L., & Jeong, I. (1995). “Contingency relationships between entrepreneurship, export channel structure and environment: A proposed conceptual model of export performance”. European Journal of Marketing, 29(8), 95−115.