نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به محدودیت‌های منابع در بنگاه‌های کوچک و متوسط به تدریج به اهمیت کارکرد‌های بازاریابی در این قبیل بنگاه‌ها افزوده شده است. از جمله مهمترین فعالیت‌های بازاریابی که مالکان/ مدیران بنگاه‌های کوچک و متوسط انجام می‌دهند، تمرکز بر شیوه‌های ترفیع نوین و کارآفرینانه به مثابه یکی از عناصر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه است که نقش بسیار مهمی را در پیشبرد فروش و ارتقا آگاهی نسبت به بنگاه‌های کوچک و متوسط ایفا می‌کند. با این حال، در مطالعات پیشین کمتر به مستند سازی و بازخوانی دانش ضمنی فعالان صنعت و شناسایی شیوه‌های تجربی ترفیع در کسب و کارهای کوچک و متوسط پرداخته شده است. در این مقاله تلاش شده است تا شیوه‌های ترفیع بنگاه‌های فعال در صنعت پوشاک شناسایی و جهت الگو برداری توسط بنگاه‌های نوظهور مستند سازی شوند. رویکرد مورد استفاده در روش تحقیق کیفی و از نوع مطالعه موردی مرکب و ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختار یافته است. مطالعه اسناد و مدارک نیز به عنوان ابزار تکمیلی جهت گردآوری داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش هفت شرکت از کسب و کارهای کوچک و متوسط شاخص در صنعت پوشاک کشور است. در پایان یافته‌ها و پیشنهادات حاصل از بررسی مورد به مورد تجارب فعالان این بخش از صنعت در راستای توسعه اقدامات بازاریابی آنها ارائه شده است. نوآوری این تحقیق شناسایی، تبیین و مفهوم پردازی کارکرد‌های ترفیع در صنعت پوشاک است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Documentation of New Promotion Approaches in Small and Medium Sized Businesses of the Textile Industry

نویسندگان [English]

  • Mehran Rezavani 1
  • Narges Khoramshahi 2

1 Assistant Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran

2 M.A. Student of Entrepreneurship Management, University of Tehran

چکیده [English]

The most important marketing activity of the owner/manager of SMEs is to concentrate on entrepreneurial promotion methods of their businesses. New and entrepreneurial promotion plays a leading role in progress and development of SMEs. There has been an emerging concentration on the concept of promotion and the role of its elements in progress of SMEs in marketing research. The purpose of this paper is to identify and document promotion methods in small and medium sized businesses of the textile industry, particularly in Iran. In order to identify the concepts and methods of promotion and to present practical results in this context, a quality research has been conducted by interviewing the owners/managers of SMEs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New promotion approaches
  • Entrepreneurial promotion
  • SMEs
  • Textile industry

1- حکیم آرا، محمدعلی، (1384)، ارتباطات متقاعدگرانه و تبلیغ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).نوبت اول. تهران.

2- شقاقی، عبدالرضا، شفیعی مسعود، (1384)، استراتژی افزایش مشارکت موثر و رقابتی بخش صنایع کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران، رسا، چاپ اول، تهران.

3- ملکی، آذر، (1386)، صنعت پوشاک، ماهنامه صنعت نساجی و پوشاک، شماره 186.

4- Belch, G.E, & Belch, M.A, (2004), Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective, 6thed. Boston: Irwin/McGraw Hill.2-22.

5- Carson, D., Cromie, S., McGowan, P. and Hill, J. (1995), Marketing and Entrepreneurship in SMEs: An Innovative Approach, Pearson Education, Harlow.

6- Dickinger, A, P., Haghirian, J. M., & Scharl, A.,(2004), An Investigation and Conceptual Model of SMS Marketing, 38th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-38), Hawaii, Big Island, IEEE.

7- Dye, Renee (2000), The Buzz On Buzz, Harvard Business Review, 139-24.

8. Ennew, C., Banerjee, A., and Li, D, (2000), Managing Word of Mouth Communication: Empirical Evidence from India, International Journal of Bank Marketing,18(2), 75

9- Ferguson, Rick (2008), Word of mouth and viral marketing: taking the temperature of the hottest trends in marketing, Journal of Consumer Marketing, 25(3),180.

10- Fox, T. (2005), Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) and Corporate Social Responsibility: A Discussion Paper, AICC; DA; IISD; IUCN; RIDES.

11- Ghauri N. Pervez, (2009), The Formalization of Case Study Research in International Business, New York, Ny: Springer-verlage.

12- Gilmore, A., Carson, D., Rocks, S. (2006), Networking In SMEs: Evaluating Its Contribution to Marketing Activity, International Business Review.20(4), 87-101.

13- Hill, D.J., Piggott C.R. Griffith, (2001), Profitability of cremental generrie promotion of Australian dairy products, Journal of Agricultural Economic, 11, 253-266.

14- Kotler, P. (2006), Marketing Management, 11th, Prentice Hall. Moving Beyond Marketing In New Ventures, International Journal of Entrepreneurship.31(3), 123-136.

15- Kotler, P, Armstrong, G, (2006), Principle of marketing, 7 th Edition, Prentice Hall.

16. Kraus, S., Harms, R., Fink, M, (2010), Entrepreneurial marketing:

17- Levinson, J. Conrad. Mclaughlin, W.micheal, (2005), Guerrilla Marketing For Consultants:Break Through Tactics For Winning Profitable Clients, John Wiley & Sons, Inc, Hoboken.

18- Linsen, M. A. (1993), Cavring out sales, Journal of Progressive Grocer, 72,43-44.

19- Mason, R.B, (2008), Word of mouth as a promotional tool for turbulent markets, Journal of Marketing Communications, 14(3), 207‐224.

20- Moorthy, K. S. & S. A. Hawkins, (2005), Advertising Repetition and Quality Perceptions, Journal of Business Research, 58 (3), 354-360.

21- Pratkanis, A. R., and Aronson, E, (2001), Age of propaganda: The every day use and abuse of persuasion (rev. ed.), New York: W. H. Freeman, 18-129.

22- Sandberg, P. Stierna, H., (2006), Guerrilla Marketing, Master Thesis in EMM, Jönköping International Business ,School .Jönköping University, 26-38.

23- Scharl, A., Dickinger, A. and Murphy, J. (2004), Diffusion and success factors of mobile marketing, Electronic Commerce Research and Applications, 4, 159-173.

24- Spiros P. Gounaris, George J. Avlonitis, (2001), Market orientation development: a comparison of industrial vs consumer goods companies, Journal of Business & Industrial Marketing,16(5), 354 – 381

25- Stokes, David. and Lomax, Wendy, (2002), Taking control of word of Mouth Marketing: the case of an entrepreneurial hotelier, Journal of Small Business & Enterprise Development, 9(4), 349-357.

26- Strauss, Judy; Frost, Raymond; El-Ansary, E-Marketing, 3th Edition, Prentice Hall.

27- Sweeney, J. C.,Soutar, G. N. and Mazzarol, T. (2008), Factors Influencing Word of Mouth Effectiveness: Receiver Perspectives, European Journal of Marketing,42 (3/4), 344-364.

28- Wangehein, v, bayon T, (2004), The Effect Of Word Of Mouth On Services Switching, European Journal of marketing, 38(9/10), 1173-1185.

29- Wilkinson, Timothy j., (2007), Reaching the International Consumer, An Assessment of the International Direct Marketing Environment, International Journal of Direct Marketing, 1(1), 82-95.