Identify and Prioritize the Factors Affecting the Optimal Location Selection of Retail Chain Stores Using Geomarketing

Document Type : Original Article

Authors

1 Ph.D. Candidate, Department of Business Management (Marketing), Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Shahr-e Qods Branch, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Management, Economics, and Accounting, Payame Noor University, Saveh, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Shahr-e-Qods Branch, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Department of Strategic Knowledge Management, Faculty of Strategic Management, Supreme National Defense University, Tehran, Iran

Abstract

Undetermined framework and the lack of planning in locating retail stores have caused most of the stores not to be located based on existing standards. Therefore, this process is more optional than scientific work based on knowledge. On the other hand, the methods applied by authorities to locate stores are often traditional and do not follow a scientific logic. These methods are more empirical and subjective, some consequences of which are difficult in accessing customers and reduction in sales and profitability. The purpose of the current study is to identify and prioritize the factors affecting the optimal location of retail stores using a geo-marketing approach. The analytical method used in this paper is a combination of the Delphi fuzzy method and the analytic hierarchical process. The statistical population consisted of experts and elites in the retail industry of Tehran in 2019. In this study, first, the necessity of addressing retail store location is explained. Next, the most significant components of retail store location are presented. The results indicate that the main factors influencing the optimal location of retail stores in order of importance are: population structure, trade zone ,and customer characteristics, competitive conditions, ease of access to stores, physical and location features of the store, customers economical factors, market attractiveness, performance indicators, determining store expenditures/ economical factor, the locational attraction of store, and saturation level. Finally, it can be said that macro research findings provide an approach to the optimal location of retail stores.

Keywords


امروزه تصمیم‌گیری دربارۀ موقعیت و مکان ایجاد یا توسعۀ یک فروشگاه، یکی از اساسی‌ترین تصمیمات سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود که می‌تواند در جهت جذب مشتریان نقش اساسی داشته باشد و سودآوری آن را در بلندمدت تحت‌الشعاع قرار دهد (کوو، چی و کائو[1]، 2002)؛ به‌گونه‌ای که اگر در هنگام انتخاب محل اجرای طرحْ بررسی‌های لازم صورت نگیرد، این امر می‌تواند حیات فروشگاه را در بلندمدت تحت‌تأثیر خود قرار دهد. انجام مطالعات مکان‌یابی[2] درست و مناسب، علاوه‌بر تأثیر اقتصادی بر عملکرد فروشگاه، اثرات اجتماعی، محیط زیستی، فرهنگی و اقتصادی در منطقۀ محل احداث خواهد داشت (پوچ و همکاران[3]، 2016).

مکان‌یابی مناسب وقتی صورت می‌گیرد که ارزیابی دقیق، همگون و سریع از جذابیت مکان‌های مختلف برای کاربرد خاص وجود داشته باشد (حسینی و همکاران، 1393). مدیران و مالکان فروشگاه‌های خرده‌فروشی برای دست‌یابی به اهداف خود، عموماً به دو صورت تصمیم‌گیری می‌کنند؛ تصمیم‌گیری درزمینۀ بازار هدف و دیگری مکان خرید (منصوری و همکاران، 1393)؛ بنابراین، انتخاب مناسب محل کسب‌وکار جزئی حیاتی در موفقیت احتمالی یا شکست شرکت خواهد بود (آقایاری و علوی، 1386).

مسائل مکان‌یابی، اهداف مختلفی را دربرمی‌گیرند. این اهداف در شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای تصمیم‌گیری در مسئلۀ مکان‌یابی و زیرمعیارهای آنها نقش مهمی دارند (رویج و همکاران[4]، 2013).

به‌لحاظِ تاریخی، تکنیک‌های تحلیلی متعددی برای کمک به تصمیم‌گیرنده‌ها به‌منظورِ حل این موقعیت‌ها طراحی شده است (میسنر و وولف[5]، 2014). یکی از این تکنیک‌ها ژئومارکتینگ است. ژئومارکتینگ سیستمی متشکل از داده‌ها، برنامه‌های هدایت دادۀ فناوری اطلاعات، روش‌های آماری و تصاویر گرافیکی با هدف تولید اطلاعات سودمند برای تصمیم‌گیری با کمک ابزارهایی متشکل از نقشه‌نگاری دیجیتال، نمودارها و جداول است (پوچ و همکاران، 2016؛ لاتور و لی فلاچ[6]، 2001). ژئومارکتینگ روشی دقیق و حساب‌شده برای تحلیل موقعیت مصرف‌کننده‌های هدف است تا اینکه سوددهی بیشتری به دست آید. ژئومارکتینگ پتانسیل بازار محلی و قدرت خرید، خصوصیات دموگرافیکی ناحیۀ تجاری را مدنظر قرار می‌دهد (گروالو همکاران[7]، 1999). ژئومارکتینگ به سازمان‌ها کمک می‌کند تا با درنظرگرفتن متغیرهای مکانی، خود را در موقعیتی قرار بدهند که بیشترین سود را کسب کنند (روستا، سبزعلی یمقانی، سبزعلی یمقانی، 1396). به‌عبارتی، می‌توان گفت ژئومارکتینگْ مفهومی بازاریابی است که ازطریقِ انتخاب هوشمندانۀ روابط فضایی تمامی جنبه‌های تجاری ازجمله «چه کسی» (مشتری)، «چه چیزی» (محصول)، و «کجا» را توسعه می‌دهد و کامل می‌کند. این تعمیم ازطریق ادغام سیستم اطلاعات جغرافیایی کامل و پشتیبانی می‌شود (نیچه[8]، 1998).

درحالِ‌حاضر، اتخاذ تصمیم‌گیری برای موقعیت فروشگاه بسیار مهم است؛ زیرا تغییردادن محل فروشگاه یا بسیار مشکل است یا زیان بالایی به‌همراه دارد؛ بنابراین، اگر فروشگاه در قیمت‌گذاری و تأمین کالاها دچار اشتباه و مشکل شود، این معضل جبران‌شدنی است؛ اما اگر چنین اشتباهی در انتخاب محل و موقعیت فروشگاه صورت پذیرد، جبران آن بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود؛ بنابراین، شرکتی که فروشگاه جدید را افتتاح می‌کند، درواقع خودش را در معرض ریسک مالی قرار می‌دهد (آلارکون[9]، 2011). مکان به‌نوبۀخود بر تجربۀ خرده‌مصرف‌کننده تأثیر می‌گذارد؛ امری که درنهایت بر وفاداری مصرف‌کننده نیز تأثیرگذار خواهد بود (کیم و چوی[10]، 2013). همچنین، اگر فروشگاهی به‌دلیلِ انتخاب نادرست مکان شکست بخورد، این مسئله ممکن است باعث تخریب تصویر کلی شرکت شود (رویج و همکاران، 2013). درنتیجه، توجه به استانداردهای ژئومارکتینگ در مکان‌یابی فروشگاه‌ها می‌تواند نقش بسزایی در افزایش میزان مشتریان و مراجعین داشته باشد (ابولولا[11]، 2018).

بررسی‌های انجام‌گرفته دربارۀ مراکز خرده‌فروشی زنجیره‌ای نشان داده است این فروشگاه‌ها در مکان‌های درستی قرار نگرفته‌اند (رولنس[12]، 2000). این امر، خودْ نشان می‌دهد علم مکان‌یابی فروشگاه هنوز با مسائل و مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است و این فروشگاه‌ها چندان از آنها استفاده نشده است؛ بنابراین، این پژوهش تلاش دارد تا به شناسایی عوامل اثرگذار بر مسئلۀ مکان‌یابی بهینۀ فروشگاه و اولویت‌بندی آن بپردازد تا راه روشنی را برای سیاست‌گذاران این فروشگاه‌ها و مراکز خرده‌فروشی ترسیم کند.

 

2- مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

صنعت خرده‌فروشی، صنعت مکانی نامیده می‌شود؛ بنابراین، انتخاب مکان‌های خرده‌فروشی حائز اهمیت است. یکی از مهم‌ترین تصمیمات خرده‌فروش، تصمیم‌گیری دربارۀ مکان فروشگاه خرده‌فروشی است؛ زیرا امروزه راحتی مشتریان بسیار اهمیت دارد و فروشگاه خرده‌فروشی صرفاً براساس موقعیت مکانی خود ممکن است به موفقیت یا شکست برسد (ژیوان و همکاران[13]، 2005). تصمیم‌گیری دربارۀ مکان فروشگاه،‌ مهم‌ترین تصمیم راهبردی خرده‌فروشان برای موفقیت بلندمدت برای نمونه، سودآوری به شمار می‌آید (کاترل[14]، 1973؛ لوش[15]، 1980؛ کوو، چی و کائو[16]، 2002). درواقع، اهمیت ژئومارکتینگ در خرده‌فروشی از همین‌جا می‌آید که این مؤلفه‌ها نقش بسزایی در ارتقای میزان مشتریان فروشگاه دارد. همچنین، برآورد منطقۀ بازاری که فروشگاه در آن واقع می‌شود، ابزار مهم راهبردی برای توانمندسازی خرده‌فروشان در جذب مشتریان به‌سوی فروشگاه است (چنگ، لی و یو[17]، 2007؛ گریوال، لوی و کومار[18]، 2009)؛زیرا سهولت دسترسی، بیشترین تأثیر را در جذب مشتریان می‌گذارد (کوو و همکاران،‌ 2002). مکان‌های مناسب باعث مهیاکردن دسترسی، جذب تعداد زیاد مشتریان و افزایش فروش بالقوۀ فروشگاه‌های خرده‌فروشی می‌شوند؛ پس انتخاب بهترین یا بهینه‌ترین مکان، تصمیمی راهبردی ازسوی خرده‌فروش‌هاست(کاپیلا و همکاران[19]، 2016). علاوه‌براین، موقعیت مکانی فروشگاهْ مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده برای موفقیت کسب‌وکارهای خرده‌فروشی محسوب می‌شود؛ زیرا باعث شکل‌گیری مزایایی راهبردی می‌شود که غلبه بر آنها برای رقبا دشوار است (قوش و کریگ، 1983). در محیط خرده‌فروشی بسیار رقابتی، حتی تفاوت‌های جزئی مربوط به مکان فروشگاه می‌تواند تأثیرات مهمی بر سهم بازار و سودآوری داشته باشد (قوش و مک‌لافرتی، 1982؛ کریگ، قوش و مک لافرتی[20]، 1984). درحالِ‌حاضر، یکی از عوامل مؤثر بر سهم بازار و الگوهای جایگزینی بین گزینه‌های تجاری موجود، پراکندگی فضایی مصرف‌کنندگان و فروشندگان است (دیویس[21]،2006). این پراکندگی فضایی می‌تواند در تعیین مکان‌هایی برای استقرار شعب تجاری جدید مؤثر باشد (باوریا و همکاران[22]، 2011)؛ پس حوزۀ تجاری را می‌توان به‌مثابۀ حیطۀ جغرافیایی تعریف کرد که در آن، خرده‌فروشْ مشتریان را جذب می‌کند و فروش را طی دوره‌های خاص رقم می‌زند (آپلبام و کوهن، 1961؛ باوریا و همکاران،2012). در این میان، مکان‌های احتمالی برای استقرار خرده‌فروشی جدید را می‌توان با تحلیل مشترک تقاضا و رقابت جغرافیایی تعیین کرد (وود و رینولدز، 2012). درحالِ‌حاضر، پنج عامل اصلی نظام‌مند در تعیین مکان خرده‌فروشی مطرح است: محل (سایت)، بازار، اقتصاد، جمعیت و دسترسی حمل‌ونقل. با وجود این، روش‌های سنّتی انتخاب محل تجاری بیشتر به تجربۀ ذهنی فرد یا روش‌های ریاضی کلاسیک بستگی دارد (ژیوان و همکاران؛ 2005). در فرایندهای تصمیم‌گیری پیچیدۀ درگیر با انواع و حجم گسترده‌ای از اطلاعات و مؤلفه‌های ذهنی اصلی، روش‌های تجسم تا حد زیادی سودمند است (مندز و تمیدو[23]، 2004). پژوهش‌گرانی چون تونی هرناندز و دیوید بنیسون[24] (2000) پی بردند که شش دسته یا گروه بزرگ از تکنیک‌ها وجود دارند که از تصمیم‌گیرنده‌ها در برنامه‌ریزی موقعیت فضایی پشتیبانی می‌کنند: تجربۀ کاربر، فهرست‌های کنترل/آنالوگ/نسبت، رگرسیون چندگانه، تحلیل مؤلفه/خوشه‌بندی، مدل‌های گرانش، سیستم‌های خبره/شبکۀ عصبی. برخی محققان بیان می‌کنند که حس غریزی مبتنی‌بر تجربیات، هنوز هم مؤلفۀ اصلی در تصمیم‌گیری دربارۀ مکان‌های جدید و توسعۀ پیش‌بینی تجارت است (ابولولا، 2018). در این میان، انتخاب مکان تجاری یا برنامه‌ریزی توسعه، بخشی از راهبردی کلی‌تر برای مکان‌یابی فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌‌شود (فریرا و همکاران[25]، 2017)؛ زیرا این انتخاب‌ها و تصمیمات سرمایه‌محور است؛ پس با درنظرداشتن مؤلفه‌های تجاری، نظارت بر نواحی فروش، ارزیابی تأثیر رقابت و انتخاب راهبردی مکان‌ها برای خرده‌فروشان اهمیتی دوچندان می‌یابد (بلیاوا و همکاران[26]، 2016). پژوهش‌گرانی چون دانگ‌دانگ جی و همکاران[27] (2019) در پژوهشی با عنوان «انتخاب هوشمند مکان جغرافیایی برای فروشگاه‌های سنّتی[28]» به بهینه‌سازی حجم زیادی از اطلاعات مربوط به مکان فروشگاه‌ها برای نمونه علاقمندی‌های مشتریان، ویژگی‌ها و تراکم جمعیتی، توزیع رقبا، حمل‌ونقل، اکوسیستم تجاری و شبکۀ فروشگاهی شخصی فعلی پرداختند. پوچ و همکاران (2016)نشان دادند انتخاب مدل درست چون مدل ژئومارکتینگ به مدیران این امکان را می‌دهد که اصول مکان‌یابی فروشگاهی را براساسِ ویژگی‌های فروشگاه، رقبا و محیط طراحی کنند و درعینِ‌حال میزان فروش را نیز تخمین بزنند.

در پژوهشی دیگر، خورخه چکون گارخیا[29] (2017) دریافتند که کاربرد ترکیبی دو روش GIS و AHP به کاهش ریسک راه‌اندازی کسب‌وکار خرده‌فروشی در یک بازار قانونی با محدودیت‌های مکانی منجر می‌شود. حکمت اربیک و همکاران[30] (2012) به بررسی مشکل انتخاب مکان خرده‌فروشی با روش تحلیل سلسله‌مراتبی پرداختند. نوراترویگ‌ـ‌تایرنو و همکاران[31] (2013) نشان دادند موفقیت سوپرمارکت به عوامل مکان و میزان رقابت مرتبط است. دان شیائو و همکاران[32] (2019) با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسه‌مراتبی و تحلیل فضایی سیستم اطلاعات جغرافیایی، به تدوین روشی برای فرایند انتخاب مکان سوپرمارکت پرداختند و عوامل بسیاری ازجمله تراکم جمعیت، راحتی حمل‌ونقل، رقابت بازار و قیمت زمین را در انتخاب مکان جغرافیایی هایپرمارکت مطرح کردند. همچنین، اوزداگوگلو[33] (2008) در پژوهشی با کمک فرایند انتخاب تحلیل فازی به انتخاب مکان خرده‌فروشی پرداخت. در پژوهشی دیگر، آزری و همکارانش[34] (2020) به بررسی نقش داده‌های طبقه‌بندی‌شده و به‌کارگیری داده‌های سه‌بُعدی جدید R-Tree برای راهبردهای ژئومارکتینگ پرداختند. نتایج نشان داد آن دسته از فروشگاه‌هایی که از این روش استفاده کرده‌اند، به‌میزانِ درخورِ‌توجهی سریع‌تر به عملیات‌های درونی خود نسبت به رقبایشان پیش ببرند. بانرجی[35] (2019) در پژوهش خود به شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های ژئومارکتینگ ازمنظر مصرف‌کنندگان پرداخت و به‌باورِ وی عمده‌ترین موقعیت‌های ناشی از ژئومارکتینگ ارتقای دسترسی مصرف‌کنندگان و تسهیل آمدوشد است. بری و پله[36] (2020) در پژوهش خود از ژئومارکتینگ به‌عنوانِ ابزاری برای قیمت‌گذاری جغرافیایی استفاده می‌کنند. ابولولا (2018) نشان داد رسانه‌های اجتماعی مانند توئیتر و یلپ[37] به ارتقای معنادار قدرت تحلیل فروش و متعاقب آن منجر به شناسایی مکان فروشگاهی موفق کمک می‌کنند. همچنین، مارا[38] (2019) در پژوهش خود پی برد مکان‌یابی مراکز فروش با استفاده از ژئومارکتینگ باعث افزایش میزان مشتریان می‌شود. او در این پژوهش مدل جدیدی ارائه کرد که هدف آن بهینه‌سازی مکانی قیمت یک محصول یا خدمات با درنظرگرفتن ویژگی‌های عرضه و تقاضا، ازجمله موقعیت جغرافیایی بود. شهنوازی و همکاران (1394)به مکان‌یابی فروشگاه زنجیره‌ای درکلان‌شهر رشت پرداختند. آنها با بررسی پیشینۀ پژوهشْ شاخص‌های کمّی و کیفی مؤثر بر تعیین مکان فروشگاه‌های زنجیره‌ای را شناسایی کردند و سرانجام فرایند تحلیلی، سیزده مکان بهینه برای احداث فروشگاه زنجیره‌ای درکلان‌شهر رشت را پیشنهاد دادند. حسامی و شیشه‌بری (1394) در پژوهشی به توسعۀ سیاست‌های مکان‌یابی در افق برنامه‌ریزی بلندمدت پرداختند. در این پژوهش، مدلی ارائه شد که تقاضای مناطق مختلف را به خدمات درمانی تا افق 10ساله در سه سطح عمومی، تخصصی و فوق‌تخصصی در نظر گرفت؛ به‌طوری‌که سطوح بالاتر بتوانند به سطوح پایینی خدمت‌دهی کنند. همچنین، نتایج و تحلیل‌ها حاکی از کارآمدی مؤثر و مفید مدل ریاضی ارائه‌شده بود.

 

جدول 1.عوامل مؤثر بر مکان‌یابی بهینۀ فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی براساسِمطالعاتپیشین

مؤلفه‌ها

شاخص‌ها

کد شاخص‌ها

منابع

ویژگی‌های سهولت دسترسی به فروشگاه (A)

 

دردَسترس‌بودن پارکینگ

A1

گایوتشی، 1981؛ ردینبا، 1987؛ گیلبرت، 1999؛ کوو و همکاران، 2002؛ تزنگ و همکاران، 2002؛ اربیک و همکاران، 2012؛ اوزداگوگلو، 2008؛ چترجی و موخرچی، 2013؛ یانگ و همکاران، 2008؛ کاترل، 1973؛ اینجین و لوش، 1980؛ گایوتسچی، 1981؛ جو و همکاران، 2019؛ کورس هیرو، 2017؛ ابولولا، 2018؛ باویرا پوچ و همکاران، 2016؛ اسمیت و سانچز، 2003؛ دورواسولا و همکاران، 1992؛ قوش و کریگ، 1983؛ کریگ و همکاران، 1984؛ قوش، 1984؛ هستی و ریردون، 1997؛ رینارتز و کومار، 1999؛ کومار و کاراندی، 2000؛ چنگ و همکاران، 2007؛ گریوال و همکاران، 2009؛ لی و لیو، 2012.

عریض‌بودن مسیرها

A2

وجود مسیرهای جایگزین

A3

وجود موانع توپوگرافی (رودخانه، بزرگراه، دریاچه، خیابان، تپه‌ها و...)

A4

فاصله تا جادۀ اصلی

A5

جریان/ازدحام ترافیک وسایل نقلیه

A6

ازدحام جمعیت

A7

نمایان‌بودن فروشگاه برای مشتریان

A8

موقعیت مکانی (مستقر در چهارراه یا نبش خیابان اصلی)

A9

میزان ساعات کار فروشگاه

A10

کیفیت کف‌سازی پیاده‌روها

A11

کیفیت جاده و مسیر دست‌یابی

A12

راحتی دسترسی به حمل‌ونقل عمومی (تعداد ایستگاه‌های اتوبوسرانی، مترو، تاکسی و...)

A13

ورودی و خروجی بزرگراه

A14

راحتی دسترسی به‌صورتِ پیاده

A15

روان بودن جریان ترافیک

A16

راحتی دسترسی برای اتومبیل‌ها

A17

(زمان/مسافت سفر) فاصله/زمان طی‌شدۀ مشتری تا مکان فروشگاه

A18

ویژگی‌های مکانی/فیزیکی فروشگاه

(L)

فضا و محیط فروشگاه

L1

اینجین و لوش، 1980؛ قوش و کریگ، 1983؛ کاترل، 1973؛ آچابال و همکاران، 1982؛ آرنولد و همکاران، 1983؛ قوش و کریاگ، 1983؛ ایروینگ، 1986؛ قوش و مک‌لافرتی، 1982؛ دریزنر، 1994؛ کومار و کاراندی، 2000؛ اوزداگوگلو، 2008؛ برمان و ایوانز، 2010؛ اربییک و همکاران، 2012؛ کاراندی و لومبارد، 2005؛ گایوتسچی، 1981؛ گریوال و همکاران، 2009؛ اینجین، 1984.

تعداد پیشخوان‌های پرداخت داخل فروشگاه

L2

میزان مساحت/اندازۀ فروشگاه

L3

تعداد واحدها/بخش‌های فروشگاه

L4

قیمت‌گذاری محصولات

L5

(میزان تنوع برندها و دسته‌بندی‌های محصولات)کمّیت و کیفیت محصولات و خدمات فروشگاه

L6

فروشگاه دوبر و نمایان

L7

تسهیلات/امکانات و تعداد پارکینگ

L8

شکل ظاهری/نمای فروشگاه/جذابیت‌های معماری

L9

متمایزبودن معماری داخلی فروشگاه

L10

دعوت‌کنندگی فضای ورودی فروشگاه

L11

مقیاس ساختمان نسبت به محیط پیرامون

L12

دسترسی/چرخش/جریان داخلی فضا

L13

حجم ترافیک داخلی فروشگاه

L14

وجود جاده‌های جایگزین

L15

میزان نوسازی فروشگاه

L16

تعداد پرسنل فروشگاه

L17

تصویر ذهنی فروشگاه

L18

هم‌افزایی و همکاری بین شعب

L19

اصول صحیح شهرسازی

L20

شیب و کاربری اراضی

L21

هم‌جواری سازگار و ناسازگار/تأثیرپذیری کاربری‌ها از یکدیگر

L22

ویژگی تعیین هزینۀ فروشگاه/مؤلفۀ اقتصادی

(C)

هزینه (ساختمان، اجاره، خرید، نوسازی، حمل‌ونقل و...)

C1

ایروینگ، 1986؛ گیلبرت، 1999؛ رینارتز و کومار، 1999؛ تزنگ و همکاران، 2002؛ اوزداگوگلو، 2008؛ سردار، 2008؛ برمان و ایوانز، 2010؛ اربیک و همکاران، 2012.

هزینه/بودجه برای تغییر مکان یا تأسیس مکان‌های جدید

C2

میزان کرایه‌ها

C3

هزینۀ طراحی و تجهیزات فروشگاه خرده‌فروشی

C4

شرایط و زمان بستن قرارداد فروشگاه

C5

هزینۀ حمل‌ونقل

C6

انعطاف‌پذیری دورۀ قرارداد کرایه

C7

بودجۀ فعالیت تجاری

C8

قیمت زمین

C9

تاریخ افتتاح فروشگاه

C10

ویژگی‌های جاذبۀ مکان برای فروشگاه

(PA)

فاصله از نقاط تجمع (بیمارستان، مراکز بهداشتی درمانی، بازار، هتل و...)

PA1

ایروینگ، 1986؛ تیمرمانز، 1986؛ کوو و همکاران، 2002؛ هو، 2008؛ ایربیک و همکاران، 2012؛ ردینبا، 1987.

نزدیکی به سازمان‌های آموزشی و فرهنگی (مدارس، مراکز مطالعاتی، کتابخانه‌ها و...)

PA2

وجود مراکز تفریحی و گردشگری و آرامش (مراکز تفریحی، فروشگاه های هایپرمارکت، کافی‌شاپ، و ...)

PA3

مجاورت با سازمان، کسب‌وکار دولتی (ساختمان اداری، ادارات دولتی و...)

PA4

فاصله از فضاهای نگهداری وسایل نقلیه (پمپ‌بنزین، پارکینگ، گاراژ، توقفگاه و...)

PA5

نزدیکی به جاذبه‌های مهم و اماکن تاریخی

PA6

پوپایی‌های رقابت نزدیک فروشگاه

PA7

وجود فضای بازی برای بچه‌ها

PA8

وجود دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها

PA9

بازارهای مرتبط در اطراف فروشگاه/نوع فعالیت‌های تجاری مجاور فروشگاه

PA10

تبلیغات در سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی مختلف دربارۀ فروشگاه خرده‌فروشی

PA11

خوشنامی محله

PA12

وجود فروشگاه‌های جذاب در بازار

PA13

پوشش گیاهی منطقه

PA14

معیارهای عملکردی

(P)

پتانسیل تقاضا یا فروش فروشگاه/حجم فروش/درآمد فروش/روند و حجم/سرانۀ فروش در منطقه

P1

کاترل، 1973؛ اینجین و لوش، 1980؛ لورد و لیندز، 1981؛ اینجین، 1983؛ قوش، 1984؛ ایروینگ، 1986؛ اینجین و براون، 1987؛ قوش و مک‌لافرتی، 1982؛ والتر و مک‌کنزی، 1988؛ هستی و ریردون، 1997؛ رینارتز و کومار، 1999؛ کومار و کاراندی، 2000؛ کاراندی و لومبارد، 2005؛ چنگ و همکاران، 2007؛ اوزداگوگلو، 2008؛ برمان و ایوانز، 2010؛ اربیک و همکاران، 2012؛ استنلی و سیوال، 1976؛ جیان و ماهاجان، 1979؛ آچابال، گور و ماهاجان، 1982؛ قوش و کریگ، 1983؛ قوش، 1984؛ یانگ و همکاران، 2008؛ کاتلر، 1971؛ لورد و لیندز، 1981؛ دیورواسولا و همکاران، 1992؛ هوش و همکاران، 1995.

سود/مزایای فروشگاه

P2

وفاداری به برند یا پشتیبانی/حمایت از فروشگاه

P3

تعداد/سهم بازار

P4

حساسیت/کشش قیمتی فروشگاه

P5

حجم مبادلات تجاری در محوطه اطراف فروشگاه

P6

تعداد سال‌های فعالیت فروشگاه

P7

اندازۀ بازار فروش بالقوه/پتانسیل فروش حال

P8

اندازۀ بازار فروش بالقوه/پتانسیل فروش آتی

P9

فصل فروش/نوسانات فصلی

P10

درآمد سرمایه‌گذاری

P11

پیش‌بینی دقیق فروش/ارزش موردانتظار تجارت

P12

اشباع بازار

P13

ساختار جمعیت/خصوصیات ناحیۀ تجاری/ویژگی‌های مشتریان

(CU)

جنسیت

CU1

اینجین و براون، 1987؛ میلر، رردان و مککورکل، 1999؛ کاراندی و لومبارد، 2005؛ برمان و ایوانز، 2010؛ اینجین و لوش، 1980؛ کاترل، 1973؛ اینجین، 1983؛ رینارتز و کومار، 1999؛ ایشیزاکی، 1995؛ گیلبرت، 1999؛ قوش و مک‌لافرتی، 1982؛ کومار و کاراندی، 2000؛ پاپ و همکاران، 2002؛ ایروینگ، 1986؛ کوو و همکاران، 2002؛ برمان و ایوانز، 2010؛ یانگ و همکاران، 2008؛ ایروینگ، 1986؛ هوش و همکاران، 1995؛ هستی و ریردون، 1997؛ تونکای مورات سردار، 2008؛ ردینبا، 1987؛ اولاخ و کوتاب، 1993؛ چو، مون و ین، 2016؛ باتیستا، 1995؛ جانسون، 1989؛ ابولولا، 2018؛ رمدانی و همکاران، 2018؛ جو و همکاران، 2019؛ تورهان و همکاران، 2013؛ ایربیک و همکاران، 2012؛ لقمانی، یواس و کوآرشی و همکاران، 1994؛ قوش و کریگ، 1983.

وضعیت سنی/سن

CU2

وضعیت تأهل

CU3

سطح تحصیلات

CU4

شغل

CU5

خصوصیات ناحیۀ تجاری (خانواده، مجرد جوان، جداشده و بیکار)

CU6

میزان تراکم جمعیت/تعداد/اندازه خانوار در حوزۀ تجاری

CU7

میزان رشد جمعیت منطقه

CU8

تعداد و تراکم مشتریان

CU9

طبقات اجتماعی و خرده‌فرهنگ‌ها

CU10

عادات خرید مشتری (زمان خرید، تکرار خرید، میزان مسافت طی‌شده، مکان خرید دارای اولویت و ساعات اولویت‌دار خرید)

CU11

سبک‌های زندگی مشتریان/ویژگی‌های اجتماعی‌ـ‌اقتصادی‌ـ‌جمعیتی/طبقه‌های مصرف مشتری

CU12

جمعیت مستقر در ساعات مختلف روز

CU13

توزیع و ترکیب جمعیتی/ویژگی‌های جمعیتی

CU14

عوامل اقتصادی مشتریان

(E)

سطح درآمد ماهیانۀ خانوار

E1

کاترل، 1973؛ اینجین و لوش، 1980؛ اینجین، 1983؛ قوش، 1984؛ ایروینگ، 1986؛ اینجین و براون، 1987؛ هوش و همکاران، 1995؛ ایروینگ، 1986؛ کریگ و همکاران، 1984؛ ایشیزاکی، 1995؛ گریوال و همکاران، 2009؛ رینارتز و کومار، 1999؛ کومار و کاراندی، 2000؛ کوو و همکاران، 2002؛ پاپ و همکاران، 2002؛ کاراندی و لومبارد، 2005؛ چنگ و همکاران، 2007؛ یانگ و همکاران، 2008؛ برمان و ایوانز، 2010؛ ردینبا، 1987؛ هستی و ریردون، 1997؛ برمان و ایوانز، 2010؛ یانگ و همکاران، 2008؛ اربیک و همکاران، 2012؛ گایوتشی، 1981؛ گیلبرت، 1999؛ رینارتز و کومار، 1999؛ لی و لیو، 2012؛ زولوآگا و اسکوبار، 2017.

قدرت خرید ساکنان

E2

کل درآمد مصرفی

E3

تمایل ساکنین به صرف پول در آن فروشگاه

E4

میزان فقر در منطقه

E5

نظم و ترتیب درآمد آنها

E6

منبع درآمد

E7

میزان سرمایه‌گذاری

E8

مالکیت خانه

E9

انعطاف‌پذیری دورۀ قرارداد اجاره

E10

درصد مالکان درمقابل مستاجران

E11

میزان اجاره‌بها

E12

مالکیت خودرو

E13

نوع خودرو

E14

تعداد افراد شاغل در خانواده

E15

نوع و قیمت خانه/ارزش/قیمت ملک

E16

درصد سرپرستان خانواده با مدرک دانشگاهی

E17

هزینه‌های جابه‌جایی مصرف‌کننده‌ها

E18

شرایط رقابت

(CO)

نزدیکی مکانی به رقبا/فاصله از رقبا

CO1

کریگ و همکاران، 1984؛ ایشیزاکی، 1995؛ کاراندی و لومبارد، 2005؛ گریوال و همکاران، 2009؛ گیلبرت، 1999؛ لی و لیو، 2012؛ تونکای مورات سردار، 2008؛ تزنگ و همکاران، 2002؛ ایربیک و همکاران، 2012؛ ایروینگ، 1986؛ ردینبا، 1987؛ مندز و تمیدو، 2004؛ ردینبا، 1987؛ اینجین، 1983؛ روی تیرنو و همکاران، 2013؛ آسکین اوزداگوگلو، 2008؛ کاترل، 1973؛ آرنولد، ام و تیگرت، 1983؛ قوش و کریگ، 1983؛ میلر و همکاران، 1999؛ کوو و همکاران، 2002؛ پاپ و همکاران، 2002؛ یانگ و همکاران، 2008؛ برمان و ایوانز، 2010؛ لی و لیو، 2012؛ هوش و همکاران، 1995.

توافق با رقبا/سازگاری خرده‌فروشی جدید با دیگر خرده‌فروشی‌ها/سرسختی در رقابت/کمّیت، کیفیت و میزان تکاپو در رقابت

CO2

قدرت رقابت نسبی/توان رقابت/ویژگی رقبا

CO3

حجم فروش رقبا

CO4

میزان دانش برند در منطقه/تشخیص برند/شناخت برند

CO5

نوع استراتژی‌های تجاری رقبا

CO6

محصولات مکمل رقبا

CO7

رقابت موردانتظار در زمان حال/کیفیت رقابت موردانتظار در زمان حال/نوع رقابت

CO8

رقابت موردانتظار در زمان آینده/کیفیت رقابت موردانتظار در زمان آینده/مقدار رشد سهم بازار رقبا

CO9

اندازه یا تعداد فروشگاه‌های رقیب در منطقۀ تجاری/موقعیت/توزیع رقبا

CO10

جایگزین‌های خرید

CO11

مقایسه با رقبا

CO12

اندازه و ساختار بازار

CO13

سطح اشباع

(S)

سطح مصرف

S1

کوو و همکاران، 2002؛ کاترل، 1973؛ ایروینگ، 1986؛ گیلبرت، 1999؛ دیون و لوش، 2008؛ زولوآگا و اسکوبار، 2017؛ بیرکین، کلارک و کلارک، 2002؛ مندز و تیمیدو، 2004؛ ساکاریا، ایکمن و هیلگارد، 2007؛ رمدانی و همکاران، 2018.

تعداد افراد منطقه که به‌احتمالِ زیاد مشتری کالاهایی خاص هستند.

S2

میانگین سرانۀ هزینه برای این کالاها

S3

فضای کلی اختصاص‌داده‌شده به فروش کالاها در تمام فروشگاه‌ها

S4

زنجیرۀ لجستیک عرضه در سطوح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی

S5

اشباع بازار داخلی

S6

پتانسیل بلندمدت بازار

S7

جذابیت بازار

(MA)

اندازۀ بازار/اندازۀ ناحیۀ تجاری

MA1

یانگ و همکاران، 2008؛ ایروینگ، 1986؛ سردار، 2008؛ ایربیک و همکاران، 2012؛ تونکای مورات سردار، 2008؛ حکمت اربیک و همکاران، 2012؛ اسمیت و سانچز، 2003؛ دورواسولا و همکاران، 1992؛ باویرا پوچ و همکاران، 2016؛ کورس هیرو، 2017؛ آگاروال، 2015؛ روچ، 2008؛ استارفیش، 2015؛ استیونسون، 2015؛ گیلبرت، 1999؛ کوو و همکاران، 2002؛ تزنگ و همکاران، 2002؛ ابولولا، 2018؛ گئورز و ریتسما فن‌اک، 2001؛ آسکین اوزداگوگلو، 2008.

ترافیک مسافر

MA2

مؤلفه‌های منفی ناحیه برای مکان فروشگاه خرده‌فروشی

MA3

حجم مبادلات تجاری در اطراف فروشگاه

MA4

ارزش موردانتظار تجارت

MA5

توسعۀ ناحیۀ تجاری/پتانسیل رشد در ناحیۀ تجاری

MA6

نزدیکی به ناحیۀ سکونت اجتماعی

MA7

تعداد وسایل نقلیه و عابرین پیاده

MA8

حمل‌ونقل عمومی

MA9

ایمنی و امنیت منطقه

MA10

میزان رقابت منطقه

MA11

درآمد موردانتظار

MA12

سهولت تعمیر و نگهداری

MA13

میزان فرسودگی بناهای مسکونی اطراف

MA14

تمیزی محیط

MA15

 

 

در این بخش هدف این بود که ضمن بررسی گستردۀ مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش به این پرسش پاسخ داده شود که در مکان‌یابی فروشگاه خرده‌فروشی باید به چه مؤلفه‌هایی توجه کرد و هرکدام از این مؤلفه‌ها خودْ شامل چه شاخص‌های عملی و اجرایی هستند. برای پاسخ به این مهم، ضمن بررسی گستردۀ همۀ مقالات منتشرشده در حوزۀ مکان‌یابی فروشگاه‌های خرده‌فروشی چنان‌که در جدول شمارۀ 1 نشان داده شده است، اصلی‌ترین مؤلفه‌هایی که در فرایند مکان‌یابی فروشگاه‌های خرده‌فروشی باید به آنها توجه کرد، طیف گسترده‌ای از مؤلفه‌ها را شامل می‌شوند که شامل سهولت دسترسی به فروشگاه، ویژگی مکانی/فیزیکی فروشگاه، ویژگی تعیین هزینۀ فروشگاه/مؤلفۀ اقتصادی، ویژگی‌های جاذبۀ مکان برای فروشگاه، معیارهای عملکردی، ساختار جمعیت/ خصوصیات ناحیۀ تجاری/ویژگی‌های مشتریان، عوامل اقتصادی مشتریان، شرایط رقابت، سطح اشباع و درنهایت جذابیت بازار است. طبیعتاً هرچه فروشگاه خرده‌فروشی در فرایند مکان‌یابی به این مؤلفه‌ها توجه بیشتری کند، موفقیت این فروشگاه در فروش و جلب مشتری بیشتر است و بی‌توجهی به این مؤلفه‌ها به ازدست‌دادن مشتریان منجر خواهد شد.

 

3- روش‌شناسی پژوهش

پژوهش حاضر باتوجه‌به محتوای پژوهشی و ساختار نظری آن از روش پژوهش توصیفی‌ـ‌تحلیلی بهره جسته است. این مطالعه براساس مطالعات کتابخانه‌ای، مرور پیشینه و همچنین پرسشنامه صورت گرفته است. روش تحلیلی استفاده‌شده در این پژوهش، تلفیق روش دلفی‌فازی و فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) است. جامعۀ آماری این پژوهش را فروشگاه‌های خرده‌فروشی مناطق 22گانۀ شهر تهران شامل جانبو، کوروش، هفت، رفاه، شهروند و اتکا؛ در مناطق شمال، شرق، غرب، مرکز و جنوب تشکیل می‌دهند. در این میان، از نظرات 14 خبره بهره گرفته شد. این خبرگان دارای پست‌های مدیریتی، اجرایی و عملی در حیطۀ مدیریت فروشگاه‌های زنجیره‌ای بودند که به‌روشِ نمونه‌گیری خوشه‌ای در سطح تهران انتخاب و سپس از میان خوشه‌ها به‌صورتِ هدفمند نمونه‌گیری به عمل آورده شد.

در این راستا، در ابتدا پرسشنامۀ دلفی‌فازی و درنهایت پرسشنامۀ مقایسات زوجی طراحی و میان خبرگان توزیع و جمع‌آوری شد و دراِدامه با استفاده از روش دلفی‌فازی شناسایی مؤلفه‌ها صورت گرفت و برای اولویت‌بندی مؤلفه‌ها از فرایند تحلیلی سلسله‌مراتبی استفاده شد. درواقع، کارکرد روش دلفی‌فازی به‌منظورِ حذف سازه‌های نامرتبط بوده است؛ درحالی‌که از روش تحلیل سلسله‌مراتبی به‌منظورِ رتبه‌بندی سازه‌های باقی‌مانده استفاده شده است.

روش دلفی‌فازی را ایشیگاوا و همکاران[39] در سال 1993 پیشنهاد دادند. درواقع، روش دلفی‌فازی از ترکیب روش دلفی سنّتی و نظریۀ مجموعۀ فازی حاصل شد. در این روش، استفاده از متغیرهای زبانی برای خبرگان متداول‌تر و راحت‌تر است و لذا این نکته موجب پدید‌آمدن دلفی‌فازی شده است (زارعی و کجوری، 1394). نوردرهابن[40] (1995) دریافت که استفاده از روش دلفی‌فازی برای تصمیمات گروهی می‌تواند به درک مشترک از نظرات کارشناسان و خبرگان منجر شود (نوردرهابن، 1995؛ ایشیگاوا و همکاران، 1993). در این پژوهش، ابتدا برای جمع‌آوری نظرات گروه تصمیم‌گیرنده و تخصیص عددی فازی مثلثی از دیدگاه خبرگان باتوجه‌به واژۀ زبانی انتخا‌ب‌شده ازسوی آنان انجام شد. دراِدامه برای محاسبۀ ارزش ارزیابی از عدد فازی مثلثی هر معیار استفاده شد که ازسوی خبرگان به آن معیار داده شده است (بوزون و همکاران[41]، 2016). گام‌های دلفی‌فازی که در این پژوهش به کار رفته است، عبارت‌اند از:

گام اول: شناسایی شاخص‌های پژوهش با استفاده از مرور جامع مبانی نظری پژوهش.

گام دوم: جمع‌آوری نظرهای متخصصان تصمیم‌گیرنده: در این مرحله پرسشنامه‌ها به‌منظورِ تعیین مرتبط‌بودن شاخص‌های شناسایی‌شده با موضوع پژوهش و غربال‌گری برای آنها ارسال می‌شود و براساسِ متغیرهای زبانی در جدول شمارۀ 2 برای بیان اهمیت هر شاخص به کار می‌رود.

جدول 2. عبارات زبانی و اعداد دلفی‌فازی (مارتینز و کانل[42]، 2011)

عبارات زبانی

اعداد فازی مثلثی

خیلی کم

(0.25، 0، 0)

کم

(0.5، 0.25، 0)

متوسط

(0.75، 0.5، 0.25)

زیاد

(1، 0.75، 0.5)

خیلی زیاد

(1، 1، 0.75)

 

گام سوم: تأیید و غربال‌گری شاخص‌ها.

گام چهارم: مرحلۀ اجماع و اتمام دلفی‌فازی: در این مرحله چنانچه اختلاف میانگین دو راند متوالی دلفی‌فازی از 1/۰ کمتر باشد، دلفی‌فازی به اتمام می‌رسد (چنگ و لین[43]، 2002).

گفتنی است روش AHP براساس تشکیل یک ساختار سلسله‌مراتبی بنا نهاده شده است. در این روش، پس از برپایی یک ساختار سلسله‌مراتبی، ساختار موجود به N زیرمجموعه (S1, S2, ..., SN) تقسیم می‌شود و سپس ازطریق مقایسات زوجی، ماتریس قضاوت برای سیستم بازخور تشکیل می‌شود. بدین منظور، ابتدا لازم است با مقایسۀ دوبه‌دوِ معیارها و زیرمعیارها، ماتریس مقایسات زوجی تشکیل شود. سپس به‌منظورِ بررسی سازگاری و قابلیت اعتماد تصمیم‌ها، نسبت سازگاری هر ماتریس باتوجه‌به رابطه‌ای که ال‌ساعتی[44] (1970) ارائه کرده است، محاسبه می‌شود. گام اول: توسعۀ یک مدل تصمیم. به‌منظورِ کاربرد روش AHP ساختار تصمیم مسئله به 2 زیرگروه شامل معیارها و زیرمعیارها تقسیم‌بندی می‌شود و سپس ماتریس مقایسات زوجی و وزن هر عنصر برای هر زیرمجموعه محاسبه می‌شود. ماتریس مقایسۀ زوجی درحقیقت نمایش کمّی ارتباط بین عناصر تصمیم در هر سطح در ارتباط با هریک از عناصر سطح دیگر است. به‌منظورِ بررسی سازگاری تصمیم نیز نسبت سازگاری هر ماتریس محاسبه و براساس مقدار آستانه‌ای ‌10درصد کنترل شد. محاسبۀ وزن هرگزینه در ماتریس مقایسۀ زوجی نیز با استفاده از روش بردار ویژه انجام شد. گام دوم: انجام مقایسات زوجی در میان مؤلفه‌ها (معیارها و زیرمعیارها). برای انجام مقایسات زوجی باید از نظرات خبرگان استفاده کرد. در تصمیم‌گیری گروهی برای مقایسۀ زوجی معمولاً از حدکثر 5 تا 30 نفر استفاده می‌شود؛ زیرا زیادشدن تعداد اعضای گروه تصمیم‌ساز باعث افزایش عدم‌توافقات خواهد شد و نتایج مدل را مخدوش می‌کند. همین موضوع دربارۀ روش‌های تصمیم‌گیری گروهی مانند روش دلفی‌فازی و طوفان فکری نیز صحت دارد. پس در این پژوهش، از 14 نفر از کارشناسان خبره برای اظهارِنظر دربارۀ مقایسات زوجی استفاده شد و با استفاده از میانگین حسابی نظرات آنها تلفیق شد. دراِدامه ابتدا میانگین نتایج (14 خبره) مربوط به مقایسۀ زوجی در سطح اول و سپس در سطح دوم ارائه می‌شود.

3-1 مشخصات خبرگان

در این بخش، مشخصات خبرگان در ابعاد جنسیت، سن، سطح تحصیلات و تجربۀ کاری بررسی شده است. نتایج حاصل از این تجزیه‌وتحلیل را می‌توان در جدول شمارۀ 3 مشاهده کرد:

 

جدول 3. مطالعۀ توصیفی نمونۀ آماری خبرگان

متغیر

سطوح متغیر

فراوانی

درصد

جنسیت

مرد

11

79%

زن

3

21%

سن

30 تا 35 سال

5

36%

35 تا 40 سال

6

43%

40 به بالا

3

21%

تحصیلات

فوق‌دیپلم

3

21%

کارشناسی

5

36%

کارشناسی ارشد

4

29%

دکتری

2

14%

سابقۀ کار

اتا 5 سال

2

14%

5 تا 10 سال

5

36%

10 تا 15 سال

4

29%

15 تا 20 بالا

3

21%

 

3-2 یافته‌های پژوهش در تکنیک دلفی‌فازی

برای انجام این بخش ابتدا شاخص‌های تعیین‌شده در بخش سوم پژوهش برای خبرگان که تعدادشان 14 نفر بود، ارسال شد. از خبرگان خواسته شد تا تمامی زیرمعیارهای استخراج‌شده در پژوهش را براساسِ متغییرهای کلامی اعمال‌نظر کنند. بعد از جمع‌آوری پرسشنامه‌های دور اول، میزان اختلاف نظرات کارشناسان با میانگین نظرات کارشناسان برای آنها ارسال شد. سپس از آنها خواسته شد دوباره نظر خود را اعلام کنند. جدول شمارۀ 4 میزان اختلاف نظرات خبرگان را برای دور اول و دوم نمایش می‌دهد. اختلاف کمتر از 0.2 در همۀ معیارهای شرط توقف فرایند دلفی‌فازی است.

 

جدول 4. نتایج اختلاف میانگین نظرات دور اول و دوم خبرگان برای مؤلفۀ ویژگی‌های سهولت دسترسی به فروشگاه

شاخص

میانگین فازی دور اول نظرات خبرگان

مقدار قطعی دور اول

میانگین فازی دور دوم نظرات خبرگان

مقدار قطعی دور دوم

میزان اختلاف

A1

0.38

0.59

0.77

0.580

0.38

0.61

0.77

0.589

-0.009

A2

0.32

0.54

0.77

0.540

0.38

0.61

0.86

0.612

-0.071

A3

0.23

0.43

0.64

0.433

0.20

0.41

0.64

0.415

0.018

A4

0.20

0.36

0.57

0.371

0.18

0.30

0.52

0.326

0.045

A5

0.41

0.64

0.82

0.629

0.43

0.66

0.84

0.647

-0.018

A6

0.32

0.52

0.71

0.518

0.52

0.77

0.89

0.737

-0.219

A7

0.52

0.75

0.89

0.728

0.55

0.80

0.95

0.777

-0.049

A8

0.48

0.66

0.77

0.643

0.45

0.63

0.77

0.616

0.027

A9

0.59

0.84

0.96

0.808

0.59

0.84

0.98

0.813

-0.004

A10

0.50

0.71

0.84

0.692

0.48

0.70

0.82

0.674

0.018

A11

0.34

0.57

0.77

0.563

0.36

0.59

0.77

0.576

-0.013

A12

0.32

0.48

0.68

0.491

0.30

0.46

0.68

0.478

0.013

A13

0.38

0.59

0.75

0.576

0.38

0.61

0.77

0.589

-0.013

A14

0.27

0.46

0.71

0.478

0.25

0.46

0.70

0.469

0.009

A15

0.34

0.50

0.68

0.504

0.32

0.52

0.73

0.522

-0.018

A16

0.32

0.54

0.73

0.531

0.30

0.52

0.71

0.513

0.018

A17

0.45

0.66

0.86

0.656

0.43

0.64

0.84

0.638

0.018

A18

0.41

0.63

0.79

0.612

0.63

0.88

1.00

0.844

-0.232

 

 

همان‌طور که در جدول شمارۀ 4 مشاهده می‌شود، 2 مورد از معیارها هنوز دارای اختلاف بالای 0.2 هستند. پس نیاز است تا یک دور دیگر پرسشنامه‌ها پر شوند. بدین‌ترتیب، بعد از ارسال میزان اختلاف نظرات خبرگان با میانگین نظرات مرحلۀ قبل، از آنها خواسته شد تا دوباره پرسشنامه را تکمیل کنند. باتوجه‌به اینکه همۀ معیارها در جدول 5 دارای اختلاف کمتر از 0.2 هستند، پس نیاز نیست تا یک دور دیگر پرسشنامه‌ها پر شوند. این نشان‌دهندۀ اتفاق‌نظر کارشناسان است.

 

جدول 5. نتایج اختلاف میانگین نظرات دور دوم و سوم خبرگان برای مؤلفۀ ویژگی‌های سهولت دسترسی به فروشگاه

شاخص

میانگین فازی دور دوم نظرات خبرگان

مقدار قطعی دور دوم

میانگین فازی دور سوم نظرات خبرگان

مقدار قطعی دور سوم

میزان اختلاف

A1

0.38

0.61

0.77

0.589

0.39

0.61

0.77

0.594

-0.004

A2

0.38

0.61

0.86

0.612

0.36

0.57

0.80

0.576

0.036

A3

0.20

0.41

0.64

0.415

0.20

0.39

0.63

0.402

0.013

A4

0.18

0.30

0.52

0.326

0.21

0.39

0.61

0.402

-0.076

A5

0.43

0.66

0.84

0.647

0.45

0.68

0.86

0.665

-0.018

A6

0.52

0.77

0.89

0.737

0.39

0.59

0.77

0.585

0.152

A7

0.55

0.80

0.95

0.777

0.52

0.75

0.91

0.732

0.045

A8

0.45

0.63

0.77

0.616

0.46

0.64

0.75

0.625

-0.009

A9

0.59

0.84

0.98

0.813

0.59

0.84

0.96

0.808

0.004

A10

0.48

0.70

0.82

0.674

0.50

0.71

0.84

0.692

-0.018

A11

0.36

0.59

0.77

0.576

0.36

0.59

0.79

0.580

-0.004

A12

0.30

0.46

0.68

0.478

0.30

0.46

0.66

0.473

0.004

A13

0.38

0.61

0.77

0.589

0.39

0.63

0.79

0.607

-0.018

A14

0.25

0.46

0.70

0.469

0.27

0.46

0.71

0.478

-0.009

A15

0.32

0.52

0.73

0.522

0.34

0.50

0.68

0.504

0.018

A16

0.30

0.52

0.71

0.513

0.32

0.54

0.71

0.527

-0.013

A17

0.43

0.64

0.84

0.638

0.46

0.68

0.86

0.670

-0.031

A18

0.63

0.88

1.00

0.844

0.50

0.71

0.86

0.696

0.147

 

جدول شمارۀ 5 نتایج اختلاف میانگین نظرات دور دوم و سوم خبرگان را نشان می‌دهد. بعد از جمع‌آوری پرسشنامه‌های دور سوم و انجام محاسبات توافق‌نظر بالای خبرگان بر روی معیارها مشخص شد. در این مرحله با دریافت بازخورد از خبرگان 4 مورد از شاخص‌ها از موارد نهایی حذف شد. تمامی این 4 مورد دارای میانگین امتیاز کمتر از 0.5 بودند. در انتها تعداد شاخص‌های این بخش از معیارها برابر با 14 مورد نهایی شد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، همۀ معیارها دارای اختلاف کمتر از 0.2 هستند؛ پس نیاز نیست تا یک دور دیگر پرسشنامه‌ها پر شوند. این نشان‌دهندۀ اتفاق‌نظر کارشناسان است.

دراِدامه، خلاصۀ نتایج اختلاف میانگین نظرات دور دوم و سوم خبرگان مربوط به مؤلفه‌های ویژگی مکانی/فیزیکی فروشگاه، تعیین هزینۀ فروشگاه/مؤلفۀ اقتصادی، ویژگی‌های جاذبه مکان برای فروشگاه، معیارهای عملکردی، ساختار جمعیت/خصوصیات ناحیۀ تجاری/ویژگی‌های مشتریان، عوامل اقتصادی مشتریان، شرایط رقابت، سطح اشباع، جذابیت بازار، در جدول شمارۀ 6 آورده شده است.

 

جدول 6. اسامی شاخص‌های حذف‌شده از پژوهش براساس نتایج اختلاف میانگین نظرات دور دوم و سوم خبرگان

مؤلفه‌ها

شاخص‌های حذف‌شده از پرسشنامه‌ها ازمنظر خبرگان

کد شاخص‌ها

مقدار قطعی دور سوم

میزان اختلاف

ویژگی‌های سهولت دسترسی به فروشگاه

A

وجود مسیرهای جایگزین

A3

0.402

0.013

وجود موانع توپوگرافی (رودخانه، بزرگراه، دریاچه، خیابان، تپه‌ها و...)

A4

0.402

-0.076

کیفیت جاده و مسیر دست‌یابی

A12

0.473

0.004

ورودی و خروجی بزرگراه

A14

0.478

-0.009

ویژگی مکانی/فیزیکی فروشگاه

L

مقیاس ساختمان نسبت به محیط پیرامون

L12

0.487

-0.018

میزان نوسازی فروشگاه

L16

0.487

-0.049

شیب و کاربری اراضی

L21

0.473

-0.013

هم‌جواری سازگار و ناسازگار/تأثیرپذیری کاربری‌ها از یکدیگر

L22

0.469

-0.013

ویژگی تعیین هزینه فروشگاه/مؤلفۀ اقتصادی

C

میزان کرایه‌ها

C3

0.402

-0.156

هزینۀ حمل‌ونقل

C6

0.496

-0.004

انعطاف‌پذیری دورۀ قرارداد کرایه

C7

0.451

0.022

تاریخ افتتاح فروشگاه

C10

0.442

0.018

ویژگی‌های جاذبه مکان برای فروشگاه

PA

پوشش گیاهی منطقه

PA14

0.487

-0.089

معیارهای عملکردی

P

حساسیت/کشش قیمتی فروشگاه

P5

0.438

-0.170

ساختار جمعیت/خصوصیات ناحیه تجاری/ویژگی‌های مشتریان

CU

جنسیت

CU1

0.491

-0.009

وضعیت سنی/سن (مثلاً درصد میانسالان)

CU2

0.451

-0.018

سطح تحصیلات

CU4

-0.004

-0.004

شرایط رقابت

CO

اندازه و ساختار بازار

CO13

0.491

-0.018

سطح اشباع

S

پتانسیل بلندمدت بازار

S7

0.442

0.036

جذابیت بازار

MA

توسعۀ ناحیۀ تجاری/پتانسیل رشد در ناحیۀ تجاری

MA6

0.420

-0.089

 

 

مطابق جدول شمارۀ 6، تعداد 20 شاخص حذف شد و تنها در بخش عوامل اقتصادی مشتریان هیچ شاخصی توسط خبرگان حذف نشد و درنهایت تعداد شاخص‌های این بخش از معیارها برابر با 18 مورد نهایی شد.

3-3 یافته‌های پژوهش در ساختار سلسله‌مراتبی AHP

مؤلفه‌های پژوهش شامل ویژگی‌های سهولت دسترسی به فروشگاه (A)، ویژگی مکانی/فیزیکی فروشگاه (L)، ویژگی تعیین هزینۀ فروشگاه/مؤلفۀ اقتصادی (C)، ویژگی‌های جاذبۀ مکان برای فروشگاه (PA)، معیارهای عملکردی (P)، ساختار جمعیت/خصوصیات ناحیۀ تجاری/ویژگی‌های مشتریان (CU)، عوامل اقتصادی مشتریان (E)، شرایط رقابت (CO)، سطح اشباع (S) و جذابیت بازار (MA) معیارهای اصلی پژوهش هستند. میانگین نظرات خبرگان برای این معیارها به‌صورتِ جدول شمارۀ 7 است.

 

جدول 7. مقایسۀ زوجی سطح اول مؤلفه‌های مدل مکان‌یابی بهینۀ فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی با استفاده از ژئومارکتینگ

مؤلفه

CU

CO

A

L

E

MA

P

C

PA

S

CU

1.14

1.07

1.07

1.07

1.00

1.43

1.29

1.14

1.29

1.36

CO

0.93

1.14

1.07

1.07

1.07

1.14

1.29

1.14

1.21

1.07

A

0.93

0.93

1.14

1.07

1.14

1.43

1.36

1.29

1.00

1.29

L

0.93

0.93

0.93

1.00

1.00

1.29

1.29

1.29

1.29

1.21

E

1.00

0.93

0.88

1.00

1.00

1.00

1.14

1.07

1.07

1.07

MA

0.70

0.88

0.70

0.78

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.07

P

0.78

0.78

0.74

0.78

0.88

1.00

1.00

1.00

1.07

1.07

C

0.88

0.88

0.78

0.78

0.93

1.00

1.00

1.00

1.00

1.07

PA

0.78

0.82

1.00

0.78

0.93

1.00

0.93

1.00

1.00

1.00

S

0.74

0.93

0.78

0.82

0.93

0.93

0.93

0.93

1.00

1.00

 

 

این اعداد وارد نرم‌افزار Excel شد و براساسِ روابط مربوط به روش AHP محاسبات مربوط به تعیین وزن انجام گرفت. نتایج مربوط به وزن نهایی مؤلفه‌های سطح اول را می‌توان در جدول شمارۀ 8 مشاهده کرد.

 

جدول 8. وزن نهایی مؤلفه‌های مدل مکان‌یابی بهینۀ فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی با استفاده از ژئومارکتینگ

رتبه

وزن نهایی

کد مؤلفه‌ها

مؤلفه‌های مدل مکان‌یابی بهینۀ فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی

1

0.1167

CU

ساختار جمعیت/خصوصیات ناحیۀ تجاری/ویژگی‌های مشتریان

2

0.11

CO

شرایط رقابت

3

0.1138

A

سهولت دسترسی به فروشگاه

4

0.1093

L

مکانی/فیزیکی فروشگاه

5

0.1004

E

عوامل اقتصادی مشتریان

6

0.0894

MA

جذابیت بازار

7

0.089

P

شاخص‌‌های عملکردی

8

0.0916

C

تعیین هزینۀ فروشگاه/مؤلفۀ اقتصادی

9

0.0911

PA

جاذبۀ مکان برای فروشگاه

10

0.0887

S

سطح اشباع

 

 

باتوجه‌به نتایج جدول شمارۀ 8 ضریب ناسازگاری برای شاخص‌های بررسی‌شده 0.0049 و موردقبول است. این ضریب کمتر از 0.1 و موردتأیید است. مطابق این جدول، به‌ترتیب مؤلفه‌های ساختار جمعیت/خصوصیات ناحیۀ تجاری/ویژگی‌های مشتریان، شرایط رقابت، سهولت دسترسی به فروشگاه، مکانی/فیزیکی فروشگاه، عوامل اقتصادی مشتریان، جذابیت بازار، شاخص‌های عملکردی، تعیین هزینۀ فروشگاه/مؤلفۀ اقتصادی، جاذبۀ مکان برای فروشگاه، سطح اشباع رتبۀ 1 تا 10 را به خود اخصاص داده‌اند.

 

جدول 9. مقایسۀ زوجی عناصر سطح دوم مؤلفۀ سهولت دسترسی به فروشگاه

شاخص

A1

A2

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A13

A15

A16

A17

A18

A1

1.00

1.24

1.00

1.00

1.00

0.64

0.64

0.64

3.00

1.00

2.43

2.21

1.29

1.36

A2

0.81

1.00

0.43

0.39

0.54

0.58

0.45

0.38

1.07

0.44

0.54

0.57

0.39

0.38

A5

1.00

2.33

1.00

2.00

1.00

1.39

2.04

0.75

3.00

1.00

2.00

2.00

1.00

1.00

A6

1.00

2.55

0.50

1.00

0.54

0.39

0.39

0.33

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.50

A7

1.00

1.87

1.00

1.87

1.00

0.82

1.00

0.50

3.00

1.00

2.00

2.00

2.00

1.00

A8

1.56

1.71

0.72

2.55

1.22

1.00

0.82

0.87

0.50

2.00

3.00

3.00

2.00

2.00

A9

1.56

2.21

0.49

2.55

1.00

1.22

1.00

1.00

1.00

3.00

2.00

2.00

2.00

2.00

A10

1.56

2.63

1.33

3.00

2.00

1.15

1.00

1.00

3.00

2.00

2.00

2.00

2.00

1.00

A11

0.33

0.93

0.33

0.50

0.33

2.00

1.00

0.33

1.00

0.33

0.50

0.50

0.33

0.33

A13

1.00

2.27

1.00

1.00

1.00

0.50

0.33

0.50

3.00

1.00

2.00

2.00

1.00

1.00

A15

0.41

1.87

0.50

1.00

0.50

0.33

0.50

0.50

2.00

0.50

1.00

1.00

0.50

0.50

A16

0.45

1.75

0.50

1.00

0.50

0.33

0.50

0.50

2.00

0.50

1.00

1.00

0.50

0.33

A17

0.78

2.55

1.00

1.00

0.50

0.50

0.50

0.50

3.00

1.00

2.00

2.00

1.00

1.00

A18

0.74

2.63

1.00

2.00

1.00

0.50

0.50

1.00

3.00

1.00

2.00

3.00

1.00

1.00

 

 

این اعداد وارد نرم‌افزار Excel شد و براساسِ روابط مربوط به روش AHP محاسبات مربوط به تعیین وزن نسبی انجام گرفت. نتایج مربوط به اهمیت نسبی شاخص‌ها را به‌صورتِ جدول شمارۀ 10 است.

 

جدول 10. وزن نسبی شاخص‌های سطح اول مؤلفۀ سهولت دسترسی به فروشگاه

شاخص‌های مؤلفۀ سهولت دسترسی به فروشگاه

کد شاخص‌‌ها

وزن نسبی

دردَسترس‌بودن پارکینگ

A1

0.0765

عریض‌بودن مسیرها

A2

0.0357

فاصله تا جادۀ اصلی

A5

0.081

جریان/ازدحام ترافیک وسایل نقلیه

A6

0.052

ازدحام جمعیت

A7

0.0926

نمایان‌بودن فروشگاه برای مشتریان

A8

0.1001

موقعیت مکانی (مستقر در چهارراه یا نبش خیابان اصلی)

A9

0.1019

میزان ساعات کار فروشگاه

A10

0.1104

کیفیت کف‌سازی پیاده‌روها

A11

0.0357

راحتی دسترسی به حمل‌ونقل عمومی (تعداد ایستگاه‌های اتوبوسرانی، مترو، تاکسی و...)

A13

0.0765

راحتی دسترسی به‌صورتِ پیاده

A15

0.0441

روان‌بودن جریان ترافیک

A16

0.0431

راحتی دسترسی برای اتومبیل‌ها

A17

0.0765

(زمان/مسافت سفر) فاصله/زمان طی‌شدۀ مشتری تا مکان فروشگاه

A18

0.0828

 

 

ضریب ناسازگاری برای شاخص‌های بررسی‌شده 0.046 و موردقبول است. این ضریبْ کمتر از 0.1 و موردتأیید است. در این جداول برای هریک از معیارها نظرات خبرگان در سطح مربوطه تجمیع شده است و نتایج میانگین آن نمایش داده شده است. سپس با کمک مراحل ذکرشده در قسمت‌های قبل نتایج وزن‌های نهایی به‌صورتِ جدول شمارۀ 11 تعیین شد.

 

جدول 11. وزن نهایی شاخص‌های مؤلفۀ سهولت دسترسی به فروشگاه

شاخص‌های مؤلفۀ سهولت دسترسی به فروشگاه

معیار ثانویه

وزن اصلی

وزن فرعی

وزن نهایی

رتبه

میزان ساعات کار فروشگاه

A10

0.1138

0.1104

0.01256

1

موقعیت مکانی مستقر فروشگاه نسبت به چهارراه یا نبش خیابان اصلی

A9

0.1138

0.1019

0.01160

2

نمایانی فروشگاه برای مشتریان

A8

0.1138

0.1001

0.01139

3

ازدحام جمعیت

A7

0.1138

0.0926

0.01053

4

مسافت سفر و زمان طی‌شدۀ مشتری تا محل فروشگاه

A18

0.1138

0.0828

0.00942

5

فاصله تا جادۀ اصلی

A5

0.1138

0.081

0.00921

6

دردَسترس‌بودن پارکینگ

A1

0.1138

0.0765

0.00870

7

راحتی دسترسی به حمل‌ونقل عمومی (تعداد ایستگاه‌های اتوبوسرانی، مترو، تاکسی و...)

A13

0.1138

0.0765

0.00870

7

راحتی دسترسی برای اتومبیل‌ها

A17

0.1138

0.0765

0.00870

7

جریان و ازدحام ترافیک وسایل نقلیه در محدودۀ فروشگاه

A6

0.1138

0.052

0.00592

8

راحتی دسترسی به‌صورتِ پیاده

A15

0.1138

0.0441

0.00501

9

روان‌بودن جریان ترافیک

A16

0.1138

0.0431

0.00490

10

عریض‌بودن مسیرها

A2

0.1138

0.0357

0.00406

11

کیفیت کف‌سازی پیاده‌روها

A11

0.1138

0.0357

0.00406

11

 

 

مطابق جدول شمارۀ 11 شاخص‌هایی همچون میزان ساعات کار فروشگاه، موقعیت مکانی مستقر فروشگاه نسبت به چهارراه یا نبش خیابان اصلی، نمایانی فروشگاه برای مشتریان، ازدحام جمعیت، مسافت سفر و زمان طی‌شدۀ مشتری تا محل فروشگاه به‌ترتیب بیشترین وزن را ازمنظر خبرگان داشته‌اند. کمترین وزن هم به عریض‌بودن مسیرها و کیفیت کف‌سازی پیاده‌روها با رتبۀ 11 اختصاص دارد.

دراِدامه وزن نهایی مؤلفه‌های ویژگی مکانی/فیزیکی، تعیین هزینۀ فروشگاه/مؤلفۀ اقتصادی، جاذبۀ مکان برای فروشگاه، عملکردی، ساختار جمعیت/خصوصیات ناحیۀ تجاری/ویژگی‌های مشتریان، اقتصادی مشتریان، شرایط رقابت، سطح اشباع، جذابیت بازار در جداول 12 آورده شده است.

 

جدول 12. وزن نهایی مؤلفۀ ویژگی مکانی/فیزیکی فروشگاه

شاخص‌های مؤلفۀ ویژگی مکانی/فیزیکی فروشگاه

کد شاخص‌ها

وزن نهایی

رتبه

فضا و محیط فروشگاه

L1

0.00989

1

شکل ظاهری/نمای فروشگاه/جذابیت‌های معماری

L9

0.00989

1

قیمت‌گذاری محصولات

L5

0.00928

2

تسهیلات/امکانات و تعداد پارکینگ

L8

0.00863

3

(میزان تنوع برندها و دسته‌بندی‌های محصولات) کمّیت و کیفیت محصولات و خدمات فروشگاه

L6

0.00803

4

فروشگاه دوبر و نمایان

L7

0.00776

5

تعداد پرسنل فروشگاه

L17

0.00766

6

مساحت فروشگاه (مترمربع)

L3

0.00540

7

دعوت‌کنندگی فضای ورودی فروشگاه

L11

0.00497

8

تعداد واحدها/بخش‌های فروشگاه

L4

0.00491

9

وجود جاده‌های جایگزین

L15

0.00491

9

متمایزبودن معماری داخلی فروشگاه

L10

0.00419

10

حجم ترافیک داخلی فروشگاه

L14

0.00419

10

دسترسی/چرخش/جریان داخلی فضا

L13

0.00434

11

تصویر ذهنی فروشگاه

L18

0.00434

11

تعداد پیشخوان‌های پرداخت داخل فروشگاه

L2

0.00365

12

هم‌افزایی و همکاری بین شعب

L19

0.00365

12

اصول صحیح شهرسازی

L20

0.00365

12

 

همان‌طور که در جدول شمارۀ 12 مشاهده می‌شود، شاخص‌های فضا و محیط فروشگاه به‌همراهِ شاخص شکل ظاهری و نمای فروشگاه/جذابیت معماری بیشترین وزن را به خود اختصاص داده‌اند (0.00989) و شاخص‌هایی مانند تعداد پیشخوان‌های پرداخت داخل فروشگاه، هم‌افزایی و همکاری بین شعب، اصول صحیح شهرسازی (0.00365) کمترین وزن را ازنظر خبرگان داشته‌اند.

 

جدول 13. وزن نهایی مؤلفۀ تعیین هزینۀ فروشگاه/مؤلفۀ اقتصادی

شاخص‌های مؤلفۀ تعیین هزینۀ فروشگاه/مؤلفۀ اقتصادی

کد شاخص‌ها

وزن نهایی

رتبه

قیمت زمین

C9

0.0239

1

هزینه (ساختمان، اجاره، خرید، نوسازی، حمل‌ونقل و...)

C1

0.0233

2

شرایط و زمان بستن قرارداد فروشگاه

C5

0.0120

3

بودجۀ فعالیت تجاری

C8

0.0119

4

هزینۀ طراحی و تجهیزات فروشگاه خرده‌فروشی

C4

0.0107

5

هزینۀ تغییر مکان یا تأسیس مکان‌های جدید

C2

0.0097

6

 

 

مطابق جدول شمارۀ 13 شاخص قیمت زمین بیشترین وزن (0.0239) و هزینۀ تغییر مکان یا تأسیس مکان‌های جدید کمترین وزن (0.0097) را به خود اختصاص داده‌اند.

 

جدول 14. وزن نهایی مؤلفۀ سطح اشباع

شاخص‌های مؤلفۀ سطح اشباع

کد شاخص‌ها

وزن نهایی

رتبه

اشباع بازار داخلی

S6

0.02274

1

تعداد افراد منطقه که به‌احتمالِ زیاد مشتری کالاهایی خاص هستند.

S2

0.02265

2

فضای کلی اختصاص‌داده‌شده به فروش کالاها در تمام فروشگاه‌ها ‌

S4

0.01965

3

میانگین سرانۀ هزینه برای این کالاها

S3

0.00860

4

زنجیرۀ لجستیک عرضه در سطوح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی

S5

0.00860

4

سطح مصرف

S1

0.00644

5

 

 

همان‌طور که در جدول 14 ملاحظه می‌شود، شاخص اشباع بازار داخلی (0.02274) بیشترین وزن و شاخص سطح مصرف (0.00644) کمترین وزن را ازنظر خبرگان به خود اختصاص داده است.

 

جدول 15. وزن نهایی مؤلفۀ جاذبۀ مکان برای فروشگاه

شاخص‌های مؤلفۀ جاذبۀ مکان برای فروشگاه

کد شاخص‌ها

وزن نهایی

رتبه

وجود فضای بازی برای بچه‌ها ‌

PA8

0.01076

1

وجود مراکز تفریحی و گردشگری و آرامش (مراکز تفریحی، فروشگاه‌های هایپرمارکت، کافی‌شاپ، و...)

PA3

0.00992

2

مجاورت با سازمان، کسب‌وکار دولتی (ساختمان اداری، ادارات دولتی و...)

PA4

0.00992

2

پوپایی‌های رقابت نزدیک فروشگاه

PA7

0.00992

2

خوشنامی محله

PA12

0.00566

3

وجود فروشگاه‌های جذاب در بازار

PA13

0.00566

3

بازارهای مرتبط در اطراف فروشگاه/نوع فعالیت‌های تجاری مجاور فروشگاه

PA10

0.00572

4

نزدیکی به سازمان‌های آموزشی و فرهنگی (مدارس، مراکز مطالعاتی، کتابخانه‌ها و...)

PA2

0.00535

5

فاصله از فضاهای نگهداری وسایل نقلیه (پمپ‌بنزین، پارکینگ، گاراژ، توقفگاه و ...)

PA5

0.00535

5

وجود دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها ‌

PA9

0.00535

5

تبلیغات در سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی مختلف درباره فروشگاه خرده‌فروشی

PA11

0.00535

5

نزدیکی به جاذبه‌های مهم و اماکن تاریخی

PA6

0.00530

6

فاصله از نقاط تجمع (بیمارستان، مراکز بهداشتی درمانی، بازار، هتل و ...)

PA1

0.00490

7

 

 

همانطور که در جدول شماره 15 ملاحظه می‌گردد شاخص‌های وجود فضای بازی برای بچه‌ها در بین سایر شاخص‌ها از وزن بیشتری نسبت به سایر شاخص‌ها برخوردار بوده است. رتبه 2 به شاخص مجاورت با سازمان، کسب‌وکار دولتی (ساختمان اداری، ادارات دولتی و...) اختصاص دارد. کمترین وزن هم به فاصله از نقاط تجمع با رتبۀ 7 اختصاص دارد.

 

جدول 16. وزن نهایی مؤلفۀ عملکردی

شاخص‌های مؤلفۀ عملکردی

کد شاخص‌ها

وزن نهایی

رتبه

سود/مزایای فروشگاه

P2

0.01387

1

پتانسیل تقاضا یا فروش فروشگاه/حجم فروش/درآمد فروش/روند و حجم/سرانۀ فروش در منطقه

P1

0.01127

2

وفاداری به برند یا پشتیبانی/حمایت از فروشگاه

P3

0.01127

2

تعداد/سهم بازار

P4

0.00730

3

درآمد سرمایه‌گذاری

P11

0.00704

3

اندازۀ بازار فروش بالقوه/پتانسیل فروش آتی

P9

0.00704

4

اندازۀ بازار فروش بالقوه/پتانسیل فروش حال

P8

0.00673

5

پیش‌بینی دقیق فروش/ارزش موردانتظار تجارت

P12

0.00618

6

اشباع بازار

P13

0.00458

7

حجم مبادلات تجاری در محوطۀ اطراف فروشگاه

P6

0.00512

8

فصل فروش و نوسانات فصلی

P10

0.00512

8

تعداد سال‌های فعالیت فروشگاه

P7

0.00283

9

 

 

مطابق جدول شمارۀ 16 شاخص سود/مزایای فروشگاه (0.01387) بیشترین وزن و شاخص تعداد سال‌های فعالیت فروشگاه (0.00283) کمترین وزن را به خود اختصاص داده‌اند.

 

جدول 17. وزن نهایی مؤلفۀ ساختار جمعیت/خصوصیات ناحیۀ تجاری/ویژگی‌های مشتریان

شاخص‌های مؤلفۀ ساختار جمعیت/خصوصیات ناحیۀ تجاری/ویژگی‌های مشتریان

کد شاخص‌ها

وزن نهایی

رتبه

تعداد و تراکم مشتریان

CU9

0.01638

1

سبک‌های زندگی مشتریان/ویژگی‌های اجتماعی‌ـ‌اقتصادی-جمعیتی/طبقه‌های مصرف مشتری

CU12

0.01469

2

میزان تراکم جمعیت/تعداد خانوار در حوزۀ تجاری

CU7

0.01179

3

میزان رشد جمعیت منطقه

CU8

0.01141

4

طبقات اجتماعی و خرده‌فرهنگ‌‌ها

CU10

0.01141

4

جمعیت مستقر در ساعات مختلف روز

CU13

0.01141

4

خصوصیات ناحیۀ تجاری (خانواده، مجرد جوان، جداشده و بیکار)

CU6

0.01105

5

توزیع و ترکیب جمعیتی/ویژگی‌های جمعیتی

CU14

0.01105

5

عادات خرید مشتری (زمان خرید، تکرار خرید، میزان مسافت طی‌شده، مکان خرید دارای اولویت و ساعات اولویت‌‌دار خرید)

CU11

0.00646

6

وضعیت تأهل

CU3

0.00541

7

شغل

CU5

0.00523

8

 

 

مطابق جدول شمارۀ 17 شاخص‌هایی همچون تعداد و تراکم مشتریان، سبک‌های زندگی مشتریان/ویژگی‌های اجتماعی‌ـ‌اقتصادی‌ـ ‌جمعیتی/ طبقه‌های مصرف مشتری، میزان تراکم جمعیت/تعداد خانوار در حوزۀ تجاری، به‌ترتیب بیشترین وزن را ازنظر خبرگان داشته‌اند. کمترین وزن هم به شغل با رتبۀ 8 اختصاص دارد.

 

جدول 18. وزن نهایی مؤلفۀ اقتصادی مشتریان

شاخص‌های مؤلفۀ اقتصادی مشتریان

کد شاخص‌ها

وزن نهایی

رتبه

قدرت خرید ساکنان

E2

0.008381

1

میزان فقر در منطقه

E5

0.008347

2

کل درآمد مصرفی

E3

0.008216

3

سطح درآمد ماهیانۀ خانوار

E1

0.008138

4

نوع و قیمت خانه/ارزش/قیمت ملک

E16

0.005430

5

نظم و ترتیب درآمد آنها

E6

0.005408

6

منبع درآمد

E7

0.005408

6

انعطاف‌پذیری دورۀ قرارداد اجاره

E10

0.005408

6

میزان اجاره‌بها

E12

0.005408

6

نوع خودرو

E14

0.005189

7

تمایل ساکنین به صرف پول در آن فروشگاه

E4

0.005134

8

تعداد افراد شاغل در خانواده

E15

0.005134

8

مالکیت خانه

E9

0.005010

9

درصد مالکان درمقابلِ مستاجران

E11

0.002995

10

درصد سرپرستان خانواده با مدرک دانشگاهی

E17

0.002995

10

مالکیت خودرو

E13

0.002973

11

هزینه‌های جابه‌جایی مصرف‌کننده‌ها

E18

0.002973

11

میزان سرمایه‌گذاری

E8

0.002776

12

 

مطابق جدول شمارۀ 18 شاخص‌هایی چون قدرت خرید ساکنان (0.008381)، میزان فقر در منطقه (0.008347)، کل درآمد مصرفی (0.008216) به‌ترتیب بیشترین وزن را ازنظر خبرگان به خود اختصاص داده‌اند. کمترین وزن هم به میزان سرمایه‌گذاری (0.002776) با رتبۀ 12 اختصاص دارد.

 

جدول 19. وزن نهایی مؤلفۀ شرایط رقابت

شاخص‌های مؤلفۀ شرایط رقابت

کد شاخص‌ها

وزن نهایی

رتبه

میزان دانش برند در منطقه/تشخیص برند/شناخت برند

CO5

0.017190

1

نزدیکی مکانی به رقبا/فاصله از رقبا

CO1

0.015646

2

توافق با رقبا/سازگاری خرده‌فروشی جدید با دیگر خرده‌فروشی‌ها/سرسختی در رقابت/کمّیت، کیفیت و میزان تکاپو در رقابت

CO2

0.015594

3

رقابت موردانتظار در زمان آینده/کیفیت رقابت موردانتظار در زمان آینده/مقدار رشد سهم بازار رقبا

CO9

0.009290

4

حجم فروش رقبا

CO4

0.008936

5

اندازه یا تعداد فروشگاه‌های رقیب در منطقۀ تجاری/موقعیت /توزیع رقبا

CO10

0.008936

5

مقایسه با رقبا

CO12

0.009341

6

محصولات مکمل رقبا

CO7

0.004952

7

رقابت موردانتظار در زمان حال/کیفیت رقابت موردانتظار در زمان حال/نوع رقابت

CO8

0.004952

7

جایگزین‌های خرید

CO11

0.004952

7

نوع استراتژی‌های تجاری رقبا

CO6

0.004997

8

قدرت رقابت نسبی/توان رقابت/ویژگی رقبا

CO3

0.004910

9

 

 

همان‌طور که در جدول شمارۀ 19 مشاهده می‌شود، شاخص میزان دانش برند در منطقه/تشخیص برند/شناخت برند با وزن (0.017190) بیشترین وزن را از سایر شاخص‌ها به خود اختصاص داده است و کمترین وزن نیز به شاخص قدرت رقابت نسبی/توان رقابت/ویژگی رقبا (0.004910) بوده است.

 

جدول 20. وزن نهایی مؤلفۀ جذابیت بازار

شاخص‌های مؤلفۀ جذابیت بازار

کد شاخص‌ها

وزن نهایی

رتبه

تمیزی محیط

MA15

0.01028

1

ایمنی و امنیت منطقه

MA10

0.01007

2

مؤلفه‌های منفی ناحیه برای مکان فروشگاه خرده‌فروشی

MA3

0.00771

3

میزان رقابت منطقه

MA11

0.00771

3

اندازۀ بازار/اندازۀ ناحیۀ تجاری

MA1

0.00765

4

حجم مبادلات تجاری در اطراف فروشگاه

MA4

0.00765

4

درآمد موردانتظار

MA12

0.00765

4

حمل‌ونقل عمومی

MA9

0.00747

5

تعداد وسایل نقلیه و عابرین پیاده

MA8

0.00743

6

سهولت تعمیر و نگهداری

MA13

0.00743

6

ارزش موردانتظار تجارت

MA5

0.00391

7

نزدیکی به ناحیۀ سکونت اجتماعی

MA7

0.00385

8

ترافیک مسافر

MA2

0.00384

9

میزان فرسودگی بناهای مسکونی اطراف

MA14

0.00384

9

 

مطابق جدول شمارۀ 20 شاخص‌های چون تمیزی محیط (0.01028)، ایمنی و امنیت منطقه (0.01007)، مؤلفه‌های منفی ناحیه برای مکان فروشگاه خرده‌فروشی (0.00771) بیشترین وزن و شاخص‌هایی مانند ترافیک مسافر (0.00384)، میزان فرسودگی بناهای مسکونی اطراف (0.00384) کمترین وزن را ازنظر خبرگان به خود اختصاص داده‌اند.

 

4- بحث و نتیجه‌گیری پژوهش

هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر مکان‌یابی بهینۀ فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی با استفاده از ژئومارکتینگ است.

به‌کارگیری ژئومارکتینگ باعث می‌شود تا فروشگاه‌ها بتوانند با مکان‌یابی بهینه در جذب مشتری موفق‌تر عمل کنند. یافته‌ها نشان می‌دهد برای بسیاری از مشتریان مکان خرده‌فروشی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ پس میزان سهولت دسترسی و مکان‌یابی فروشگاه در اولویت هر مصرف‌کننده‌ای قرار دارد.

چون کشور ایران سال‌هاست که در مرحلۀ گذار اقتصادی قرار دارد، متأسفانه اغلب شرکت‌های فعال بر تصمیمات تجربی و ذهنی تکیه دارند و در حین فرایند تصمیم‌گیری به بسیاری از عناصر ازجمله بعد مکان‌یابی توجهی نمی‌کنند، به نظر می‌رسد برای اکثر شرکت‌ها، ژئومارکتینگ بر توسعۀ تجاری تأثیر مثبت دارد و می‌تواند در فرایند تصمیم‌گیری، به‌عنوان عاملی تعیین‌کننده مدنظر قرار گیرد. شرکت‌ها می‌توانند ژئومارکتینگ را برای اهداف زیر به کار می‌برند:

- انتخاب مکان در زمان گزینش مکانی ایدئال برای شرکت، POS یا شعبۀ شرکت.

- برنامه‌ریزی فضایی برای فضای فروشگاه، زنجیرۀ تأمین یا خرده‌فروشی و فضای انبار.

- فعالیت‌های بازاریابی مرتبط با محصول، قیمت، تبلیغات و مکان.

مکان‌یابی مناسب ضمن حداکثرکردن مشتریان باعث خارج‌کردن سایر رقبا از ریل رقابت می‌شود و سود فروشگاه‌ها را حداکثر می‌کند. در این پژوهش، نخست با بررسی گستردۀ متونْ شاخص‌ها و مؤلفه‌های مکان‌یابی بهینه ازنظر ژئومارکتینگ شناسایی شدند و سپس شاخص‌های استحصال‌شده ازطریق رویکرد دلفی‌فازی پالایش شد و سپس ازطریق فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی رتبه‌بندی شد.

نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در این پژوهش نشان می‌دهد مؤلفه‌های چون ساختار جمعیت و ویژگی‌های مشتریان (0.1167) و شرایط رقابت (0.11) و ویژگی‌های سهولت دسترسی به فروشگاه (0.1138) بیشترین وزن را به خود اختصاص دادند که در این بین مؤلفۀ سطح اشباع (0.0887) کمترین وزن را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین، بهتر است خبرگان صنعت خرده‌فروشی زنجیره‌ای کشور در فرایند مکان‌یابی فروشگاه‌های خرده‌فروشی به عوامل جمعیتی و ویژگی‌های مشتریان و شرایط رقابت و سهولت دسترسی به فروشگاه توجه بیشتری کنند. البته شایان ذکر است بذل توجه به تمامی 10 مؤلفه، کار مکان‌یابی را علمی‌تر می‌کند. رقابت روزاَفزون در میان شرکت‌ها و خرده‌فروش‌ها در سطح شهر تهران و به‌کارگیری جدیدترین روش‌های بازاریابی و جذب مشتری باعث شده است تا تکنیک‌های مکان‌یابی در این فروشگاه‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار شود. همان‌گونه که در یافته‌های پژوهش اشاره شد، رتبۀ نخست را مؤلفۀ ساختار جمعیت/خصوصیات ناحیۀ تجاری/ویژگی‌های مشتریان به خود اختصاص داد که در این میان باید به شاخص‌هایی نظیر تراکم مشتریان، طبقه‌های مصرف مشتری، اندازۀ خانوار در حوزۀ تجاری، پیش‌بینی گسترش جمعیت، توزیع و ترکیب جمعیتی، عادات خرید مشتری و شغل توجه شود. همان‌گونه که در یافته‌ها اشاره شد، در رتبۀ دوم یعنی مؤلفۀ شرایط رقابت، باید به شاخص‌هایی ازقبیل شناخت برند در منطقه، نزدیکی مکانی به رقبا، کمّیت، کیفیت و میزان تکاپو در رقابت، کیفیت رقابت موردانتظار در زمان آینده، نوع راهبردهای تجاری رقبا و ویژگی رقبا توجه ویژه‌ای شود. سومین مؤلفه، یعنی سهولت دسترسی به فروشگاه اشاره دارد که در مکان‌یابی فروشگاه‌ها لازم است به میزان ساعات کار فروشگاه، نمایان‌بودن و مستقربودن فروشگاه در چهارراه یا نبش خیابان اصلی، نمایانی فروشگاه برای مشتریان و ازدحام جمعیت، زمان طی‌شدۀ مشتری تا مکان فروشگاه و دسترسی به پارکینگ و حمل‌ونقل عمومی توجه شود. در چهارمین رتبه، یعنی مؤلفۀ ویژگی مکانی/فیزیکی فروشگاه لزوم توجه به شاخص‌های فضا و محیط فروشگاه و شکل ظاهری/نمای فروشگاه/جذابیت‌های معماری، قیمت‌گذاری محصولات، تسهیلات/امکانات و تعداد پارکینگ میزان تنوع برندها و دسته‌بندی‌های محصولات، میزان مساحت/اندازۀ فروشگاه، حجم ترافیک داخلی فروشگاه دسترسی/چرخش/جریان داخلی فضا و تصویر ذهنی فروشگاه و تعداد پیشخوان‌های پرداخت داخل فروشگاه و هم‌افزایی و همکاری بین شعب و اصول صحیح شهرسازی حس می‌شود. در شاخص‌های اقتصادی مشتریان با اولویت پنجم در این پژوهش باید به قدرت خرید ساکنان، میزان فقر در منطقه، کل درآمد مصرفی، سطح درآمد ماهیانۀ خانوار، ارزش ملک، نظم و ترتیب درآمد، نوع خودرو، تمایل ساکنین به صرف پول در آن فروشگاه و تعداد افراد شاغل در خانواده، درصد مالکان درمقابلِ مستأجران توجه شود. مؤلفۀ جذابیت بازار با اولویت ششم توجه‌ای ویژه را به شاخص‌های تمیزی محیط، ایمنی و امنیت منطقه، مؤلفه‌های منفی ناحیه برای مکان فروشگاه خرده‌فروشی و میزان رقابت منطقه، حجم مبادلات تجاری در اطراف فروشگاه، تعداد وسایل نقلیه و عابرین پیاده را بیان می‌کند. شاخص‌های عملکردی با رتبۀ هفتم نشان داد سود/مزایای فروشگاه، حجم فروش، وفاداری به برند و حمایت از فروشگاه، سهم بازار، پتانسیل فروش حال و آتی، ارزش موردانتظار تجارت، اشباع بازار، نوسانات فصلی و تعداد سال‌های فعالیت فروشگاه در نظر گرفته شود. مؤلفۀ هشتم، هزینۀ فروشگاه/مؤلفۀ اقتصادی است که در شاخص‌هایی مانند قیمت زمین، هزینه (ساختمان، اجاره، خرید، نوسازی، حمل‌ونقل و...)، شرایط و زمان بستن قرارداد فروشگاه، بودجۀ فعالیت تجاری، هزینۀ طراحی و تجهیزات فروشگاه خرده‌فروشی و هزینه/بودجه برای تغییر مکان یا تأسیس مکان‌های جدید قابلِ‌لمس است و لزوم توجه به آنها وجود دارد. شاخص‌های جاذبۀ مکان برای فروشگاه با کسب اولویت نهم در این پژوهش ازنظر خبرگان صنعت خرده‌فروشی زنجیره‌ای حاکی از لزوم توجه به فضای بازی برای بچه‌ها، وجود مراکز تفریحی و گردشگری و آرامش، خوشنامی محله و وجود فروشگاه‌های جذاب در بازار، نزدیکی به سازمان‌های آموزشی و فرهنگی، نوع فعالیت‌های تجاری مجاور فروشگاه، فاصله از فضاهای نگهداری وسایل نقلیه، نزدیکی به جاذبه‌های مهم و اماکن تاریخی و فاصله از نقاط تجمع (بیمارستان، مراکز بهداشتی درمانی، بازار، هتل بود. سطح اشباع با رتبۀ دهم حاکی از لزوم توجه به اشباع بازار داخلی، تعداد افراد منطقه که به‌احتمالِ زیاد مشتری کالاهایی خاص هستند، فضای کلی اختصاص‌داده‌شده به فروش کالاها در تمام فروشگاه‌ها، میانگین سرانۀ هزینه برای این کالاها و زنجیرۀ لجستیک عرضه در سطوح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی و سطح مصرف را نشان می‌دهد.

نتایج این پژوهش با نتایج مطالعاتی که هرانووسکا[45] (2020)، اولیویرا و همکاران[46] (2020)، آلبورنوز و همکاران[47] (2020)، زاراگوزا و همکارانش[48] (2019)، بری و پله[49] (2020)، بانرجی[50] (2019)، کار و استری[51] (2019)، رمدانی[52] (2018)، زولوآگا و اسکوبار[53] (2017) و دان شیائو و همکاران (2019) انجام داده‌اند، هم‌سو و هماهنگ است؛ زیرا استفاده از مکان‌یابی بهینه برای افتتاح هایپرمارکت‌ها، صنایع با کاربری‌های مختلف، پمپ‌بنزین‌ها، مجموعه‌های زیستی، مراکز ورزشی جدید، مکان انبار و ذخیره، مکان کارخانه، شرکت‌های حمل‌ونقل، شرکت‌های مخابراتی، شرکت‌های چندملیتی، کسب‌وکارهای کوچک، شرکت‌های املاک، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های انرژی و تلفن، شرکت حمل‌ونقل و... با استفاده از ژئومارکتیگ به‌عنوانِ جنبه‌ای حیاتی از برنامه‌ریزی استراتژیک برای گستره‌ای وسیع از سازمان‌های دولتی و خصوصی استفاده می‌شود.

درپایان، باید اشاره کرد عواملی که در این پژوهش به‌عنوانِ عوامل مؤثر بر مکان‌یابی فروشگاه‌های خرده‌فروشی زنجیره‌ای شناسایی، معرفی و اولویت‌بندی شدند، درواقع نظرات خبرگان و مدیران فروشگاه‌های خرده‌فروشی بوده است و لذا با مدنظرقراردادن این عوامل می‌توان گامی مهم در جهت مکان‌یابی درست و صحیح فروشگاه‌های چندمنظوره[54]، پیش‌بینی مراکز توزیع، پیش‌بینی مکان‌های بالقوه برای هتل‌ها، ایستگاه‌های آتش‌نشانی، تعیین مکان شعب بانک، شناسایی مکان احتمالی فرودگاه‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای از نوع فرنچایزینگ در سطح ملی و بین‌المللی، سازمان‌دهی فضایی پارکینگ‌های عمومی/طبقاتی، افتتاح یا تغییر مکان مراکز بهداشتی درمانی/بیمارستان و... برداشت.

به مدیران و صاحبان فروشگاه‌های خرده‌فروشی زنجیره‌ای توصیه می‌شود که موارد زیر را مورد توجه قرار دهند:

خریداران این فروشگاه‌ها در بسیاری از موارد بانوان هستند و برای بانوان مسئلۀ ایمنی و امنیت منطقۀ خرید بسیار حائز اهمیت است؛ پس در فرایند مکان‌یابی به مسئلۀ امنیت و ایمنی محله توجه خاصی کنند.

مؤلفه‌های منفی ناحیه برای مکان فروشگاه خرده‌فروشی بیش از مؤلفه‌های مثبت مورد توجه مصرف‌کنندگان است. درنتیجه، کاهش موارد منفی در مکان‌یابی خود می‌تواند بدل به مزیت رقابتی فروشگاه شود.

میزان رقابت منطقه‌ای مسئلۀ مهم دیگری است که به افزایش قدرت رقابت‌پذیری فروشگاه منجر می‌شود. درنتیجه کنار هم قرارگرفتن مراکز خرده‌فروشی می‌تواند به ارتقای توان رقابتی این فروشگاه‌ها منجر شود.

اندازۀ بازار و یا اندازۀ ناحیۀ تجاری اهمیت بسیار زیادی دارد. اساساً در انتخاب محل استقرار خرده‌فروشی و اندازۀ آن باید به سطح خدمات‌رسانی منطقه‌ای توجه ویژه‌ای کرد.

حجم مبادلات تجاری در اطراف فروشگاه نیز نقش مهمی در میزان مراجعۀ مشتریان دارد. اساساً در گروه‌های پرتردد تجاری محله‌ای که سطح خدمات‌رسانی آنها بزرگ‌تر از محله است، بهترین مکان برای استقرار فروشگاه‌های خرده‌فروشی است.

درآمد موردانتظاری که مدیران و صاحبان فروشگاه‌های خرده‌فروشی دارند، ارتباط مستقیمی با میزان مراجعۀ مشتریان دارد و مراجعۀ مشتریان در گروِ تنوع مدل‌های حمل‌ونقل عمومی از فروشگاه به سایر نواحی محله‌ای و برعکس است.

تعداد وسایل نقلیه و عابرین پیاده و تنوع راه‌های دسترسی به فروشگاه نقش بسزایی در موفقیت این فروشگاه‌ها دارد.

باتوجه‌به اهمیت موضوع پژوهش، مواردی به‌عنوان پیشنهاد برای انجام پژوهش‌های آتی ارائه می‌شود:

- استفاده و آزمون مدل پژوهش حاضر در سازمان‌های مرتبط و صنعت خرده‌فروشی دیگر.

- استفاده از دیگر روش‌های تحقیقاتی در بررسی عوامل مؤثر در مکان‌یابی فروشگاه‌های خرده‌فروشی زنجیره‌ای.

- برشمردن و آزمون عوامل مؤثر دیگر بر فرایند مکان‌یابی فروشگاه‌های خرده‌فروشی زنجیره‌ای.

- ارائۀ مدلی جدید برای تبیین آسیب‌ها یا موانع فروشگاه‌های خرده‌فروشی زنجیره‌ای.

- ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های مکان‌یابی فروشگاه‌های خرده‌فروشی بر میزان سرمایۀ اجتماعی مشتریان.

- تبیین ارتباط میان مکان فروشگاه‌های خرده‌فروشی و بازاریابی دهان‌به‌دهان.

- تبیین ارتباط میان مکان‌یابی فروشگاه خرده‌فروشی با میزان فروش.

 [1]. Kuo, Chi & Kao

[2]. Facility Location

[3]. Baviera-Puig et al

[4]. Roig et al

[5]. Meissner and Wulf

[6]. Latour and Floch

[7]. Grewal et al

[8] .Nitsche

[9]. Alarcon

[10]. Kim & Choi

[11]. Aboulola

[12]. Rulence

[13]. Zhiyuan et al

[14]. Cottrell

[15]. Ingene & Lusch

[16]. Kuo, Chi & Kao

[17]. Cheng, Li & Yu,  

[18]. Grewal,  Levy  & Kumar

[19]. Capilla et al

[20]. Craig,  Ghosh  & McLafferty

[21]. Davis

[22]. Baviera et al

[23]. Mendes and Themido

[24]. Tony Hernández and David Bennison

[25]. Ferreira et al

[26]. Belyaeva et al

[27]. Dongdong Ge et al

[28]. Intelligent Site Selection for Bricks-and-Mortar Stores

[29]. Jorge Chacón-García

[30]. Erbıyık et al

[31]. Norat Roig-Tierno et al

[32]. Dan Xiao et al

[33]. Özdağoğlu   

[34]. Azri et al

[35]. Banerjee

[36]. Barry and pele

9. Yelp

[38]. Mara

[39]. Ishikawa

[40]. Noorderhaben

[41]. Bouzon et al

[42]. Martínez & Canal

[43]. Cheng & Lin

[44]. Saaty

[45]. Hranovska

[46] .Oliveira et al

[47] .Albornoz

[48]. Peñarubia-Zaragoza

[49]. Barry and pele

[50]. Banerjee

[51]. Kaar and stray

[52] .Ramadani et al

[53] .Zuluaga & Ecobar

[54]. Multiloc

 1.  
  1. Aboulola, O. I. (2018). GIS spatial analysis: A new approach to site selection and decision making for small retail facilities (Doctoral dissertation, The Claremont Graduate University).
  2. Achabal, D., Gorr, W., & Mahajan, V. (1982). MULTILOC: A multiple store location decision model, Journal of Retailing, 58, 5-25.
  3. Agarwal, R. (2015). Site Selection for Retail Store (4 Factors), Retrieved September 7, 2016, available at: http://www.yourarticlelibrary.com/retailing/site-selection-for-retail-store-4-factors/48066/
  4. Alarcón, S. (2011). The trade credit in the Spanish agro-food industry. Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment (New Medit), 10(2), 51-57.
  5. Albornoz Del Valle, E. A., Núñez Cerda, F. J., & Mena Frau, C. (2020). Geomarketing: Desde una visión comercial a una aplicación social, en contextos metropolitanos. Revista de Geografía Norte Grande, (76), 143-167.
  6. Applebaum, W., & Cohen, S. B. (1961). The dynamics of store trading areas and market equilibrium. Annals of the Association of American Geographers, 51(1), 73–101.
  7. Arnold, S. J., Oum, T. H., & Tigert, D. J. (1983). Determinant attributes in retail patronage: seasonal, temporal, regional, and international comparisons. Journal of Marketing Research, 20(2), 149-157.
  8. Aulakh, P. S., & Kotabe, M. (1993). An assessment of theoretical and methodological development in international marketing: 1980-1990. Journal of International Marketing, 1(2), 5-28.
  9. Azri, S., Ujang, U., & Rahman, A. A. (2020). Voronoi classified and clustered data constellation: A new 3D data structure for geomarketing strategies. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 162, 1-16.
  10. Banerjee, S. (2019, November). Geomarketing and situated consumers: opportunities and challenges. In Proceedings of the 3rd ACM SIGSPATIAL International Workshop on Location-based Recommendations, Geosocial Networks and Geoadvertising (pp. 1-4).
  11. Baray, J., & Pelé, M. (2020). A new geographical pricing model within the principle of geomarketing-mix. Recherche et Applications en Marketing (English Edition), 2051570720906077.
  12. Battista, C. (1995). Competition in the food chain, Business Geographics, 3(3), 32-34.

14. Baviera-Puig, A., Buitrago-Vera, J. M., & Mas-Verdu´, F. (2016). Trade areas and knowledge-intensive services: The case of a technology centre, Management decision, 50(8), 1412–1424.

 1. Baviera-Puig, A., Buitrago-Vera, J., & Escriba-Perez, C. (2016). Geomarketing models in supermarket location strategies, Journal of Business Economics and Management, 17(6), 1205-1221.
 2. Baviera-Puig, A., Castellanos, J., Buitrago, J. M., & Rodríguez, J. E. (2011). Geomarketing: Determinación de las áreas de influencia de los supermercados. In VIII Congreso de Economía Agraria, Madrid, Spain.
 3. Belyaeva, Z., Krivorotov, V., Kalina, A., & Yerypalov, S. (2016). Competitiveness of Russian regional oil complexes. Competitiveness Review, 26(2), 147-165.
 4. Berman, B., Evans, J. R. (2010). Retail management: A strategic approach. Prentice Hall, NJ.
 5. Birkin, M., Clarke, G., & Clarke, M. P. (2002). Retail Geography and Intelligent Network Planning. John Wiley & Sons.
 6. Bouzon, M., Govindan, K., Rodriguez, C. M. T., & Campos, L. M. (2016). Identification and analysis of reverse logistics barriers using fuzzy Delphi method and AHP. Resources, Conservation and Recycling, 108, 182-197.
 7. Capilla, J. J., Carrión, J. A., & Alameda-Hernandez, E. (2016). Optimal site selection for upper reservoirs in pump-back systems, using geographical information systems and multicriteria analysis. Renewable Energy, 86, 429-440.
 8. Chacón-García, J. (2017). Geomarketing techniques to locate retail companies in regulated markets. Australasian Marketing Journal (AMJ)25(3), 185-193.
 9. Chatterjee, D., & Mukherjee, B. (2013). Potential hospital location selection using fuzzy-AHP: An empirical study in rural India. International Journal of Innovative Technology and Research, 1(4), 304-314.
 10. Cheng, C. H., & Lin, Y. (2002). Evaluating the best main battle tank using fuzzy decision theory with linguistic criteria evaluation. European journal of operational research, 142(1), 174-186.
 11. Cheng, E. W., Li, H., & Yu, L. (2007). A GIS approach to shopping mall location selection. Building and Environment, 42(2), 884-892.
 12. Cho, D-S., Moon, H-C., and Yin, W. (2016). Enhancing national competitiveness through national cooperation: The case of South Korea and Dubai, Competitiveness Review, 26(5), 482 - 499.
 13. Cottrell, J. (1973). An environmental model of performance measurement in a chain of supermarkets, Journal of Retailing, 49, 51-63.
 14. CourseHero. (2017). Traffic Flow and Accessibility One of the most important factors affecting. Retrieved December 25, 2017, available at: https://www.coursehero.com/file/pb7cde/Traffic-Flow-and-Accessibility-One-of-the-most-important-factors-affecting/
 15. Craig, C.S., Ghosh, A. & McLafferty, S. (1984). Models of the retail location process: A review. Journal of Retailing, 60(1), 5-36.
 16. Davis, P. (2006). Spatial competition in retail markets: movie theaters. The RAND Journal of Economics, 37(4), 964-982.
 17. Drezner, T. (1994). Optimal continuous location of a retail facility, facility attractiveness, and market share: An interactive model. Journal of Retailing, 70 (1), 49-64.
 18. Dune, P. M. & Lusch, R. F. (2008). Retailing. (6th ed.). Thomson Coorporation: China.
 19. Durvasula, S., Sharma, S., & Andrews, J. C. (1992). Storeloc: A retail store location model based on managerial. Journal of Retailing, 68(4), 420.
 20. Erbıyık, H., Özcan, S., & Karaboğa, K. (2012). Retail store location selection problem with multiple analytical hierarchy process of decision making an application in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, 1405-1414.
 21. Ferreira, J. J., Fernandes, C. I., & Raposo, M. L. (2017). The effects of location on firm innovation capacity. Journal of the Knowledge Economy, 8(1), 77-96.
 22. Flores Mara, R. R. (2019). Geomarketing en la Localización de puntos de ventas potenciales y su relación con la preferencia de compra en los establecimientos Farmacéuticos de la Ciudad de Juliaca, 2018.
 23. Gautsch, D. A. (1981). Specification of patronage models for retail center choice. Journal of marketing research, 18(2), 162-174.
 24. Ge, D., Hu, L., Jiang, B., Su, G., & Wu, X. (2019). Intelligent site selection for bricks-and-mortar stores. Modern Supply Chain Research and Applications.
 25. Geurs, K. T., & Ritsema van Eck, J. R. (2001). Accessibility measures: review and applications. Evaluation of accessibility impacts of land-use transportation scenarios, and related social and economic impact. RIVM rapport 408505006.
 26. Ghosh, A. (1984). Parameter nonstationarity in retail choice models. Journal of Business Research, 12(4), 425-436.
 27. Ghosh, A., & Craig, C. S. (1983). Formulating retail location strategy in a changing environment. Journal of Marketing, 47(3), 56-68.
 28. Ghosh, A., & McLaerty, S. L. (1982). Locating stores in uncertain environments: A scenario planning approach. Journal of Retailing, 58, 5-22.
 29. Gilbert, D. (1999). Retail marketing management. Pearson Education Limited, England.
 30. Grewal, D., Levy, M., & Kumar, V. (2009). Customer experience management in retailing: An organizing framework. Journal of retailing, 85(1), 1-14.
 31. Grewal, D., Levy, M., Mehrotra, A., & Sharma, A. (1999). Planning merchandising decisions to account for regional and product assortment differences. Journal of Retailing, 75(3), 405-424.
 32. Hasty, R. & Reardon, J. (1997). Retail management. Mcgraw-Hill Compnay, Inc., USA: McGraw-Hill.
 33. Hernández, T., & Bennison, D. (2000). The art and science of retail location decisions. International Journal of Retail & Distribution Management, 28(8), 357–367.
 34. Ho, W. (2008). Integrated analytic hierarchy process and its applications–A literature review. European Journal of operational research, 186(1), 211-228.
 35. Hoch, S. J., Kim, B. D., Montgomery, A. L., & Rossi, P. E. (1995). Determinants of store-level price elasticity. Journal of marketing Research, 32(1), 17-29.
 36. Hranovska, V. (2020). Geomarketing as a tool for ensuring the competitive development of agricultural enterprises. Lviv-Toruń: Liha-Pres.
 37. Ingene, C. A. (1984a). Structural determinants of market potential. Journal of Retailing, 60(1), 37 64.
 38. Ingene, C. A. (1984b). Productivity and functional shifting in spatial retailing: private and social perspectives. Journal of Retailing, 60(3), 15-36.
 39. Ingene, C. A., & Brown, J. R. (1987). The structure of gasoline retailing. Journal of Retailing, 63(4), 365.
 40. Ingene, C., & Lusch, R. F. (1980). Market selection for department stores. Journal of Retailing, 56, 21.
 41. Ingene, C.A. (1983). Intertype competition: restaurants versus grocery stores. Journal of Retailing, 59(3), 49-75.
 42. Ishikawa, A., Amagasa, M., Shiga, T., Tomizawa, G., Tatsuta, R., & Mieno, H. (1993). The max-min Delphi method and fuzzy Delphi method via fuzzy integration. Fuzzy sets and systems, 55(3), 241-253.
 43. Ishizaki, K. (1995). Spatial competition and marketing strategy of fast food chains in Tokyo. Geographical review of Japan, Series B., 68(1), 86-93.
 44. Jain, A.K. & Mahajan, V. (1979). Evaluating the competitive environment in retailing using multiplicative competitive interactive models. In: J. Sheth (ed.), Research in Marketing, Greenwich, CT, 217- 235.
 45. Johnson, M. (1989). The application of geodemographics to retailing-meeting the needs of the catchment. Journal of the Market Research Society, 31(1), 7-36.
 46. Kaar, C., & Stary, C. (2019). Intelligent business transformation through market‐specific value network analysis: Structured interventions and process bootstrapping in geomarketing. Knowledge and Process Management, 26(2), 163-181.
 47. Karande, K., & Lombard, J. R. (2005). Location strategies of broad-line retailers: an empirical investigation. Journal of Business Research, 58(5), 687-695.
 48. Kim, H., & Choi, B. (2013). The influence of customer experience quality on customers' behavioral intentions. Services Marketing Quarterly, 34(4), 322-338.
 49. Kumar, V., & Karande, K. (2000). The effect of retail store environment on retailer performance. Journal of business research, 49(2), 167-181.
 50. Kuo, R. J., Chi, S. C., & Kao, S. S. (2002). A decision support system for selecting convenience store location through integration of fuzzy AHP and artificial neural network. Computers in industry, 47(2), 199-214.
 51. Latour P., and Le Floch, J. (2001). Geomarketing: principles, methods et applications, Editions d’Organisation, Paris.
 52. Li, Y., & Liu, L. (2012). Assessing the impact of retail location on store performance: A comparison of Wal-Mart and Kmart stores in Cincinnati. Applied Geography, 32(2), 591-600.
 53. Lord, J. D., & Lynds, C. D. (1981). The use of regression-models in store location research: a review and case-study. Akron Business and Economic Review, 12(2), 13-19.
 54. Luqmani, M., Yavas, U., & Quraeshi, Z. A. (1994). A convenience‐oriented approach to country segmentation. Journal of Consumer Marketing, 11, 29-40.
 55. Martínez-Noya, A., & García-Canal, E. (2011). Technological capabilities and the decision to outsource/outsource offshore R&D services. International Business Review, 20(3), 264-277.
 56. Meissner, P., & Wulf, T. (2014). Antecendents and effects of decision comprehensiveness: The role of decision quality and perceived uncertainty. European Management Journal, 32(4), 625-635.
 57. Mendes, A. B., & Themido, I. H. (1998). Market share models for consumer goods with low levels of differentiation: a retail case study. Estudos de Economia, 18(4), 463-489.
 58. Mendes, A. B., & Themido, I. H. (2004). Multi‐outlet retail site location assessment. International transactions in operational research, 11(1), 1-18.
 59. Miller, C. E., Reardon, J., & McCorkle, D. E. (1999). The effects of competition on retail structure: An examination of intratype, intertype, and intercategory competition. Journal of Marketing, 63(4), 107-120.
 60. Nitsche, M. (1998). Micro Marketing: Data, Methods, Practice, Vienna.
 61. Noorderhaben, N. (1995). Strategic decision making. UK: Addison-Wesley.
 62. Oliveira, M. F. F. D., Albuquerque, P. H. M., Hao, P. Y., & Henrique, P. A. (2020). Mapping regional business opportunities using geomarketing and machine learning. Gestão & Produção, 27(3).
 63. Özdağoğlu, A. (2008). Tesis Yeri Seçiminde Farkli Bir Yaklaşim: Bulanik Analitik Serim Süreci. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(1), 421-453.
 64. Peñarubia-Zaragoza, M. P., Simancas-Cruz, M., & Forgione-Martín, G. (2019). Application of geomarketing to coastal tourism areas. Tourism & Management Studies, 15(4), 7-16.
 65. Ramadani, V., Zendeli, D., Gerguri-Rashiti, S., & Dana, L. P. (2018). Impact of geomarketing and location determinants on business development and decision making. Competitiveness Review: An International Business Journal, 28(1), 98-120.
 66. Redinbaugh, L. D. (1987). Retailing management: A planning approach. McGraw-Hill, Inc.
 67. Reinartz, W. J., & Kumar, V. (1999). Store-, market-, and consumer-characteristics: The drivers of store performance. Marketing Letters, 10(1), 5-23.
 68. Roche, J. (2008). Retail site selection. Retrieved September 7, 2016, available at: http://www.sbnonline.com/article/retail-site-selection-how-real-estate-advisers-make-acomplicated-process-less-painful/
 69. Roig-Tierno, N., Baviera-Puig, A., & Buitrago-Vera, J. (2013). Business opportunities analysis using GIS: the retail distribution sector. Global Business Perspectives, 1(3), 226-238.
 70. Roig-Tierno, N., Baviera-Puig, A., Buitrago-Vera, J., & Mas-Verdu, F. (2013). The retail site location decision process using GIS and the analytical hierarchy process. Applied Geography, 40, 191-198.
 71. Rulence D. (2000). Les stratégies spatiales des firmes de distribution: mesures et comparaisons, in Etudes et recherches sur la distribution, Vuibert, Paris.
 72. Sakarya, S., Eckman, M., & Hyllegard, K. H. (2007). Market selection for international expansion: Assessing opportunities in emerging markets. International Marketing Review, 24(2), 208-238.
 73. Serdar, T. M. (2008). Analitik hiyerarşi süreci yöntemi ile süpermarket kuruluş yeri seçimi (Master's thesis, Anadolu Üniversitesi).
 74. Smith, L. D., & Sanchez, S. (2003). Assessment of business potential at retail sites: empirical findings from a US supermarket chain. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 13(1), 37-58.
 75. Stanley, T. J., & Sewall, M. A. (1976). Image inputs to a probabilistic model: predicting retail potential. Journal of Marketing, 40(3), 48-53.
 76. Starfish (2015). Starbucks: Brewing up a data storm! Digital Innovation and Transformation. Retrieved February 21, 2017, available at: https://digit.hbs.org/submission/starbucks-brewing-up-a-data-storm/

91. Stevenson, F. (2015). Four Important Factors for Site Selection. Retrieved September 7, 2016, available at: http://www.accruent.com/blog/entry/four-important-factors-for-site-selection/

 1. Timmermans, H. (1986). Locational choice behaviour of entrepreneurs: an experimental analysis. Urban Studies, 7(3), 231-240.
 2. Turhan, G., Akalın, M., & Zehir, C. (2013). Literature review on selection criteria of store location based on performance measures. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 391-402.
 3. Tzeng, G. H., Teng, M. H., Chen, J. J., & Opricovic, S. (2002). Multicriteria selection for a restaurant location in Taipei. International journal of hospitality management, 21(2), 171-187.
 4. Walters, R. G., & MacKenzie, S. B. (1988). A structural equations analysis of the impact of price promotions on store performance. Journal of marketing research, 25(1), 51-63.
 5. Wood, S., & Reynolds, J. (2012). Leveraging locational insights within retail store development? Assessing the use of location planners’ knowledge in retail marketing. Geoforum, 43(6), 1076-1087.

Xiao, D., & Ye, W. (2019, February). Combining GIS and the Analytic 

 1. Hierarchy Process to Analyze Location of hypermarket. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 237(3).
 2. Yang, C. L., Chuang, S. P., Huang, R. H., & Tai, C. C. (2008, December). Location selection based on AHP/ANP approach. In 2008 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, pp. 1148-1153. IEEE.
 3. Zhiyuan, F., Shunfeng, P., & Tao, P. (2005). Quantitative Method of Location Selecting for Supermarket. Value Engineering, 4, 95-99.
 4. Zuluaga, J. D., & Escobar, D. A. (2017). Geomarketing Analysis for Shopping Malls in Manizales (Colombia). Accessibility approach methodology. Revista Espacios, 38(21).