اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی شائمی برزکی

مدیریت منابع انسانی دانشیارگروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ase.ui.ac.ir/~shaemi
shaemiase.ui.ac.ir

سردبیر

علی شائمی برزکی

مدیریت منابع انسانی دانشیارگروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ase.ui.ac.ir/~shaemi
shaemiase.ui.ac.ir

کارشناس نشریه

لیلا گرجی

کارشناس نشریه، دانشگاه اصفهان، اصفهان ، ایران

nmrjres.ui.ac.ir
031-37933195

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Nastaran Simarasl

Strategy and entrepreneurship Associate professor
California State Polytechnic University, Pomona,
College of Business Administration

scholar.google.com/citations?user=JyxH4bIAAAAJ&hl=en
nsimaraslcpp.edu
0000-0002-0562-6702

اعضای هیات تحریریه

زهره دهدشتی شاهرخ

مدیریت بازرگانی استاد گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ، ایران

zdehdashti33gmail.com

نظام الدین فقیه

مدیریت استاد گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز،ایران

hnezamgmail.com

محمدتقی عیسایی

مدیریت بازرگانی دانشیارگروه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

ocw.sharif.edu/teacher/id/132/.html
isaaisharif.edu

محمدرضا حمیدی زاده

مدیریت استاد گروه مدیریت و حسابداری ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

-hamidizadehsbu.ac.ir

بهرام رنجبریان

مدیریت بازرگانی استاد گروه مدیریت ، دانشگاه اصفهان، اصفهان ، ایران

bahram1ryahoo.com

محمدصالح اولیاء

مهندسی صنایع-کنترل کیفیت استاد گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، یزد ، ایران

yazd.ac.ir/people/owlia
owliamsgmail.com

علی صنایعی

مدیریت بازرگانی استاد گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان ، ایران

ase.ui.ac.ir/~a_sanayei
infodrsanayei.com

اصغر مشبکی

مدیریت بازرگانی استاد گروه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/~moshabak
moshabakmodares.ac.ir

حبیب اله دعایی

مدیریت استاد گروه مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

h.doaeigmail.com

فرامرز هندسی

مدیریت منابع انسانی دانشیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان ، ایران

hendessicc.iut.ac.ir