مقاله پژوهشی
2. قیمت‌گذاری راهبردی و اثر آن بر عملکرد شرکت

حسین بلوچی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ داود فیض؛ طهمورث حسنقلی پور

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.106390.1424

چکیده
  انتخاب راهبرد صحیح قیمت‌گذاری برای رسیدن به اهداف بنگاه بسیار مفید است؛ نگاه به قیمت‌گذاری بلندمدت (استراتژِیک) سبب ایجاد مزیت رقابت برای شرکت‌ها خواهد شد؛ از این رو داشتن درک صحیح از عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری راهبردی بسیار حیاتی است. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری راهبردی و نقش آن بر عملکرد شرکت‌هاست. این پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. تعیین دامنة توسعة کسب‌وکارهای خدمات محصول محصور، در شرکت‌های تولیدکنندة کالاهای صنعتی؛ مورد مطالعه: صنعت تولید تجهیزات سنگین- شرکت آلفا

خدیجه مفاخری؛ حمیدرضا سعید نیا

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 15-32

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.106038.1378

چکیده
  امروزه شرکت‌های تولیدکننده تلاش می‌کنند با استفاده از راه‌حل‌های یکپارچه مانند پیشنهاد خدمت - محصول ترکیبی، موقعیت راهبردی خود را نزد مشتریان بازتعریف کنند تا از مزایای ارائة خدمات دورة عمر محصول، بهره‌مند شوند. هدف این پژوهش، معرفی پدیدة خدمات‌محوری و ارائة روشی برای سنجش و عملیاتی‌سازی دامنة کسب‌وکار خدمات صنعتی است. جامعة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. تأثیر تعامل کاربران در رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید به‌واسطة نگرش نسبت به برند و هنجارهای ذهنی

فریبرز رحیم نیا؛ یوسف رمضانی؛ سحر زرگران

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 33-52

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.106908.1423

چکیده
  رسانه‌های اجتماعی یکی از تازه‌ترین دستاوردهای فناوری اطلاعات و همچنین رویکردی نو در بازاریابی است. از سویی ارتباطات نامحدود کاربران در این رسانه‌ها به اثرات متقابل بر کاربران منجر می‌شود. رسانه‌های اجتماعی، قدرت را از شرکت به سوی افراد و جوامع یا به عبارتی کاربران خلاق انتقال داده است که موجب تأثیرات بسیار موفق یا فاجعه‌باری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. مطالعة ابعاد بازاریابی کالاها و خدمات کتابخانه‌ای در کتابخانه‌های دانشگاهی استان اصفهان

مظفر چشمه سهرابی؛ میترا پشوتنی زاده؛ زینب عروجی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 53-68

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.89486.0

چکیده
   هدف پژوهش حاضر، تعیین وضعیت ابعاد بازاریابی کالاها و خدمات کتابخانه‌های دانشگاه‌‌های دولتی استان اصفهان است. این ابعاد عبارت‌اند از بازارشناسی، بازارگرمی، بازارداری، بازارسنجی، بازاریابی، بازارگرایی، بازارسازی، بازارگردی و بازارگردانی. پژوهش به روش توصیفی - پیمایشی انجام گرفته و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامة محقق‌ساخته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. شناسایی و رتبه‌بندی فرصت‌ها و چالش‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی

عاطفه خالقی؛ حسین معینی؛ مونا جامی پور

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 69-88

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.101773.1093

چکیده
   باوجود رشد روزافزون سرمایه‌گذاری در حوزة بازاریابی رسانه‌های اجتماعی، شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های این رویکرد نو در ادبیات حوزة بازاریابی از نظرها دور مانده است. به همین منظور، هدف از پژوهش حاضر شناسایی و  رتبه‌بندی فرصت‌ها و چالش‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی است. پژوهش در دو مرحله با رویکرد آمیخته انجام شده است. در مرحلة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. قیمت‌گذاری خدمات آزمایشگاهی با توجه ‌به قیمت رقبا با استفاده از تصمیم‌گیری چندمعیارة فازی بازه‌ای

نسترن کاظمی؛ احمد کمالی؛ علی بزرگی امیری

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 89-106

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.109265.1586

چکیده
  قیمت‌گذاری یکی از مهم‌ترین تصمیماتی است که روی سودمندی شرکت‌ها تأثیر بسزایی دارد. قیمت مناسب، عاملی برای جذب مشتریان و افزایش رضایتمندی آنها می‌شود. بدین منظور مدیران همواره به دنبال روش‌هایی برای مقایسة راهبردهای تعیین قیمت و انتخاب بهترین راهبرد برای تعیین قیمت‌اند. باتوجه‌به اینکه تعیین قیمت‌ دارای ساختار غیرقطعی و شاخص‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. انتخاب راهبرد بهینة بازاریابی در شرایط رقابتی با توسعة مدل تئوری بازی‌ها

وحید برادران

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 107-124

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.105781.1358

چکیده
  انتخاب راهبرد مناسب بازاریابی، بر فروش بیشتر محصولات و خدمات و موفقیت سازمان‌ها در عرصة رقابت مؤثر است. ازجمله عوامل مؤثر بر انتخاب راهبرد مناسب بازاریابی، تصمیمات و راهبردهای رقبا در بازار است. توسعة ابزار ریاضی مناسب برای انتخاب راهبرد بهینة بازاریابی با توجه به راهبردهای انتخابی رقیب، هدف اصلی این مقاله است. رویکرد تئوری بازی‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. طراحی نوع‌شناسی آرایه‌های تصویری با تمرکز بر رابطة تعاملی استعاره و مجاز در تبلیغات چاپی

زهرا کاشانی زاده؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ مسعود کیماسی؛ میترا معنوی راد

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 125-144

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.116155.1676

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطة تعاملی استعاره و مجاز تصویری در تبلیغات چاپی است. نوع‌شناسی این پژوهش به‌دلیل تمرکز بر دو آرایة تصویری پرکاربرد در آگهی‌های تبلیغاتی، امکان تحلیل تبلیغات بلاغی را فراهم می‌کند که در مدل‌های موجود قرار نمی‌گیرند. همچنین این مدلِ مفهومی درک معنا در تبلیغات پیچیدة‌ آرایه‌ای را تسهیل می‌بخشد و مفهوم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. تأثیر باندلینگ اجتماعی بر تشویق مصرف‌کنندگان به خرید بسته‌های آنلاین؛ مطالعة بستههای ترکیبی همراه اول

مصطفی زندی نسب؛ سید محمدباقر جعفری؛ مهدی فرمانی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 145-162

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.116526.1711

چکیده
  در باندلینگ اجتماعی، مصرف‌کنندگان مجبور نیستند برای برخورداری از تخفیف خرید، چیزی بیشتر از نیاز اصلی خود خریداری کنند. با رشد صنعت معاملات و روند فزایندة گرایش‌های تجارت‌های اجتماعی رایج، باندلینگ اجتماعی روش امیدبخشی برای کاستن مشکلات منع خریدی است که مصرف‌کنندگان باندلینگ سنتی از آن راضی نبودند. این پژوهش به دنبال توسعه‌دادن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. مدل‌سازی جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت گاز ایران از دیدگاه برندسازی مکان؛ بارویکرد فراترکیب و پویایی‌شناسی سیستم

صمد عالی؛ علی جوانی؛ علیرضا بافنده زنده

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 163-178

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.116348.1688

چکیده
  شناخت کامل و جامع عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری برند مکان و شناسایی کنش متقابل بین این عوامل درگذر زمان، به‌منظور جذب سرمایه‌ برای صنعت گاز بسیار بااهمیت است. با فراهم آمدن چنین شناختی و با نگاه ساختارمند به موضوع، بینشی صحیح از سازِکار رسیدن به برند با جایگاه مطلوب و رقابتی، تصمیم‌سازان را در بهره‌گیری از برند مکان در جذب سرمایه‌گذاری ...  بیشتر