1. تبیین رابطة ارزش ادراک‌شدة مصرف‌کنندگان برندهای لوکس خودرو و رفتار خرید آنان در شهر تهران

بهاره عابدین؛ منیژه حقیقی نسب؛ سید سمیه حسینی

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 43-62

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2020.120942.1991

چکیده
  ارزش ادارک‌شدة مشتری، مفهومی کلیدی در بازاریابی استراتژیک است؛ زیرا تا زمانی‌که خواستة ذهنی مشتری برمبنای ادراک وی از محصول برآورده نشود، اهداف بلندمدت سازمان محقق نخواهد شد. از‌این‌رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطة ارزش ادراک‌شدة مصرف‌کنندگان برندهای لوکس خودرو و رفتار خرید آنان است. ابعاد ارزش ادراک‌شده در این پژوهش براساس ...  بیشتر

2. بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی با تبیین نقش رضایت الکترونیکی، ارزش ادراک‌شده و تبلیغات توصیه‌ای الکترونیکی؛ مطالعة موردی: خرده‌فروشی‌های الکترونیکی شهر تهران

سید حمید خداداد حسینی؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ فاطمه ملایی

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2017.21795

چکیده
  سازمان­ها با شناخت اهمیت حفظ مشتریان، در جست‌وجوی راهکارهایی برای حفظ آنان هستند. مشتریان زمانی به سازمان وفادار خواهند بود که سازمان انتظارات آنان را بشناسد و برای برآوردن نیازهای آنان عمل کند. مفهوم کیفیت خدمات، ضرورت توجه­به نیازها و خواسته‌های مشتریان را مدنظر دارد تا به وفادارسازی مشتریان بینجامد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ...  بیشتر