1. شناسایی و طبقه بندی مشتریان سیستم بانکی ایران از منظر انتظارات و ارزش درک شده خدمات بانکی با استفاده از تکنیک های داده کاوی

سرور فرخی؛ بابک تیمور پور

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 201-220

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2016.20661

چکیده
  چکیده در شرایط بازار رقابتی با توجه به فراوانی بانک­های خصوصی، دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری، بانک‏ها همواره می‏کوشند برای اینکه از سوی مشتریان ترجیح داده شوند، رضایت مشتریان را بیش از پیش جلب کنند. هدف از این مقاله شناسایی و طبقه­بندی گروه­هایی از مشتریان سیستم بانکی است که تمایل و گرایش ایشان به یک جهت­گیری استراتژیک ...  بیشتر