1. تأثیر مسئولیت‌های اجتماعی شرکت بر عملکرد اجتماعی و واکنش‌های مصرف کننده در صنایع غذایی

فریدون امیدی؛ حسین رضایی دولت آبادی؛ مجید محمدشفیعی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 161-178

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2016.20659

چکیده
  مسئولیت اجتماعی شرکت، یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر عملکرد اجتماعی آن است و نقشی کلیدی در واکنش‌های مصرف­کننده نسبت به شرکت ایفا می‌کند. هرچه شرکت نسبت به ابعاد مسئولیت اجتماعی خود توجه بیشتری داشته باشد، مشتریان و جامعه، واکنش بهتری نسبت به آن خواهند داشت و در نتیجه عملکرد اجتماعی شرکت بهبود می­یابد. هدف اصلی پژوهش حاضر، تدوین ...  بیشتر