1. بررسی تأثیر عزت نفس، خود ابرازی و لذت خرید بر عشق برند و حسادت برند و پیامدهای آن

حسین بهمنی؛ سهیل نجات؛ سهیل نجات؛ محمد رحیم اسفیدانی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 1-20

چکیده
  در چندسال اخیر علاقه فزآینده‌ای میان آکادمی‌های بازاریابی بوجود آمده است که تئوری‌های ارتباطات میان‌فردی و آثار روانشناسی و کاربرد آنها در محیط مصرف برند را در تحقیقات خود بکار گرفته و آنها را بررسی می‌کنند. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر عزت نفس، خود ابرازی و لذت خرید بر عشق برند و حسادت برند و پیامدهای آن پرداخته است. پژوهش حاضر از ...  بیشتر