1. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش با استفاده از تکنیک TOPSIS (مطالعه موردی: کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس)

طیب دهقانی؛ محمود عامری سیاهویی

دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی ، زمستان 1394، ، صفحه 163-174

چکیده
   زمینه و هدف: مدیریت دانش به‌عنوان یکی از موضوعات جالب و چالش‌برانگیز علم مدیریت در هزاره جدید است. کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی در محیط آموزشی و پژوهشی نظیر دانشگاه‌ها از مستعدترین مکان‌ها برای پیاده‌سازی برنامه‌های مدیریت دانش هستند. هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش در کتابخانه‌های ...  بیشتر