1. الویت بندی عوامل موثر در ارزیابی صادرکنندگان براساس شاخص انعطاف پذیری استراتژیک با استفاده از تکنیک تصمیم گیری FANP

نسیم صیداحمدی؛ میثم شیرخدایی؛ محمدرضا طبیبی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 37-52

چکیده
  آنچه در دهه‌های اخیر بیش‌از‌پیش نمود پیدا کرده است، بین‌المللی شدن تجارت و روی ‌آوردن شرکت‌ها به بازار جهانی است. یکی از مهمترین راه‌ها برای ورود به بازارهای جهانی صادرات است، که نقش مستقیمی در توسعه و رشد اقتصادی کشور دارد. چرا که با فراهم نمودن زمینه‌های کسب منابع ارزی، موجبات کسب درآمد برای شکل‌دهی ساختارهای اقتصادی، واردات ...  بیشتر