بررسی تأثیر گردن‌آویز بسته‌بندی محصول بر جلب توجه مشتری با استفاده از ردیابی حرکات چشم

سمیه صالحی؛ علی صنایعی؛ نگار سماک نژاد

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 109-128

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.116048.1667

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تأثیر گردن‌آویز در محصولات لبنی بر میزان جلب توجه مشتری بوده است. برای سنجش توجه مشتری، تعداد دفعات تثبیت نگاه به تصویرِ هریک از محصولات محاسبه شد. محصولات آزمون‌شده در این پژوهش عبارت بودند از برند پگاه در دو حالت با گردن‌آویز و بدون گردن‌آویز، ویوان، ساربونا، آسایش و داهاتی. درمجموع دو ترکیب از تصاویر، طراحی ...  بیشتر

بررسی اثر جنبه زیباشناختی بسته بندی و ابعاد آن بر قصد خرید کالا با میانجی گری ترجیح بسته بندی

مهدی نجفی سیاهرودی؛ سید مسلم علوی؛ ابوالقاسم ابراهیمی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 163-184

چکیده
  شرکت‌ها در عصر هم‌گرایی کیفی محصولات، ناگزیر از متمایزسازی هستند. بسته‌بندی در مقام ابزاری متمایز کننده می‌تواند در این زمینه راه گشا باشد. یکی از شیوه‌های ایجاد تمایز توسط بسته‌بندی، وجود ویژگی‌های زیباشناختانه در بسته‌بندی است. با توجه به این امر در پژوهش پیمایشی حاضر اثر جنبه زیباشناختی بسته‌بندی بر قصد خرید کالا از طریق ...  بیشتر