1. تأثیر ابعاد بصری تبلیغات محیطی مجتمع های تجاری بر آگاهی از برند، ترجیح برند و وفاداری مشتریان

علیرضا بخشی زاده؛ اسداله کردنائیج؛ سیدحمید خدادادحسینی؛ پرویز احمدی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2017.21265

چکیده
  تبلیغات محیطی، جدیدترین و ­مهمترین رویکرد رو­به‌­رشد تبلیغ یک برند است که امروزه در گرافیک محیط شهری مطرح است. این تبلیغات با توجّه به تأثیری که در مقایسه با سایر انواع تبلیغات دارند، می­توانند در بهبود آگاهی و ترجیح برند در اذهان مخاطبان و مشتریان و در نهایت وفاداری به برند، جایگاه مهمی داشته باشند. بر اساس این در مطالعة حاضر، ...  بیشتر

2. نقش کیفیت خدمات در خلق ترجیح برند و قصد خرید مشتریان در صنعت خدمات بانکی کشور

سجاد خانی؛ مهری نصیری؛ امین اجلی؛ مهدی جعفرزاده کناری؛ عبدالحمید ابراهیمی

دوره 4، شماره 4 ، بهار 1393، ، صفحه 1-20

چکیده
  امروزه سرمایه‌گذاری در کیفیت خدمات به عنوان یک مزیت استراتژیک مطرح است و بر نقش آن در ارتقاء ارزش و ترجیح برند و در نهایت افزایش قصد خرید مشتریان، به خصوص در صنایع خدماتی نظیر صنعت بانکداری تأکید می‌شود. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر و نقشی که کیفیت خدمات بانکی در ارتقاء ارزش برند و به تَبَع آن ترجیح برند و قصد خرید مشتریان ...  بیشتر