1. تاثیرمخارج تبلیغات بر سودآوری در صنایع نساجی، پوشاک، کیف و چرم ایران

علی دهقانی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 155-172

چکیده
  هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر هزینه های تبلیغات بر سودآوری صنایع نساجی، پوشاک، کیف و چرم ایران می باشد. برای این منظور از داده ها و اطلاعات مربوط به کارگاه های صنعتی با 10 نفر کارکن و بالاتر تولید کننده محصولات صنایع فوق طی سال های 1374:1-1386:4 استفاده شده است و با توجه به اینکه بر اساس مبانی نظری، رابطه بین متغیرهای فوق بصورت سهمی معکوس ...  بیشتر