1. بررسی رفتار خرید اجتماعی مد در بازار پوشاک تهران

مریم کریمی داویجانی؛ محسن نظری؛ محسن نظری؛ محمدرحیم اسفیدانی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 173-190

چکیده
  رفتار خرید اجتماعی مد، فعالیت ها و روابط بین فردی مستقیم و غیرمستقیم پیچیده و پویایی را در بر می گیرد که در جریان فرایند خرید مد روی می دهند و باعث لذت بردن مصرف کنندگان از خرید و رضایت آنها می شود که در بلند مدت به بهبود فروش کمک می کند. بازار پوشاک مد در ایران بزرگترین بازار مصرف مد در خاورمیانه است. به رغم وجود این بازار بزرگ، دانش بازاریابی ...  بیشتر