کلیدواژه‌ها = درگیری ذهنی
بررسی تأثیر سطوح دشواری فراشناختی تبلیغات بر درگیری ذهنی افراد از بعد ثبات

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 15-32

10.22108/nmrj.2020.118334.1823

زهرا زارع زاده؛ سید محمد طباطبایی نسب؛ سیدعلی شفیعی