1. تفاوت های رفتاری در دو گروه کاربران و غیرکاربران تکنولوژی های خودخدمتی

سعید جلالیان؛ امین موجودی؛ حسین وظیفه دوست

دوره 4، شماره 1 ، تابستان 1393، ، صفحه 136-119

چکیده
  همزمان با ظهور اینترنت، بانک ها در چرخه ی عمر خود از مرحله سنتی عبور کرده و به مرحله ی بانکداری مدرن رسیده اند. به دنبال این گذار، بانک ها با تکنولوژی های خودخدمتی آشنا شدند. بکارگیری تکنولوژی های خودخدمتی در ارائه خدمات بانکداری مزایایی همچون افزایش سرعت و دسترسی نامحدود را به همراه داشته است. علیرغم این مزایا، برخی افراد هنوز هم از ...  بیشتر