1. تحلیلی بر عوامل موثر بر پیشنهادیه ارزش مشتری در صنعت پوشاک؛ ( مورد مطالعه: پوشاک پل)

مریم جلالی؛ میثم شفیعی رودپشتی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 47-68

چکیده
  .پیشنهادیه ارزش به مشتری به عنوان یکی از عوامل کلیدی کسب مزیت پایدار رقابتی در دنیای بازار محور و مشتری مدار امروز می باشد و راهی است که یک شرکت را از رقبایش متمایز می‌کند و دلیلی که مشتریان از یک شرکت معین خرید می‌کنند را بیان می‌کند؛ بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع در پژوهش حاضر هدف « شناسایی عوامل موثر در شکل گیری پیشنهادیه ...  بیشتر