کلیدواژه‌ها = مدیریت ارتباط با مشتری
بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر ابعاد کیفیت رابطه از دیدگاه مشتریان صنعت بیمه ایران

دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، اسفند 1394، صفحه 29-44

مریم سعادت علیزاده؛ مجید اسماعیل پور؛ مجید اسماعیل پور


بررسی رابطه ی بین مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد شرکت گاز استان مرکزی

دوره 4، شماره 1، تیر 1393، صفحه 118-107

رحمان کریمی؛ مجید نیلی؛ احمدرضا شکرچی زاده اصفهانی؛ عاطفه حمزه لو


مقایسه ی عملکرد سازمان‌ها در پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از رویکرد ترکیبی ANP و DEMATEL فازی

دوره 4، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 195-212

سید محمود زنجیرچی؛ علی مروتی شریف آبادی؛ شیما شاه حسینی بیده