1. مستند سازی شیوه‌های نوین ترفیع در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنعت پوشاک

مهران رضوانی؛ نرگس خرمشاهی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 167-184

چکیده
  با توجه به محدودیت‌های منابع در بنگاه‌های کوچک و متوسط به تدریج به اهمیت کارکرد‌های بازاریابی در این قبیل بنگاه‌ها افزوده شده است. از جمله مهمترین فعالیت‌های بازاریابی که مالکان/ مدیران بنگاه‌های کوچک و متوسط انجام می‌دهند، تمرکز بر شیوه‌های ترفیع نوین و کارآفرینانه به مثابه یکی از عناصر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه است که ...  بیشتر