1. بررسی تمایل به خرید الکترونیکی بر اساس بسط مدل پذیرش تکنولوژی

حسین رضایی دولت آبادی؛ جواد خزائی پول؛ جواد شعبانی نفت چالی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 93-110

چکیده
  مدل پذیرش فناوری یکی از مدل‌هایی است که بطور گسترده و وسیع برای تشریح عوامل اثر گذار بر پذیرش سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کاربران و مشتریان مورد استفاده قرار گرفته است. مدل پذیرش تکنولوژی بر دو باور بارز؛ یعنی بر سهولت استفاده و مفید بودن تاکید می‌ورزد. هدف کلی این مطالعه بررسی عوامل موثر بر تمایل به خرید ...  بیشتر