1. عوامل موثر بر توسعه فناوری شناسایی از طریق فرکانس‌های رادیویی (RFID) در مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی (E-SCM )

علی صنایعی؛ فریبرز سبحان منش؛ فریبرز سبحان منش؛ امیرمهدی قاضی فرد

دوره 1، شماره 1 ، تابستان 1390، ، صفحه 41-70

چکیده
  چکیده در سال‌های اخیر استفاده از فناوری شناسایی از طریق فرکانس‌های رادیویی (RFID ) به منظور ردیابی هر قطعه منفرد در مدیریت زنجیره تامین خودروسازی بسیار حیاتی شده است. در این مطالعه، عوامل موثر بر توسعه فناوری شناسایی از طریق فرکانس‌های رادیویی در ایران خودرو و اوزان و رتبه بندی آنها ارزیابی شده است.عوامل چارچوب لین به عنوان پایه این ...  بیشتر