1. بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی و روانشناختی بر روی قصد خرید

بهرام خیری؛ بهرام خیری؛ متینه فتحعلی

دوره 4، شماره 3 ، بهار 1393، ، صفحه 161-188

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان تاثیر ویژگی های روانشناختی (انگیزه ها) و جمعیت شناختی (جنسیت، سن، درآمد) بر نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات لوکس انجام گرفته است. جامعه آماری مشتریان رستوران های لوکس منتخب در تهران بوده وحجم نمونه 385 نفر تعیین شده و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. این پژوهش با رویکرد نظرسنجی از مشتریان مراجعه ...  بیشتر

2. بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر جذب کمکهای مردمی از طریق تبلیغات با سرویس پیام کوتاه

بهرام حسن پور؛ سمیه حاجی زاده؛ میرزاحسن حسینی

دوره 1، شماره 1 ، تابستان 1390، ، صفحه 23-40

چکیده
  چکیده این تحقیق به منظور بررسی تاثیرات ویژگی های جمعیت شناختی، از جمله: «سن، جنسیت، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، نوع شغل ومیزان درآمد» بر جذب و ترغیب به ارائه کمک های مردمی به واسطه تبلیغات باارسال پیام کوتاه انجام پذیرفته است و در تکمیل تحقیقات بررسی میزان تاثیرات این عوامل، بر فاکتورهای توجه و اقدام افراد پرداخته شده است. پایه تحقیقات ...  بیشتر