1. تبیین رابطة ارزش ادراک‌شدة مصرف‌کنندگان برندهای لوکس خودرو و رفتار خرید آنان در شهر تهران

بهاره عابدین؛ منیژه حقیقی نسب؛ سید سمیه حسینی

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 43-62

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2020.120942.1991

چکیده
  ارزش ادارک‌شدة مشتری، مفهومی کلیدی در بازاریابی استراتژیک است؛ زیرا تا زمانی‌که خواستة ذهنی مشتری برمبنای ادراک وی از محصول برآورده نشود، اهداف بلندمدت سازمان محقق نخواهد شد. از‌این‌رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطة ارزش ادراک‌شدة مصرف‌کنندگان برندهای لوکس خودرو و رفتار خرید آنان است. ابعاد ارزش ادراک‌شده در این پژوهش براساس ...  بیشتر