1. عوامل تعیین‌کننده و پیامدهای کلیدی توانایی‌های بازاریابی اینترنتی در صنعت بانکداری

باقر عسگرنژاد نوری؛ سمیه صائب نیا؛ رقیه محمدی سلطان آباد

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 19-42

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.115919.1649

چکیده
  بازاریابی اینترنتی، یکی از مفاهیم نوظهوری است که نقش ویژه‌ای در دستیابی به اهداف ویژة بازاریابی دارد. در این پژوهش تلاش شده است عوامل تعیین‌کننده و پیامدهای کلیدی توانایی‌های بازاریابی اینترنتی شناسایی شود. جامعة آماری شامل کلیة کارکنان شعب بانک سپه در سطح شهر اردبیل به تعداد 191 نفر است. براساس جدول مورگان، حجم نمونة 125 نفر به دست ...  بیشتر