1. تأثیر جان‌بخشی به نمانمانام (برند) بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی شخصیت نمانام بر استفاده‌کنندگان خودروهای داخلی

سید مرتضی غیور باغبانی؛ مرتضی رجوعی؛ احمد کریم پور

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 77-94

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2017.104888.1304

چکیده
  امروزه رقابت در صنعت خودروسازی با ورود تولیدکنندگان خارجی در بازار کشورمان افزایش درخور توجهی پیدا کرده است و شرکت‌های خودروساز، برنامه‌های متعددی را به منظور افزایش وفاداری به نمانام خود اجرا می‌کنند. یکی از عوامل اثرگذار بر این وفاداری، مفهوم جان‌بخشی به نمانام است که طی چند سال اخیر در اصول بازاریابی وارد شده ‌است. هدف این ...  بیشتر