1. تأثیرات محیطی و ظاهری فروشگاه‌ها بر رفتار اغلب خریداران پوشاک زنانه

رضا شافعی؛ نسیم نریمانی

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 41-54

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2017.89393.0

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر محوطه­سازی و نمود ظاهری فروشگاه بر رفتار مشتریان است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع­آوری داده­ها از نوع توصیفی است. شیوة جمع­آوری داده­ها میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است. جامعة آماری این پژوهش را مشتریان بوتیک­های پوشاک بانوان در شهر کرج تشکیل می­دهند. تعداد نمونة انتخابی ...  بیشتر