1. عوامل مؤثر بر تغییر رفتار مصرف کنندگان نسبت به کالای ملّی با استفاده از رویکرد بازاریابی اجتماعی (مورد مطالعه: صنعت پوشاک مردانه ایران)

نادر جعفری‌ هفتخوانی؛ حسنعلی محسنی

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 39-62

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2020.118404.1825

چکیده
  توجه به تولید ملّی، یکی از اصول بنیادین تجارت جهانی است که همواره از اولویت‌های دولت‌مردان بوده است و در کشور ما نیز در سالیان اخیر در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (سال ۱۳۹۲) و نام‌گذاری سال‌ها (۱۳۹۱، ۱۳۹۵،‌ ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، 1398 و 1399) بر آن تأکید شده است. صنعت پوشاک داخلی یکی از صنایع باسابقه و اولویت‌دار کشور در دهه‌های اخیر با مشکلات ...  بیشتر