1. تاثیرشرایط عاطفی کارکنان بررضایت و وفاداری مشتریان با نقش واسط تفاهم (مورد مطالعه: مسافران ورودی وخروجی استفاده کننده ازخدمات گمرک فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد)

آتنا قاسمی؛ مجتبی پورسلیمی؛ مجتبی پورسلیمی؛ حسن اسماعیلیان؛ سید محمدرضا حسینی مقدم؛ مجتبی پورسلیمی

دوره 4، شماره 4 ، بهار 1393، ، صفحه 235-258

چکیده
  از آن جا که هر مشتری دیدگاه ها و انتظارات خاص خود را از خدمت دارد، برای شناسایی مشخصه های اصلی و مهم رضایت از دید مشتریان باید نیازها و انتظارات مشترک مشتریان را در نظر گرفت. بدون شک سازمان هایی که سریعتر و بهتر از رقبا نیازها و خواسته های مشتریان را تشخیص داده و منطبق و بلکه فراتر از انتظارات مشتری خدمات خود را ارائه نماید پیروز این ...  بیشتر