1. بررسی رابطه ی بین مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد شرکت گاز استان مرکزی

رحمان کریمی؛ مجید نیلی؛ احمدرضا شکرچی زاده اصفهانی؛ عاطفه حمزه لو

دوره 4، شماره 1 ، تابستان 1393، ، صفحه 118-107

چکیده
  در عصر شفافیت اینترنتی و انتخاب جهانی ، سازمان ها دیگر نمی توانند پشت سیاست ها و قیمت هایشان پنهان شوند. با تقسیم بازار به بخش‌های مختلف و کالایی شدن خدمات، رقابت صرفاً بر مبنای قیمت دشوار شده است. مشتریان آن قدر هوشمند هستند که می دانند حق انتخاب دارند و اگر از خدمات ارایه شده سازمان تجربه ی بدی داشته باشند از این حق استفاده می کنند ...  بیشتر