تأثیر ارتباطات دهان‌به‌دهان الکترونیک بر پاسخ‌های رفتاری مصرف‌کنندگان؛ مطالعه با تمرکز بر شبکة اجتماعی اینستاگرام

مجید اسماعیل پور؛ دنیا کبیری فرد

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 195-218

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2019.116034.1664

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی پیشایندهای ارتباط دهان‌به‌دهان الکترونیک و تأثیراتی است که بر پاسخ‌های رفتاری آنی و پنهان مصرف‌کنندگان دارد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، در زمرة پژوهش‌های کاربردی و ازدیدگاه جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعة آماری پژوهش شامل تمامی کاربران ایرانی شبکة اجتماعی اینستاگرام است. پاسخ‌ ...  بیشتر